zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Zadání Urbis Hackathon 2024

13. října 2023  /  8:00

Zadání byla mírně upravena, aby byla jednotná. Tato zadání se budou řešit na akci Urbis Hackathon (25. dubna 2024) a budeme se snažit od zadavatelů případně zajistit více informací či dat užitečných pro řešení.

 

Přehled zadání
 1. Energetická soběstačnost městských částí
 2. Inteligentní dopravní systémy
 3. Zelená a adaptivní městská infrastruktura
 4. Využití nástrojů AI pro chod měst
 5. Oživení centra města
 6. Efektivní energetický management města
 7. Participativní nástroje GIS
 8. Augmented reality
 9. Jak motivovat sociálně slabé skupiny k odpovědnému chování při spalování pro vytápění
 10. Elektronické služby města a věrnostní program
 11. Elektronické služby pro turisty a kongresy
 12. Efektivní způsob parkování a omezení vjezdu do centra
 13. Cirkulární ekonomika a re-use
 14. Využití prázdných objektů v čase
 15. Podpora kulturního života ve městě
 16. Vytváření kreativního prostředí
 17. Podpora veřejné dopravy
 18. Podpora dopravní cyklistiky a změna dopravního chování
 19. Vzdálené či digitální sociální a zdravotní služby
 20. Optimalizace průjezdu tramvají soustavou světelně řízených křižovatek
 21. Hackathon GreenTech Pavilion B Innovate 2024
 22. Rozvoj edukačního centra – vzdělávací programy v oblasti výroby energií a efektivního nakládání s energiemi
 23. Nasazení absorpčního zdroje chladu v podmínkách horkovodní sítě Tepláren Brno
 24. Kombinace fotovoltaického systému a kompresorového zdroje chladu
 25. Analýza území (katastru) města Brna s ohledem na možnost vybudování sítě nabíjecích stanic pro e-mobily
 26. Zadání pro řešení – E-mobilita
1. Zadání: Energetická soběstačnost městských částí
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

S růstem měst a urbanizace roste také spotřeba energie, což může mít za následek vyšší emise a energetickou závislost na neobnovitelných zdrojích či na dodavatelích z problematických zemí.

Jak můžeme vytvořit energeticky soběstačné městské části s využitím obnovitelných zdrojů a technologií?
Jaké prvky využít?
Jak snížit závislost na plynu?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu městských částí.
 • Jak by měl vypadat ideální energetický mix se snížením závislosti na plynu.
 • Snížení emisí CO2 a dalších skleníkových plynů.
 • Předcházení energetické chudobě.
 • Ekonomické úspory pro město a jeho obyvatele.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Řešení musí být škálovatelné a aplikovatelné pro různé velikosti městských částí.
 • Musí být ekonomicky udržitelné a nabízet návratnost investice během stanovené doby.
 • Musí splňovat platné normy a regulační požadavky.

2. Zadání: Inteligentní dopravní systémy
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení


Města čelí narůstající dopravní intenzitě, což vede ke zvýšeným emisím, nehodám, ale i ztrátě času.

Jak můžeme využít moderní technologie k optimalizaci městské dopravy?
Jak zajistit bezpečnost vše účastníkům dopravy?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Zlepšení plynulosti dopravy a snížení dopravních zácp.
 • Zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky dopravy.
 • Zvýšení využití veřejné dopravy, pěší chůze a cyklistiky.
 • Snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí (kvalita ovzduší, snížení emisí apod.).
 • Doporučení, s jakými aplikacemi se z uživatelského pohledu propojit či co by měla obsahovat.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Řešení by mělo být kompatibilní s existující dopravní infrastrukturou a integrovatelné s dalšími systémy.
 • Musí být schopno zpracovávat velké množství dat v reálném čase včetně případné automatické interpretace.
 • Musí respektovat soukromí a bezpečnostní standardy.
 • Systém musí být schopen analyzovat aktuální dopravní situaci v reálném čase.
 • Integrace s veřejnou dopravou, sdílenými vozidly a dalšími alternativními způsoby dopravy.
 • Uživatelské rozhraní by mělo být intuitivní a přístupné z různých platforem

3. Zadání: Zelená a adaptivní městská infrastruktura
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Letošní léto bylo skutečně horké a ve městech byly jasně rozpoznatelné tepelné ostrovy. Není tedy pochyb, že se klima mění. Klimatické změny a zvýšená urbanizace zvyšují tlak na městskou infrastrukturu.
Jak můžeme vytvořit flexibilní a zelenou infrastrukturu, která reaguje na tyto výzvy?
Jak případně využít mobilních prvků či dočasných opatření, která se mohou následně stát trvalými?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Vytvoření více zelených prostor, které zlepšují mikroklima města.
 • Zvýšení odolnosti městské infrastruktury vůči extrémním klimatickým podmínkám.
 • Posílení biodiverzity a ekologické rovnováhy v městském prostředí.
 • Vodní prvky jako součást veřejných prostor a další vodozádržná opatření.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Řešení by mělo být navrženo tak, aby bylo schopno adaptace na měnící se klimatické podmínky.
 • Musí splňovat moderní urbanistické a stavební zkušenosti a regulace.
 • Musí zahrnovat udržitelné a ekologické materiály a postupy.

4. Zadání: Využití nástrojů AI pro chod měst
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Udržení plynulého, bezpečného a efektivního chodu města je komplexní úkol.

Jak můžeme využít AI k automatizaci, optimalizaci a zlepšení různých procesů a činností města?
Čeho se případně vyvarovat při využívání nástrojů AI?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně naplnit:

 • Automatizované činnosti města a snížení chybovosti nebo prodlení.
 • Využití pro interpretaci dat a případné využití v rámci dalších aplikací jako např. zobrazení v GIS.
 • Efektivní alokace městských zdrojů a kapacit, optimalizace činností.
 • Personalizované služby pro obyvatele města.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Řešení by mělo být škálovatelné a integrovatelné s existujícími městskými systémy či dostupnými na trhu. Jak toho docílit?
 • Musí splňovat normy soukromí a bezpečnosti.
 • Měla by být možnost kontroly a oprav v případě chybného výstupu AI.

5. Zadání: Oživení centra města
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Jsme menší město, které trpí odlivem podnikatelů, výskytem opuštěných prostor a budov a nízkou návštěvností historického centra.

Co bychom měli udělat, abychom účinně revitalizovali naše centrum a znovu sem navrátili čilý ruch?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Větší ekonomická aktivita v centru.
 • Vytvoření více veřejných a zelených prostor.
 • Kultura a historie stávající se centrálními body pro návštěvníky a obyvatele.
 • Podpůrné programy a opatření.
 • Jakými nástroji evaluovat vývoj.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Zachování historické a kulturní hodnoty místa.
 • Zajistit dostupnost a bezpečnost pro všechny obyvatele.
 • Podpora místních podnikatelů a komunit.

6. Zadání: Efektivní energetický management města
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Jako město jsme hlavními spotřebiteli energie, což vede k vysokým nákladům.

Jak můžeme optimalizovat energetickou spotřebu a přecházet k udržitelnějším zdrojům?
Jak efektivně řídit facility management města?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Snížení energetických nákladů pro město.
 • Přechod k čistším a obnovitelným zdrojům energie.
 • Větší energetická nezávislost a odolnost.
 • Jak motivovat zapojení všech složek města včetně zřizovaných a vlastněných organizací.
 • Facility management města a jaké nástroje využít.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Řešení musí být ekonomicky udržitelné s jasnou návratností investice.
 • Integrovat se do existující infrastruktury.
 • Odpovídat lokálním a národním energetickým normám.

7. Zadání: Participativní nástroje GIS
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

S růstem měst a urbanizace roste také spotřeba energie, což může mít za následek vyšší emise a energetickou závislost na neobnovitelných zdrojích či na dodavatelích z problematických zemí.
Jak můžeme vytvořit energeticky soběstačné městské části s využitím obnovitelných zdrojů a technologií?
Jaké prvky využít?
Jak snížit závislost na plynu?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Platforma pro aktualizované a přesné geografické informace pro plánování.
 • Větší zapojení občanů do městského rozhodování.
 • Motivace a případné odměnění zapojených lidí.
 • Zlepšení kvality městského života díky lepší informovanosti.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Ochrana osobních údajů a soukromí účastníků.
 • Nástroje pro odsouhlasení a ověření.
 • Nástroje musí být snadno použitelné a přístupné pro všechny obyvatele.
 • Zajištění kvality a spolehlivosti sbíraných dat.

8. Zadání: Augmented reality
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Augmented reality nabízí nové možnosti pro městskou navigaci, vzdělávání a zábavu.

Jak můžeme integrovat AR do městského prostředí pro vylepšení zážitku obyvatel a návštěvníků?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Aplikace pro interaktivní zážitky pro obyvatele a turisty.
 • Vylepšená navigace a informační služby v městském prostředí.
 • Nové vzdělávací a kulturní příležitosti.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Řešení musí respektovat soukromí osob.
 • Mělo by být snadno přizpůsobitelné a aktualizovatelné.
 • Musí být kompatibilní s širokou škálou zařízení a aplikací.

 


9. Zadání: Jak motivovat sociálně slabé skupiny k odpovědnému chování při spalování pro vytápění
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Jsme menší město v kotlině s velkou komunitou sociálně slabých obyvatel. Špatné spalování paliv v domácnostech vede k znečištění ovzduší a zdravotním problémům.

Jak můžeme motivovat primárně sociálně slabší skupiny k udržitelnějšímu a zodpovědnějšímu vytápění?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Zlepšení kvality ovzduší v městě.
 • Snížení zdravotních rizik pro obyvatele.
 • Ekonomické úspory pro rodiny díky efektivnějšímu vytápění.
 • Motivace a respektování pravidel, dodržení podpůrných programů.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Řešení musí být ekonomicky dostupné pro cílovou skupinu.
 • Musí být jednoduché a pochopitelné.

10. Zadání: Elektronické služby města a věrnostní program
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

S rychle se měnícím digitálním světem se města musí přizpůsobit poskytování služeb svým občanům elektronicky.

Jak můžeme vytvořit efektivní platformu elektronických služeb s integrovaným věrnostním programem pro občany, aby byli motivováni k častějšímu využívání městských služeb?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Snížení front a čekací doby při využívání městských služeb.
 • Zvýšená spokojenost občanů díky snadnému a rychlému přístupu k službám.
 • Efektivní a oboustranná komunikace, krizové řízení a zapojení do akcí města.
 • Posílení vazby mezi městem a občany prostřednictvím věrnostního programu.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Platforma být integrovatelná s ostatními systémy veřejné správy či dalších aplikací využívaných ve městech včetně zajištění ochrany osobních údajů.
 • Služby by měly být přístupné na různých zařízeních, včetně mobilních telefonů.
 • Věrnostní program musí být transparentní a snadno srozumitelný pro všechny občany.
 • Jaké primární entity a ve které fázi zapojit.

11. Zadání: Elektronické služby pro turisty a kongresy
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Turismus a kongresy přinášejí městu významný ekonomický přínos.

Jak můžeme vytvořit platformu elektronických služeb, která by turistům a účastníkům kongresů usnadnila orientaci ve městě, využití městských služeb jako MHD, případnou rezervaci ubytování, vstupenek na akce a další?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Zvýšení počtu turistů a účastníků kongresů díky snadnému přístupu k informacím a službám.
 • Zlepšení zážitku návštěvníků města.
 • Zvýšené tržby pro místní podnikatele díky většímu počtu návštěvníků.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Platforma musí být vícejazyčná a přizpůsobená potřebám mezinárodních návštěvníků.
 • Musí být integrovány nejdůležitější služby - ubytování, doprava, atrakce apod.
 • Zajištění aktuálnosti a přesnosti informací.

12. Zadání: Efektivní způsob parkování a omezení vjezdu do centra
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Naše centrum města je kompaktní s několika vjezdy i výjezdy. Čelí problému nedostatku parkovacích míst a zároveň vysoké dopravní zátěži.

Jak můžeme pomocí technologií řešit problémy s nedostatkem parkovacích míst, či využití jiných módů dopravy a zároveň motivovat řidiče k omezení vjezdu do centrálních zón?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Snížení dopravní zátěže v centrálních oblastech města.
 • Snížení času stráveného hledáním parkovacího místa.
 • Motivace a využití jiných způsobů dopravy.
 • Zvýšení kapacity stávajících parkovacích prostor.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Inteligentní systém, který rozpozná registrované osoby s trvalým bydlením či podnikající zde.
 • Efektivní signalizace a informační systém pro řidiče, upozorňující na omezení vjezdu.
 • Možnost platebních a rezervačních funkcí pro parkování prostřednictvím mobilních aplikací.
 • Aplikace pro využití a motivaci jiných způsobů dopravy.

13. Zadání: Cirkulární ekonomika a re-use
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Lineární ekonomika vytváří obrovské množství odpadu a vede k vyčerpání přírodních zdrojů.

Jak můžeme v městském prostředí propagovat cirkulární ekonomiku a znovuvyužití, aby se minimalizoval odpad a maximalizovala hodnota produktů a materiálů?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Snížení množství komunálního odpadu produkovaného ve městě.
 • Podpora lokálních podniků a iniciativ zaměřených na re-use.
 • Udržitelné využití městských zdrojů a snížení závislosti na vnějších dodavatelích.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Iniciativy a programy zaměřené na osvětu a vzdělávání obyvatel v oblasti cirkulární ekonomiky.
 • Podpora pro lokální start-upy a podniky v oblasti cirkulární ekonomiky.
 • Infrastruktura pro sběr, třídění a zpracování odpadu v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

14. Zadání: Využití prázdných objektů v čase
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

V našem městě existuje mnoho nevyužitých nebo opuštěných budov a prostor.

Jak můžeme tyto prostory efektivně využít, aby podpořily městský růst a komunitní soudržnost?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Oživení nevyužitých prostor a jejich transformace na komunitní centra, kreativní prostory nebo start-up inkubátory.
 • Posílení ekonomiky města vytvářením nových pracovních příležitostí.
 • Zlepšení estetiky města a snížení počtu opuštěných budov.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Flexibilní městská regulace a podpůrné programy pro revitalizaci opuštěných objektů.
 • Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem pro financování a realizaci projektů.
 • Aktivní zapojení komunity do plánování a využití těchto prostor.
 • Jaké podmínky by měl splňovat smluvní vztah a jak transparentně vybírat provozovatele.

15. Zadání: Podpora kulturního života ve městě
Zadavatel:nechce být uveden
Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Kulturní aktivity mohou být klíčové pro oživení městského prostoru a posílení komunitní identity.

Jak můžeme podporovat a rozšiřovat kulturní aktivity ve městě? Jak efektivně komunikovat kulturní události?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Oživení městských prostor prostřednictvím kulturních aktivit a událostí.
 • Podpora místních umělců a kulturních organizací.
 • Jak efektivně komunikovat kulturní události tak, aby se dostali k širokému spektru potenciálních návštěvníků.
 • Posílení městské identity a soudržnosti komunity.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Finanční a organizační podpora pro místní kulturní akce a festivaly.
 • Vytváření veřejných prostor a zařízení pro kulturní aktivity.
 • Zapojení komunity do plánování a organizace kulturních událostí.
 • Transparentně nastavená grantová podpora.

16. Zadání: Vytváření kreativního prostředí
Zadavatel:nechce být uveden

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Města potřebují kreativní prostředí, které podporuje inovace, start-upy a uměleckou tvorbu.

Jak můžeme vytvořit takové prostředí, které přitahuje a podporuje kreativní individua?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Přilákání talentů a kreativních jednotlivců do města.
 • Podpora inovací a růst start-up ekosystému.
 • Vytváření dynamického a inspirujícího městského prostředí.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Podpůrné programy a granty pro start-upy, kreativní jednotlivce a umělce.
 • Vytvoření kreativních hubů, coworkingových prostor a inkubátorů.
 • Aktivní spolupráce s vysokými školami, výzkumnými institucemi a soukromým sektorem k podpoře kreativního prostředí.

17. Zadání: Podpora veřejné dopravy
Zadavatel:nechce být uveden

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

I přes stávající infrastrukturu veřejné dopravy dává mnoho obyvatel přednost osobním automobilům, což vede k dopravním zácpám, znečištění a vyšším nákladům na údržbu.

Jak můžeme zvýšit atraktivitu a efektivitu veřejné dopravy a motivovat obyvatele k jejímu většímu využití?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Snížení počtu osobních automobilů v centrálních částech města.
 • Elektronické odbavovací systémy a aplikace.
 • Rychlejší a pohodlnější přesun obyvatel městem.
 • Snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Modernizace a rozšíření vozového parku veřejné dopravy či osazení přístroji pro zvýšení komfortu cestujících.
 • Optimalizace trasy a frekvence spojů k co největšímu komfortu a potřebám cestujících.
 • Implementace technologií pro informování cestujících o aktuálním stavu dopravy a odhadech času příjezdu.
 • Jaké otevřené technologie využívat pro elektronické odbavování cestujících.

18. Zadání: Podpora dopravní cyklistiky a změna dopravního chování
Zadavatel:nechce být uveden

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Cyklistika je ekologickým a zdravým způsobem dopravy, jak ukazují zahraniční zkušenosti, ale často je brána v úvahu až jako sekundární možnost kvůli nedostatečné infrastruktuře a obavám o bezpečnost.

Jak můžeme podpořit cyklodopravu po městě a přesvědčit obyvatele o jejích výhodách?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Zvýšení počtu obyvatel využívajících kolo jako primární dopravní prostředek.
 • Snížení dopravní zátěže a emisí.
 • Zlepšení fyzické kondice obyvatel a snížení nemocnosti.
 • Sdílená ekonomika a zapojení subjektů třetích stran.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí řešení splňovat:

 • Výstavba a údržba kvalitních cyklotras a cyklistické infrastruktury..
 • Uživatelsky přátelská a jednotná aplikace včetně vyúčtovacího backendu pro třetí subjekty.
 • Vzdělávací a osvětové kampaně o výhodách cyklistiky.
 • Implementace bezpečnostních opatření pro cyklisty, jako jsou např. speciální semafory pro kola a zřetelné značení.

19. Zadání: Vzdálené či digitální sociální a zdravotní služby
Zadavatel:nechce být uveden

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

S narůstajícím počtem seniorů a osob s omezenou pohyblivostí, stejně jako s rostoucím významem digitálních technologií, je důležité zajistit přístup k sociálním službám i z domova. Zajistit přístup k zdravotní péči pro obyvatele v odlehlých oblastech, pro ty, kteří nemohou fyzicky navštívit lékaře, nebo pro ty, kteří preferují digitální komunikaci, je stále významnější výzva.

Jak můžeme implementovat a optimalizovat vzdálené zdravotní služby?
Jak můžeme digitálně transformovat sociální služby tak, aby byly dostupné pro všechny?

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Větší dostupnost a pružnost sociálních služeb pro všechny občany.
 • Snížení nákladů a zátěže fyzických sociálních center nebo nákladů spojených s fyzickými návštěvami zdravotních zařízení.
 • Rychlejší a efektivnější pomoc pro ty, kteří ji potřebují.
 • Rozšíření dostupnosti zdravotní péče.
 • Rychlá a pohodlná komunikace mezi pacienty a lékaři.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

 • Vytvoření intuitivních online platforem pro konzultace, diagnostiku, léčbu a sociální služby.
 • Zajištění ochrany osobních údajů a bezpečnosti online služeb.
 • Školení pracovníků sociálních služeb v oblasti digitálních technologií.
 • Školení zdravotníků v oblasti telemedicíny a digitálních nástrojů.
 • Zajištění ochrany pacientových zdravotních informací a osobních údajů v digitálním prostředí.

20. Zadání: Optimalizace průjezdu tramvají soustavou světelně řízených křižovatek
Zadavatel:Dopravní podnik města Brna

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení


Optimalizace průjezdu tramvají soustavou světelně řízených křižovatek.

V případě zájmu o účast na řešení tohoto problému bude předán kontakt na konzultanta, který podá podrobnější informace.

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Vypracování návrhu návazností signálních plánů jednotlivých křižovatek v úseku Vranovská × Cejl, Vranovská × Jugoslávská a Jugoslávská × Merhautova v Brně se zaměřením na plynulý průjezd tramvají linek 2, 3, 4, 5, 7, 9.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

 • Koordinace signálních plánů světelných křižovatek v dané oblasti.
 • Zvýšení plynulosti průjezdu tramvajových vozidel danou oblastí.

21. zadání: Hackathon GreenTech Pavilion B Innovate 2024
Zadavatel:Jihomoravský kraj

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Vytvořit inovativní a vzdělávací exponáty zaměřené na oblasti enviromentálního vzdělávání. Navrhnout prostor pro instalaci těchto exponátů tak, aby byl přístupný, interaktivní a vzdělávací. Přizpůsobit návrhy tak, aby byly v souladu s možnostmi financování z Fondu Obnovy. Zakomponování doprovodného programu – Workshopy a přednášky od expertů v oblasti životního prostředí a technologie/Interaktivní demonstrace a experimentální stanice/Diskusní panely a Q&A session s odborníky a inovátory v oblasti.

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Navrhování velkých, možná monumentálních, exponátů, které maximálně využívají prostor pavilonu.
 • Exponáty mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, umělecká díla, technologické instalace, živé výstavy atd. Navrhněte, jak bude prostor vypadat a jak bude organizován, včetně umístění exponátů, pohodlí návštěvníků a přístupnosti. Zahrnout návrhy na maximální využití prostoru, osvětlení, akustiku a další faktory, které ovlivňují učební zkušenost.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

 • Vytvoření interaktivních prvků, které zapojují návštěvníky a podporují jejich zvědavost a učení. Zvážit různé způsoby, jak návštěvníky vtáhnout do témat a podporovat jejich interakci s exponáty. Všechny návrhy by měly zohlednit udržitelnost, ekologický design a minimální dopad na životní prostředí.
 • Návrhy by měly být inovativní a ukazovat, jak mohou nové technologie a přístupy přispět k vzdělávání o životním prostředí.
 • Kontaktní osoba pro konzultace: Lukáš Richter, 725078997, lukas.richter@vida.cz

22. zadání: Rozvoj edukačního centra – vzdělávací programy v oblasti výroby energií a efektivního nakládání s energiemi
Zadavatel:Teplárny Brno, a.s

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Rozvoj edukačního centra – vzdělávací programy v oblasti výroby energií a efektivního nakládání s energiemi.

Jaký je očekávaný přínos a co by mělo řešení ideálně splňovat:

 • Vzdělávání žáků, studentů a veřejnosti
 • Zvýšení povědomí o alternativních zdrojích a efektivním nakládání s energiemi
 • Zvýšení povědomí, jak vzniká energie v Brně pro Brno
 • Zvýšení povědomí o zdrojích energie, obnovitelnosti a vlivu na životní prostředí
 • Přínosy pro environmentální oblast

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

 • Analýza podobných projektů a edukačních center
 • Jednoduchá a zábavná forma vzdělávacích programů dle věkových kategorií, I, stupen ZŠ, II. Stupeň ZŠ, střední školy, vysoké školy
 • V rámci řešení může být představen jeden nebo i více programů. Řešení může být zaměřeno pouze na jednu kategorii.
 • Vzdělávací program může být formou digitální (např. herní aplikace, virtuální prohlídka...) nebo fyzickou formou (informační panely, zábavné aktivity – například ruční výroba energie apod).

Jaké jsou k dispozici informace:

 • Jedná se o nový projekt, lez vycházet z webových stránek teplarny.cz a dále se inspirovat u podobně zaměřených projektů a vzdělávacích center, např. Vida, IQ landia, edukační centrum elektrárna Dlouhé stráně, edukační centrum jaderná elektrárna Dukovany apod.

Kontaktní osoba pro konzultace: Ing. Zuzana Novotná, novotna@teplarny.cz, +420 704 656 170


23. zadání: Nasazení absorpčního zdroje chladu v podmínkách horkovodní sítě Tepláren Brno 
Zadavatel:Teplárny Brno, a.s.

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Nasazení absorpčního zdroje chladu v podmínkách horkovodní sítě Tepláren Brno.

Jaká jsou očekávání přínosu a co by mělo řešení ideálně naplnit:

 • Práce by měla uceleným způsobem představit všechny možné způsoby aplikace absorpčního chlazení při využití horkovodního média. Přínosem bude zpracování modelových příkladů praktického využití při posouzení ekonomiky provozu a porovnání jednotlivých návrhů s kompresorovým chlazením.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

Řešení musí popisovat technicko-ekonomický model zdroje chladu:

 • technický popis zdroje chladuzpůsob provozování zdroje chladu
 • posouzení možnosti akumulace chladu vč. jejího návrhu
 • návrh efektivního využití absorpčního chlazení pro různé typy objektů
 • výpočet bilance výroby
 • energetickou účinnost
 • stanovení CAPEX a OPEX
 • ekonomické posouzení navrhovaných řešení
 • vyčíslení provozních nákladů
 • výpočet výstupní ceny chladu
 • snižování emisí skleníkových plynů
 • atd.

Jaké jsou k dispozici informace?

 • K dispozici jsou data z provozu horkovodní sítě Tepláren Brno, vč. údajů z provozu instalace absorpčního chlazení na rezidenční budově v centru města Brna.

24. zadání: Kombinace fotovoltaického systému a kompresorového zdroje chladu 
Zadavatel:Teplárny Brno, a.s.

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Kombinace fotovoltaického systému a kompresorového zdroje chladu.

Jaká jsou očekávání přínosu a co by mělo řešení ideálně naplnit:

 • Práce by měla přinést návrhy všech možných způsobů kombinace provozování fotovoltaického systému a kompresorového zdroje chladu. Přínosem bude zpracování modelových příkladů praktického využití při posouzení ekonomiky provozu navržených řešení.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

Řešení musí obsahovat:

 • analýzu možností součinnosti FVE a kompresorového zdroje chladu
 • bilanci výroby FVE a spotřeby elektrické energie v kompresorech
 • analýzu použití systému bateriové akumulace
 • vyčíslení úspor nákladů na energie-posouzení (zlepšení) účinnosti celého systému
 • výpočet snížení emisí skleníkových plynů-výhody, resp. nevýhody různých typů kombinací (On-Grid, Off-Grid, hybrydní systém)
 • atd.

Jaké jsou k dispozici informace?

 • K dispozici jsou data z provozu několika desítek fotovoltaických systémů na vlastních objektech Tepláren Brno.

25. zadání: Analýza území (katastru) města Brna s ohledem na možnost vybudování sítě nabíjecích stanic pro e-mobily 
Zadavatel:Teplárny Brno, a.s.

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Analýza území (katastru) města Brna s ohledem na možnost vybudování sítě nabíjecích stanic pro e-mobily

Jaká jsou očekávání přínosu a co by mělo řešení ideálně naplnit:

 • Práce by měla přinést návrh na vybudování sítě běžných dobíjecích stanic vhodně doplněných vysoce výkonnými dobíjecími stanicemi. Přínosem bude zpracování návrhu harmonogramu instalací dobíjecích stanic ve vazbě na ekonomiku budoucího využití dobíjení elektromobilů.

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

 • Cílem analýzy je identifikovat místa vhodná pro rozvoj veřejné sítě nabíjecích stanic pro e-mobily v Brně.

Kromě jiného musí analýza zohledňovat:

 • rozmístění obyvatelstva
 • hustota obyvatelstva-provozní podmínky
 • dobré dopravní podmínky a dostatek parkovacích míst-přístupnost
 • snadná dostupnost pro veřejnost
 • návrh výkonu dobíjecích stanic, zejména vysoce výkonných
 • atd.

Jaké jsou k dispozici informace?

 • K dispozici jsou podklady pro instalace několika desítek běžných dobíjecích stanic a instalace několika vysoce výkonných dobíjecích stanic na různých místech ve městě Brně vč. posouzení ekonomiky provozu stávajících instalací.

26. zadání: E-mobilita
Zadavatel:Teplárny Brno

Popis problému, oblasti nebo potřeby řešení

Návrh "use case" jak umožnit uživateli mobilní aplikace E-MOBILITA TEPLÁRNY BRNO s platbou za nabití elektromobilu zaplatit i za parkování ve městě Brně.

Jaká jsou očekávání přínosu a co by mělo řešení ideálně naplnit:

 • Návrh úpravy mobilní aplikace E-MOBILITA TB, návrh integračních vazeb aplikace E-MOBILITA TB s aplikací ParkSimply a systémy parkovacích domů v Brně

Jaké jsou nutné požadavky na řešení či co musí splňovat:

 • Preferovaný směr toku dat je z mobilní aplikace aplikace E-MOBILITA TB do parkovacích aplikací.

Jaké jsou k dispozici informace?

 • Dokumentace k aplikaci aplikace E-MOBILITA TB. Analýza systémů parkovacích domů a aplikace ParkSimply je předmětem řešení.