zavřít
Současně se koná

Současně se koná

Na Sněmu Svazu průmyslu předal Jaroslav Hanák vládě 7 úkolů

5. října 2022  /  6:50

Sněm Svazu průmyslu a dopravy se tradičně konalv sále Rotunda pavilonu A. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, nejdříve seznámil přítomné s aktuálními problémy podniků, ze kterých vyvodil úkoly a nezbytné strategické změny, které je potřeba provést, a na místě je předal do rukou předsedy vlády Petra Fialy.

Jaroslav Hanák nastínil prioritní oblasti pro podporu a rozvoj ekonomiky v Česku. Vyjádřil také zklamání z neúčastí některých členů vlády, kteří odpovídají za dotčené resorty. Podotkl, že firmy se vyrovnávají s prudkým nárůstem cen energií a řadou dalších problémů a že očekávají od vlády Petra Fialy aktivní pomoc. „Pokud se vláda systematicky zaměří alespoň na těchto sedm oblastí, má český průmysl naději tuto těžkou dobu nejenom přečkat, ale i přes řadu překážek pokračovat v již započaté transformaci k vyšší přidané hodnotě. Vláda má unikátní možnost ještě do konce roku díky předsednictví v Radě EU řadu oblastí ovlivnit přímo na evropské úrovni. Vedle energetické krize to je i rozvoj digitální ekonomiky, kde se připravuje řada legislativních návrhů, které nakonec výrazně ovlivní i Česko,” říká Jaroslav Hanák a přítomné seznámil blíže se sedmi úkoly pro vládu.

Sedm úkolů pro vládu České republiky:
 1. Energetická bezpečnost a stabilita
  Vláda musí zajistit stabilitu dodávek energie za přijatelné ceny jako základ funkční ekonomiky státu. Klíčové je v tuto chvíli přijetí mimořádných opatření ke snížení cen elektřiny a plynu firmám všech velikostí. Nutná je i včasná doplňková pomoc firmám dle Dočasného krizového rámce, spolu s jeho prodloužením a úpravami podmínek pro příští rok, kdy vysoké ceny energie na mnohé firmy kvůli chybějící fixaci teprve dopadnou.

 2. Dynamický trh práce
  Vytvořit dynamický trh práce, který by dokázal pružně reagovat na změny v nabídce a poptávce po pracovní síle. Umožnit větší flexibilitu, snížit byrokracii a rychleji digitalizovat veřejnou správu. Zjednodušit a zrychlit proces zaměstnávání cizinců a konečně dotáhnout kurzarbeit.

 3. Nové dovednosti pro nové kvalifikace
  Již probíhající technologickou a zelenou transformaci je nutné řešit i adekvátně nastaveným systémem vzdělávání. Je proto třeba zahájit masivní přeškolování pro rozvoj nových dovedností a odbornosti. Uzákonit dobrovolné duální vzdělávání ve středním školství a zapojit zaměstnavatele do modernizace vzdělávacího systému

 4. Rozvoj digitální ekonomiky
  Vláda by měla využít českého předsednictví v Radě EU a v maximální možné míře promítnout české priority do projednávaných legislativních návrhů v oblasti umělé inteligence, sdílení dat i mimo EU či přístup ke cloudové politice a kybernetické bezpečnosti, a to po důkladné konzultaci se soukromým sektorem.

 5. Podpora exportu
  Připravit řádnou novelizaci zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Uspořádat v příštím roce za Českou republiku celkem minimálně 25 zahraničních cest členů vlády za doprovodu podnikatelů a zaštítit jejich působení v dané zemi.

 6. Průmyslový výzkum, vývoj a inovace
  Podpořit investice do průmyslového výzkumu, vývoje a inovací jak prostřednictvím státního rozpočtu, tak lepšími podmínkami pro využívání daňových odpočtů na výzkum a vývoj.

 7. Zlepšení podnikatelského prostředí
  S ohledem na nové výzvy odbourávat administrativní zátěž podniků a zefektivňovat stávající povinnosti. Zrychlit stavební řízení úpravou stavebního zákona na maximálně 1 rok. Zrychlit hodnocení projektů v rámci podpory z Evropských fondů či Národního plánu obnovy a zvýšit predikovatelnost systému včasným uveřejněním harmonogramů výzev.