Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOOD-TEC
18.-21.10. 2011

Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl

Mendelova univerzita v Brně; Lesnická a dřevařská fakulta


Lesnická a dřevařská fakulta (LDF) Mendelovy univerzity v Brně patří k hlavním institucím univerzitní výuky, výzkumu, vývoje a expertní činnosti v oblastech lesnictví, krajinářství, arboristiky, lesnické a dřevařské technologie, zpracování a využití dřeva a nábytkářství. Našim posláním je svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná, tvůrčí a osvětová činnost, podporující vztah široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a interiéru s důrazem na ekologické a estetické cítění. Naše fakulta je součástí Mendelovy univerzity v Brně, jejíž tradice veřejné vysoké školy sahá až do roku 1919.

Výzkumem a vzděláním podporujeme trvale udržitelnou společnost
• trvale udržitelné obhospodařování lesa se zachováním všech jeho funkcí – ekologických, ekonomických a společenských
• citlivý přístup ke krajině a jejímu využití
• využívání dřeva jako unikátní obnovitelné suroviny
• uplatnění dřeva a materiálů na bázi dřeva při utváření zdravého a energeticky úsporného obytného prostředí člověka

Sledujeme nejaktuálnější trendy
• financování projektů v rámci operačních programů Evropské unie
• navázání spolupráce s aplikační sférou
• rozšíření spolupráce se zahraničními univerzitami
• studium v anglickém jazyce
• zapojování aktivit fakulty do technologických platforem, klastrů atd.
• provázaní výzkumu v rámci síťování prostředí
• možnost studenta naformulovat výuku dle své představy

Připravujeme kvalitní absolventy
Cílem výuky na LDF je připravit absolventy na odpovídající profesní, kulturní, etické a sociální úrovni, aby byli schopni tvůrčím způsobem řešit koncepční problémy a adaptovat se na požadavky praxe. Studium je organizováno ve třech navazujících úrovních s následujícími studijními programy.

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia
• Dřevařství
• Krajinářství
• Lesnictví (obory Arboristika, Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, Lesnictví)
• Nábytek
• Stavby na bázi dřeva

Navazující magisterské studium (titul Ing., MSc úroveň) – 2 roky studia
• Dřevařské inženýrství
• European Forestry (studium v anglickém jazyce)
• Krajinné inženýrství (obory Biotechnické úpravy krajiny a Integrované využívání krajinného prostoru)
• Lesní inženýrství
• Nábytkové inženýrství (obory Nábytkové inženýrství a Výroba a tvorba nábytku)

Doktorské studium (titul Ph.D.) – 3 - 4 roky studia
• Aplikovaná geoinformatika
• Botanika
• Ekologie lesa
• Ekonomika a management obnovitelných
• přírodních zdrojů
• Hospodářská úprava lesa
• Myslivost
• Ochrana lesa
• Pěstování lesa
• Procesy tvorby nábytku
• Technika a mechanizace lesnické výroby
• Technologie zpracování dřeva
• Tvorba a ochrana krajiny

Disponujeme laboratořemi, superpočítačovým centrem i 10 000 hektary lesa
Výzkum na LDF je financován především projekty rezortních programů národních a  mezinárodních institucí, grantových agentur a národních i mezinárodních programů. Díky tomu disponujeme špičkově vybavenými laboratořemi, zkušebnami, ateliéry a dílnami. Naše superpočítačové centrum je součástí prestižní evropské sítě EGEE a nadnárodního projektu MetaCentrum. Terminálové řešení výpočetní infrastruktury je  postaveno na Open Source technologiích a otevírá možnosti využití svobodného software v univerzitním prostředí.
Nenahraditelné zázemí pro fakultní výzkum tvoří lesní porosty a související zařízení Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP) o rozloze více než 10 000 hektarů. ŠLP má mimo jiné mnohaletou tradici v rozvoji estetické a rekreační funkce lesů. Jeho součástí je Lesnický Slavín – soubor volně rozmístěných památníků, které oslavují významné české lesníky. Pro výuku myslivosti je vybudován Myslivecký výukový areál v Sokolnicích.

Spolupráce s praxí
Ve studijních programech realizovaných na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně má praktická výuka významné místo. V prvním ročníku studenti absolvují výrobní praxi na Školním lesním podniku, aby se seznámili s dělnickými profesemi ve svém oboru. Ve druhém ročníku následuje provozní praxe, kterou vykonávají ve smluvně zajištěných firmách na pozici technicko - hospodářského pracovníka. Fakulta má uzavřeny smlouvy s více než 200 partnery a podporuje také nepovinné praxe studentů v tuzemsku i zahraničí v délce až šest měsíců. Cílem je zkrátit dobu adaptace našich absolventů po nástupu do zaměstnání. Pravidelně jednou ročně pořádá Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně Veletrh pracovních příležitostí, při kterém mají přihlášené firmy prostor k prezentaci i k individuálním pohovorům se studenty.

WOOD-TEC 2011

Facebook

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Video

Fotogalerie


Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště