INFORMACE PRO OZNAMOVATELE

Povinný subjekt: Veletrhy Brno, a.s., IČO 25582518

Povinný subjekt tímto sděluje povinné informace pro oznamovatele v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Co je oznámení?

Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání ve společnosti Veletrhy Brno, a.s. (dále jen „Společnost“), o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, nebo informace o možném protiprávním jednání u jiné osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Kdo může být oznamovatel?

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti nebo u jiné osoby, se kterou oznamovatel byl v kontaktu nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

V souladu s § 9 odst. 2 písm. a) Zákona bude Společnost přijímat oznámení pouze od osob, které pro Společnost vykonávají práci, tj. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, právní vztah založený dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr), nebo jinou obdobnou činnost, tj. dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.

Společnost dále vylučuje přijímání a prošetřování anonymních oznámení.

Pokud oznámení bude podáno jiným než níže uvedeným způsobem, nebude pak považováno za oznámení ve smyslu Zákona, bude řešeno jiným způsobem a oznamovateli nenáleží ochrana dle Zákona.

Co můžete oznámit?

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v stanovených oblastech.

Jak můžete podat oznámení?

Oznámení může být učiněno písemně (na listině či elektronicky e-mailem) nebo ústně (telefonicky či osobně).
Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu nebo přímo Ministerstvu spravedlnosti.

Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém představuje mechanismus umožňující oznamovateli učinit oznámení, směřující k ochraně oznamovatele před odvetnými opatřeními a přispívající k ochraně veřejného zájmu a prevenci protiprávního jednání obecně.
Pověřená osoba vedením vnitřního oznamovacího systému je Ing. Lenka Štěpánková, architekt (dále jen „příslušná osoba“). Osoba zastupující v nepřítomnosti je Petr Blaha, vedoucí odboru logistiky.

K podání oznámení můžete využít:

  • schránku, která je umístěna v přízemí administrativní budovy za recepcí, označenou nápisem „Schránka pro příjem listinných podání“, s uvedením textu na listině „NEOTVÍRAT - WHISTLEBLOWING - Pouze k rukám příslušné osoby“ vložit oznámení do schránky,
  • adresu společnosti: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, a obálku označit „NEOTVÍRAT WHISTLEBLOWING - Pouze k rukám příslušné osoby“,
  • emailovou adresu, ke které má přístup pouze příslušná osoba – oznameni@bvv.cz, v době nepřítomnosti se oznámení přeposílá zástupci
  • telefonní linku – Ing. Lenka Štěpánková +420 725 195 096, Petr Blaha +420 602 750 289,
  • osobní jednání dle dohody s příslušnou osobou.
Ministerstvo spravedlnosti:

Oznamovatele mohou podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím webového formuláře na adrese
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Oznamovatele zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci.

Vědomě nepravdivé oznámení

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Této osobě nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Za přestupek podle odst.1 lze uložit pokutu do 50.000Kč.

Právní úprava

Zákon o ochraně oznamovatelů – zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 za dne 23.října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů