Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

WOOD-TEC
29.10. - 1.11. 2019

Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

Jarní kolo 2016 – granty a dotace do lesního hospodářství

 

Granty a dotace do rozvoje lesního hospodářství (investice) v rámci programu rozvoje venkova prezentovala na veletrhu WOOD-TEC Regionální poradenská agentura (RPA). „Při jarním kole jde investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,“ uvedla Ing. Lenka Vachunová, projektová manažerka RPA.


Podle ní se na jaře 2016 jedná zejména o zavádění preventivních opatření v lesích, obnovu lesních porostů po kalamitách a o odstraňování škod způsobených povodněmi. Dále se investice zaměří na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin. Půjde také o neproduktivní investice v lesích i přeměnu porostů náhradních dřevin. Samozřejmostí bude, že investice budou směřovat na technické vybavení dřevozpracujících provozoven. Například při zavádění preventivních opatření v lesích půjde o podporu projektu malého charakteru na retenci vody, mimo jiné o retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží. „V tomto případě dosahuje míra podpory sto procent způsobilých výdajů. Tato opatření jsou určena pro soukromé i veřejné vlastníky, nájemce, pachtýře a vypůjčitele lesa i pro jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty či jejich sdružení a spolky,“ řekla Vachunová.

Do způsobilých nákladů patří výstavby a opravy retenčních nádrží a objektů hrazení bystřin, preventivní protipovodňová opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích, například zvýšení kapacity koryta vodního toku, stabilizace koryta a zabezpečení břehů. Dále protierozní opatření na drobných vodních tocích, mimo jiné hrazení a stabilizace strží, zábrany sesuvu půdy a sanace erozních rýh. V případě obnovy lesních porostů po kalamitách způsobených přírodními katastrofami a jinými katastrofickými událostmi je podpora podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné nezávislé instituce, a rovněž skutečností, že tato katastrofa zapříčinila nejméně 20 procent příslušného lesního potenciálu. Dotace jsou určeny opět pro soukromé i veřejné vlastníky, nájemce, pachtýře a vypůjčitele lesa i pro jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty či jejich sdružení a spolky. Míra podpory je také sto procent způsobilých výdajů. Náklady jsou určeny na projektovou dokumentaci, k odstraňování kalamitních lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, k přípravě ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělé obnově sadbou na plochách po kalamitních těžbách a k ochraně založených porostů.

„Při odstraňování škod způsobených povodněmi je podpora podmíněna úředním uznáním výskytu přírodní katastrofy ze strany příslušné nezávislé instituce a rovněž skutečnosti, že tato katastrofa zapříčinila zničení nejméně 20 procent příslušného lesního potenciálu. Míra podpory dosáhne opět 100 procent způsobilých výdajů. Příjemci jsou stejní jako v prvních dvou případech,“ konstatovala Vachunová. Způsobilé náklady jsou učeny na projektovou dokumentaci, na odstraňování škod způsobených povodněmi na malých vodních tocích a v jejich povodích – sanace břehových nádrží a výmolů, odstranění povodňových nánosů z koryt vodních toků, průtočných nádrží a přilehlých pozemků, odstranění povodňových nánosů v povodí vodních toků, usměrnění koryta vodního toku, oprava poškozených vodních děl (např. hrází). Další náklady mohou směřovat i na odstraňování škod způsobených povodněmi na objektech hrazení bystřin a hrazení a stabilizace strží, na lesních cestách a souvisejících objektech.

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin se zaměřují na operace na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění. „To přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin,“ řekla Vachunová. Podle ní v rámci celé České republiky se jedná o plochu ochráněných kultur v rozsahu 10 tis. ha/rok. Opatření je zacíleno na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu). Příjemci jsou opět stejní. Míra podpory dosahuje 50 procent způsobilých výdajů.  Způsobilé náklady jsou učeny na projektovou dokumentaci, na částečnou úhradu nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu.

Neproduktivní investice v lesích jsou zaměřeny na podporu zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Tyto investice jsou zacíleny na PUPFL na území celé ČR (mimo ZCHÚ, oblasti Natura 2000 a Prahu). Míra dotace je 100 procent způsobilých výdajů, příjemci jsou opět stejní. Způsobilé náklady směřují na projektové dokumentace, opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře dvou metrů a významných přírodních prvků, výstavbu herních a naučných prvků, fitness prvků. Dále na opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory i k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně a v neposlední řadě na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající deset procent celkových způsobilých výdajů.

Přeměna porostů náhradních dřevin se zaměřuje na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin a je zacílena na lesní pozemky s porosty náhradních dřevin v imisních oblastech A nebo B (více než 20 tis. ha lesa) stanovených dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, případně vymezených stanoveným navazujícím právním předpisem nebo předpisem (více než 20 tis. ha lesa). V rámci této operace jsou způsobilé pouze jednorázové investice, tzn., že daná rekonstrukce porostu náhradních dřevin může být provedena pouze jedenkrát za programové období. Míra dotace je 100 procent způsobilých výdajů, příjemci jako v předešlých případech. Způsobilé náklady směřují na projektové dokumentace, snížení zakmenění za účelem podsadby nebo odstranění původního porostu za účelem obnovy, na přípravu ploch před zalesněním - mechanická a chemická příprava půdy včetně rozhrnování valů. Dále na umělou obnovu sadbou, hnojení lesních dřevin při výsadbě a ochranu založeného porostu.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva. Podpora směřuje na investice, jejichž výsledkem bude modernizace dřevozpracujícího provozu, a to zejména prostřednictvím technologického vybavení. Pro podporu je způsobilá provozovna s průměrným ročním pořezem do 10 000 m3 včetně. Míra podpory je 50 procent způsobilých výdajů. K příjemcům patří fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.

Způsobilé náklady směřují do modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (podporováno bude zejména strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva) a na nákup pozemků maximálně do částky odpovídající 10 procent celkových způsobilých výdajů.

Datum: 20.10.2015 15:00:00

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video


Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště