Podmínky soutěže URBIS Hackathon 2024

12. září 2023  /  15:08

InnovateNow Cities, Municipalities & Regions

I. Pořadatel soutěže

Veletrhy Brno a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Pisárky, IČ: 25582518, dále jen Pořadatel

II. Termín a místo konání

Pátek 26. dubna 2024 od 9 hodin, pavilon E, Veletrhy Brno a.s., Česká republika a vyhodnocení 4. června 2024 v areálu Pořadatele v rámci akce Urbis Smart City Fair 2024.

III. Co je cílem akce

Naším cílem je dosáhnout skutečné změny a podporovat realizaci inovací v samosprávách (městech, obcích a krajích), aby se tak zlepšila kvalita života obyvatel. V rámci tohoto úsilí jsme připravili dvě vzájemně propojené akce. Prvním z nich je Urbis Hackathon, který slouží jako platforma pro rozpracování inovativních nápadů či zkušeností do projektů nebo beta verzí či až prototypů. Druhou akcí je grand finále Urbis Smart City Fair 2024, které se uskuteční od 4. do 6. června 2024. Zde budou mít účastníci Urbis Hackathonu možnost prezentovat své projekty, hledat prostředí pro jejich implementaci, navazovat partnerství s dalšími subjekty a případně nalézt investory pro komercializaci svých nápadů.

IV. Podmínky účasti

Urbis Hackathon je určen pouze pro registrované:

 • Řešitele – soutěžní týmy
 • Zástupce samospráv a jejich vlastněných nebo zřizovaných organizací
 • Zástupci odborné veřejnosti
 • Zástupci partnerů a spolupracujících subjektů

Řešitelé se mohou přihlásit elektronicky na internetové adrese www.bvv.cz/urbis

Řešitelé se mohou přihlásit až do pátku 19. dubna 2024 do 12 hodin online na výše uvedeném odkazu. Pozdější přihlášení je možné po komunikaci s Pořadatelem.

Řešitelem může být jakákoliv osoba starší 16 let žijící na území EU. Kdo je ideálním řešitelem:

 • Studenti vysokých škol všech studijních programů
 • Výkonná úroveň samospráv a jejich vlastněných a zřizovaných organizací
 • Aktivní veřejnost (včetně zástupců neziskového sektoru)
 • Studenti posledních ročníků středních škol

Účast pro řešitele je zdarma.

V. Obecné požadavky

Ideální složení soutěžních týmů (řešitelů):

 • Multioborově rozličné složení členů týmu
 • 2 až 5 členů, ale i vícečlenné týmy
 • Pokud jsi prozatím sám, můžeš pomocí různých kanálů hledat členy svého týmu nebo bude možnost získat nezařazené účastníky v rámci začátku akce nebo se případně přidat k dalšímu týmu (a tak i propojit své nápady a dalšími)

Soutěžní týmy nejsou uzavřené, a pokud bude mít jakýkoliv přihlášený řešitel zájem, může se k libovolnému týmu připojit v průběhu začátku akce (speciální část programu).

Z čeho si mohou řešitelé vybrat nebo co budou řešit:

 • Mohou vybrat některé z nabízených témat a zadání na internetových stránkách akce
  https://www.bvv.cz/urbis/zadani-urbis-hackathon-2024
 • Přijít s vlastním nezatíženým nápadem řešení ke zlepšení kvality života v samosprávách
 • Mohou přijít se svou zkušeností ze zahraničí a implementovat ji do tuzemských podmínek
 • Mají návrh na zlepšení v rámci fungování samospráv, který se dosud nepodařilo realizovat
 • Jakýkoliv nápad na zavádění inovací do samospráv

Nabízená témata jsou otevřená pro libovolný počet soutěžních týmů.

Řešitelé mohou již pracovat na řešení před konáním samotné akce Urbis Hackathon v kontextu požadavků na výstup včetně hledání členů jejich soutěžního týmu. Obdobně je to i po skončení Urbis Hackathonu, kdy budou pracovat na dofinalizování před samotným hodnocením na akci Urbis Smart City Fair 2024.

Požadavky na výstup z Hackathonu, který bude mít dvě části:

1)    Urbis Canvas – základní informace o řešení

 • Popis problému
 • Popis řešení
 • Cílová skupina
 • Přínos a jedinečnost
 • Alternativy řešení (rešerše trhu)
 • Klíčové kroky řešení
 • Zapojení a role
 • Rámcový harmonogram
 • Náklady / Výnosy
 • Přenositelnost a udržitelnost řešení
 • KPI úspěchu řešení
 • Potřeby řešitelů pro rozvoj

2)    Urbis Pitch

Chytlavá marketingová prezentace řešení (libovolný formát, může být klasická prezentace, slide show, video apod.) na max. 3 minuty pro širokou veřejnost tak, aby nadchnul publikum pro realizaci, zapojení do projektu, investování či akvizice. Tento formát bude klíčový pro využití v rámci a po skončení akce Urbis Smart City Fair 2024, případně i před ní.

VI. Průběh akce Urbis Hackathon

Akce je jednodenní, koná se v pátek 26. dubna 2024 od 9 hodin a očekávaný konec bude okolo 18 hodiny stejný den.

Předběžný program:
 

09:00Slavnostní začátek, představení podmínek a průběhu akce včetně partnerů a odborníků
09:15Představení soutěžních týmu a losování pořadí
09:30Samotné rozpracování řešení a konzultace
12:00Obědová pauza (nepovinné)
13:00Pokračování rozpracování řešení k představení a doporučení
15:00Představení záměru podle požadavků – Urbis Canvas a koncept prezentace Urbis Pitch
17:45Informace k dofinalizování řešení, účasti na akci Urbis Smart City Fair a ukončení

Co mohou účastníci očekávat na místě:

-    Moderátora a facilitátora
-    Odborníky ke konzultacím
-    Stůl a židle plus prezentační techniku
-    Předpřipravené mockup Urbis Canvas a pro každý tým papír a psací potřeby
-    Drobné občerstvení

Řešitelé budou pracovat na vlastních počítačích či jiných vhodných elektronických zařízeních, aby zvládli požadavky na výstupy a závěrečnou prezentaci pro doporučení.

Řešitelé se zavazují v průběhu Urbis Hackathonu dodržovat zásady slušného chování, nebudou konzumovat alkohol ani jiné návykové látky, budou respektovat veškeré pokyny Pořadatele.

Řešitelé odpovídají za bezpečnost a nepoškozenost vlastních elektrických zařízení, která budou v průběhu Urbis Hackathonu zapojovat do zásuvek a dalších zařízeních Pořadatele.

Účast na akci je dobrovolná, účastníci jsou si vědomi toho, že se akce účastní na vlastní riziko a odpovědnost a že Pořadatel akce nenese žádnou právní odpovědnost za vznik případné škody na majetku řešitele akce nebo za vznik újmy na jeho zdraví.
Řešitelé mohou libovolně spolupracovat s tzv. Solution Angel (zástupci podnikatelské nebo akademického sektoru) v průběhu akce nebo i po ní v rámci dofinalizování řešení.

VII. Hodnocení a ocenění

Soutěžní týmy musí dodat finální podklady pro hodnocení do úterý 28. května 2024 do 12 hodin a jsou povinni se zúčastnit akce Urbis Smart City Fair 2024 u svého prezentačního „stánku“ celé úterý 4. června 2024 od 9 hodin a pak i slavnostního vyhlášení výsledků večer stejného dne. Další dny je účast na jejich „stánku“ dobrovolná, mohou si však sjednat schůzky a snažit se nalézt implementační prostředí, investory či další možné varianty pro realizaci řešení. Nebudou-li fyzicky přítomni další dny, poběží tam jejich Urbis Canvas a Urbis Pitch.

Soutěžní týmy budou hodnoceny na základě popisu řešení (Urbis Canvas) a marketingové prezentace (Urbis Pitch) včetně zdůvodnění a zodpovězení případných doplňujících otázek.

Kritéria hodnocení

 • Inovativnost a přínos řešení – váha 15%
 • Realizovatelnost a rozšíření nebo propojení řešení – váha 40%
 • Udržitelnost a přenositelnost řešení – váha 25%
 • Marketingová prezentace řešení – váha 20%

Hodnotící komise

 • Odborníci na jednotlivé oblasti
 • Zástupci jednotlivých zadavatelů ze stran samospráv
 • Zástupci Pořadatelů a partnerů či spolupracujících subjektů

Hlasování jednotlivých členů hodnotící komise je tajné.

Až 3 soutěžní týmy mohou získat ocenění ve výši 50 000 Kč na každý tým před zdaněním.

Pokud nedojde k naplnění výzvy a cílů akce u soutěžních týmů, nemusí být udělena všechna ocenění nebo může dojít k jejich snížení či neudělení žádného ocenění, pokud míra výstupů nebude odpovídat požadavkům hodnotitelů.

Ocenění nejsou právně vymahatelná.

VIII. Duševní vlastnictví

Řešitelé výslovně souhlasí s tím, že veškeré výstupy prezentované v rámci Urbis Hackathonu a Urbis Smart City Fair 2024 mohou být v plném rozsahu bezúplatně využity Pořadatelem k propagačním účelům, ne však realizačním.

Každý člen soutěžního týmu svou účastí uděluje souhlas Pořadateli se všemi způsoby užití jím vytvořených výstupů, bez jakéhokoliv omezení co do množství, rozsahu nebo počtu opakování a bez omezení územního, zejména pro prezentační účely související s publicitou Urbis Hackathonu a Urbis Smart City Fair 2024 a následujících akcí.

Každý člen soutěžního týmu souhlasí se zveřejněním jím vytvořených výstupů, a to prostřednictvím Pořadatele. Dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn výstupy v případě potřeby měnit, upravovat, zpracovávat (včetně překladu), spojovat je s jinými autorskými díly nebo je zařazovat do děl souborných, audiovizuálních či databází, užívat pouze jejich část nebo do nich jiným způsobem zasahovat.

Každý člen soutěžního týmu souhlasí, pokud nebude z jejich strany žádný pokračovatel v rámci dalších formátů Pořadatele, že jejich vytvořené výstupu budou moci si osvojit jiné soutěžní týmy bez jakýchkoliv omezení vztahující se k duševního vlastnictví a užití, a tak pokračovat v nastolené problematice v rámci následujících formátů Pořadatele.

Členové soutěžních týmů souhlasí, že jakékoliv výstupy nebudou vzhledem k povaze soutěže Urbis Hackathonu a akce Urbis Smart City Fair 2024 považovány za obchodní tajemství. Dále berou na vědomí, že pouhé myšlenky, postupy, principy či metody nejsou chráněny autorským právem.

Členové soutěžních týmů se zavazují, že veškeré výstupy jimi vytvořené v rámci Urbis Hackathonu a prezentované na Urbis Smart City Fair 2024 budou představovat jejich vlastní výtvory či nápady.

IX. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Urbis Hackathonu a Urbis Smart City Fair 2024, a to včetně změny těchto Podmínek, změny obsahu, programu a časového harmonogramu akce, přerušení, pozastavení, předčasného ukončení či zrušení Urbis Hackathonu a Urbis Smart City Fair 2024, neudělení ocenění z důvodu neuspokojivé kvality výstupů soutěžících týmů, případně vyloučení jakéhokoli týmu nebo jeho člena bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení těchto Podmínek nebo při pouhém podezření na jejich nedodržení, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ovlivňujícího průběh Urbis Hackathonu a Urbis Smart City Fair 2024 a jeho výsledky.

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Souhlasem projeveným při registraci akceptují řešitelé tyto Podmínky a zavazují se je dodržovat.

Kromě těchto Podmínek se řešitelé zavazují v souvislosti se svou účastí na Urbis Hackathonu a Urbis Smart City Fair 2024 též neporušovat právní řád České republiky, jakož i nejednat v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy Pořadatele.

V Brně dne 5. ledna 2024