Návštěvní řád areálu Veletrhy Brno, a.s.

 1. Návštěvní řád platí pro areál společnosti Veletrhy Brno, a. s. (dále jen Společnost) se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00, Brno pro návštěvníky akcí konaných v areálu a další vstupující osoby (dále jen Návštěvník).

 2. Návštěvník se svým vstupem do areálu zavazuje dodržovat tento návštěvní řád.

 3. Oprávněnost vstupu do areálu ověří zaměstnanec Společnosti nebo ostraha areálu.

 4. Na vyžádání strážní služby je Návštěvník povinen předkládat osobní zavazadla ke kontrole na vstupních i výstupních a vjezdových i výjezdových branách.

 5. Po dobu konání akce je vstup do prostor veletrhu či výstavy pouze s platnou vstupenkou.

 6. Návštěvníkovi není zejména dovoleno:
  - vnášet a rozdávat prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti, dále provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu společnosti,
  - poškozovat majetek, porosty a sadové úpravy areálu společnosti,
  - pohybovat se mimo chodníky a vyznačené cesty a vstupovat do zatravněných ploch,
  - vstupovat do hospodářských částí areálu společnosti, do prostor, které nejsou určeny pro návštěvnickou veřejnost, a vstupovat za mobilní ploty,
  - pohybovat se na kole, skateboardu a kolečkových bruslích, koloběžkách,
  - kouřit v pavilonech a používat elektronické cigarety,
  - vnášet do areálu jakýkoli alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit hoření,
  - setrvávat v areálu po zavírací době, pokud nejde o společenskou akci na pozvání nebo se souhlasem společnosti.

 7. Parkování pro Návštěvníky je v areálu a v objektu Expoparkingu na vyhrazených nehlídaných parkovištích mimo prostor výstav, pokud neurčí parkovací služba jinak. Parkování není dovoleno na nástupních plochách pro požární techniku, označených příslušnou dopravní, případně vodorovnou značkou.

 8. V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či místech bránících provozu, obsluze a zásahům při poruchových, havarijních či mimořádných situacích nebo při požáru, bude vozidlo odtaženo z areálu výstaviště. Parkování je zpoplatněno a řídí se parkovacím řádem.

 9. Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

 10. Při vzniku požáru se Návštěvník řídí požárními poplachovými směrnicemi umístěnými na viditelných místech objektů, je povinen uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob řídících evakuaci. K dosažení bezpečí využívá informační a požární značky označující směry únikových východů.

 11. Při vzniku mimořádných událostí se Návštěvník řídí pokyny policie a osob zodpovědných za evakuaci.

 12. Při úrazu či jiné mimořádné události v areálu Společnosti uvědomí každý Návštěvník ihned ostrahu areálu na hlavní vrátnici (tel. 541 153 383), v případě nutnosti bude přivolána první pomoc.

 13. Společnost neodpovídá za ztrátu věcí vnesených do areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví návštěvníka způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu.

 14. Držitel průkazu ZTP má na základě průkazu ZTP možnost vjezdu autem do areálu a parkování na vyhrazených místech.

 15. Návštěvník se psem je povinen mít psa po celou dobu na vodítku. Psi vyšší než malá společenská plemena musí mít náhubek. Majitel odpovídá za úklid exkrementů a za všechny škody způsobené psem na všech osobách, na majetku Společnosti i na majetku vystavovatelů a návštěvníků. Společnost si vyhrazují právo uzavřít část areálu (pavilony) pro vstup se psy.

 16. Návštěvník bere na vědomí, že Společnost pořizuje v areálu akce obrazové nebo audiovizuální záznamy. Tyto záznamy jsou pořizovány při současném respektu k nezbytné míře soukromí Návštěvníka, avšak Návštěvník není zvlášť tázán po výslovném souhlasu ani není na pořizování záznamů individuálně upozorňován. Návštěvník dále bere na vědomí, že Společnost tyto záznamy používá k své sebeprezentaci. Společnost vyhoví případnému výslovnému nesouhlasu Návštěvníka, který je zaznamenáván, s pořizováním záznamu; nesouhlas se je třeba sdělit ústně osobě, která za Společnost záznam pořizuje, způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co Návštěvník žádá.

 17. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že prostory areálu Společnosti jsou monitorovány kamerovým systémem s možností záznamu pro potřebu ostrahy areálu. Při pořizování záznamu a jeho archivaci jsou respektována pravidla ochrany osobních údajů stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 18. Návštěvník má povinnost řídit se aktuálně platnými hygienicko-bezpečnostními opatřeními na ochranu veřejného zdraví vyplývajících z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Přesné znění nalezne na webu www.bvv.cz/bezpecnost či u vstupu do areálu.

 19. Společnost si vyhrazuje právo odepřít vstup do areálu nebo vyvést z areálu každého Návštěvníka, který nevyhoví podmínkám tohoto návštěvního řádu, dále Návštěvníky pod vlivem alkoholu nebo omamných či jiných toxických látek, a to bez náhrady ceny vstupenky.

 20. Děti ve věku do 15 let mohou do areálu Společnosti vstoupit jen v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let.

 21. Společnost si vyhrazuje tyto podmínky kdykoliv změnit, platnost podmínek je na dobu neurčitou.

Návštěvní řád areálu společnosti Veletrhy Brno, a.s.
STÁHNOUT