Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Návštěvní řád areálu Veletrhy Brno, a. s.

 1. Vstup do prostoru areálu Veletrhy Brno, a. s. (dále jen společnost) opravňuje návštěvníka k prohlídce veletrhu nebo výstavy.
 2. Na vyžádání strážní služby je návštěvník povinen předkládat osobní zavazadla ke kontrole na vstupních i výstupních a vjezdových i výjezdových branách.
 3. Návštěvníkovi není zejména dovoleno:
  - vnášet a rozdávat prospekty a jiné tiskoviny, provozovat reklamní činnost, fotografovat za účelem výdělečné činnosti, provádět průzkumy a jiné obdobné činnosti, dále provozovat jakoukoliv nepovolenou obchodní činnost (prodej) bez souhlasu společnosti,
  - poškozovat majetek, porosty a sadové úpravy areálu společnosti,
  - pohybovat se mimo chodníky a vyznačené cesty a vstupovat do zatravněných ploch,
  - vstupovat do hospodářských částí areálu společnosti a do prostor, které nejsou určeny pro návštěvnickou veřejnost,
  - pohybovat se na kole, skateboardu a kolečkových bruslích, koloběžkách,
  - kouřit v pavilonech,
  - vnášet do areálu jakýkoli alkohol, omamné a jiné toxické látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty a dále pak látky, použitelné jako zápalný prostředek a používat prostředky, které mohou způsobit hoření,
  - setrvávat v areálu po 20:00 hod., pokud nejde o společenskou akci na pozvání nebo se souhlasem společnosti.
 4. Parkování pro návštěvníky je v areálu a mimo areál organizováno na vyhrazených parkovištích mimo prostor výstav, pokud neurčí parkovací služba jinak. Parkování není dovoleno na nástupních plochách pro požární techniku, označených příslušnou dopravní značkou.
  V případě ponechání vozidla mimo místa vyhrazená k parkování nebo přímo na zakázaných místech či místech bránících provozu, obsluze a zásahům při poruchových, havarijních či mimořádných situacích nebo při požáru, bude vozidlo odtaženo z areálu výstaviště. Parkování je zpoplatněno a řídí se parkovacím řádem.
 5. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.
 6. Při vzniku požáru se návštěvníci řídí požárními poplachovými směrnicemi, umístěnými na viditelných místech objektů, jsou povinni uposlechnout výzvy k evakuaci a při ní se řídí pokyny osob, řídících evakuaci. K dosažení bezpečí využívají informační a požární značky označující směry únikových východů.
 7. Při vzniku mimořádných událostí se návštěvníci řídí pokyny policie a osob, zodpovědných za evakuaci.
 8. Při úrazu či jiné mimořádné události v areálu Veletrhy Brno, a. s. uvědomí každý návštěvník ihned ostrahu areálu na hlavní vrátnici /tel. 541 153 383/, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc.
 9. Veletrhy Brno, a. s. neodpovídají za ztrátu věcí vnesených do areálu ani za škodu vzniklou na majetku či zdraví návštěvníka způsobenou jeho vlastním jednáním nebo jednáním třetích osob v rozporu s podmínkami tohoto návštěvního řádu.
 10. Invalidní občané mají na základě průkazu ZTP možnost vjezdu autem do areálu a parkování na vyhrazených místech. Vstup pro držitele průkazu ZTP je zpoplatněn dle platných ceníků jednotlivých akcí. Vstup jedné osoby doprovodu pro držitele průkazu ZTP/P je zdarma.
 11. Návštěvník se psem je povinen mít psa po celou dobu na vodítku. Psi vyšší než malá společenská plemena musí mít náhubek. Majitel odpovídá za úklid exkrementů a za všechny škody způsobené psem na všech osobách, na majetku Veletrhy Brno, a. s. i na majetku vystavovatelů a návštěvníků. Veletrhy Brno, a. s. si vyhrazují právo uzavřít část areálu (pavilony) pro vstup se psy.
 12. Veletrhy Brno, a. s. si vyhrazují právo odepřít vstup do areálu nebo vyvést z areálu každou osobu, která nevyhoví podmínkám tohoto návštěvního řádu, dále návštěvníky pod vlivem alkoholu nebo omamných či jiných toxických látek a to bez náhrady ceny vstupenky.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště