Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Valná hromada 24.6.2016

 

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČO 25582518,
svolává podle ustanovení § 402 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a podle ustanovení § 14 odst. 1 stanov společnosti
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
24.6.2016 v 10:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.

 

Na pořad jednání je zařazen tento program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
 4. Projednání řádné roční účetní závěrky za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
 6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2015, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
 7. Projednání konsolidované roční účetní závěrky za rok 2015
 8. Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2015
 9. Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok 2016
 10. Určení auditora pro účetní období 2016
 11. Volba členů představenstva
 12. Volba člena dozorčí rady
 13. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 14. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady
 15. Závěr

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle stanov 17.6.2016.

II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.

III. Registrace akcionářů bude probíhat od 930 do 1000 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

V. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 2 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada volí orgány valné hromady takto:
předseda valné hromady: JUDr. PhDr. Radek Mylbachr,
zapisovatel: Mgr. Martin Jelínek,
ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Kuliš, Jana Vaculíková,
sčitatel hlasů: Ing. Jiří Menšík.“

Odůvodnění: Představenstvo přijalo na svém zasedání návrh na obsazení orgánů valné hromady a tento návrh předkládá ke schválení valné hromadě.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015 a výrok auditora. Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.“

Odůvodnění: Valné hromadě náleží dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov kompetence schvalovat účetní závěrku vč. výroku auditora a vypořádání hospodářského výsledku. Vzhledem k tomu, že společnost hospodařila v roce 2015 se ztrátou, je třeba rozhodnout o její úhradě. Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o úhradě ztráty z nerozděleného zisku minulých období.

Ztráta k úhradě v Kč

-5 106 603, 05

Příděl do rezervního fondu v Kč

0,00

Příděl do sociálního fondu v Kč

0,00

Úhrada ztráty z nerozděl. zisku min. let v Kč

-5 106 603, 05

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015.“

Odůvodnění: Valné hromadě náleží dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov kompetence schvalovat konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidovaný celek tvoří mateřská společnost Veletrhy Brno, a.s. a dceřiná společnost BRNO INN, a.s. s podílem mateřské společnosti na základním kapitálu dceřiné společnosti o velikosti 74,17%.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada určuje společnost BDO Audit s.r.o., č. osvědčení auditora 018, IČO: 45314381, sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, auditorem pro účetní období 2016.“

Odůvodnění: Určení auditora valnou hromadou požaduje § 17 zákona o auditorech. Je navrhován na základě rozhodnutí představenstva nový statutární auditor.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 11 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí pana Ing. Martina Itterheima, nar. 19.7.1969, bytem Rančířov 72, do funkce člena představenstva.“

„Valná hromada volí pana Martina Říhu, nar. 20.9.1969, bytem Brno, Ypsilantiho 4, do funkce člena představenstva.“

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolit výše jmenované osoby do funkce člena představenstva na následující pětileté funkční období.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 12 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí pana Ing. Jaroslava Kacera, nar. 14.7.1977, bytem Brno, Laštůvkova 15, do funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolit výše jmenovanou osobu do funkce člena dozorčí rady na následující tříleté funkční období.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 13 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady v roce 2016 v tomto znění:

Objem finančních prostředků určený na odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti na běžný rok nesmí v celkovém objemu překročit částku 8,3 mil. Kč. V této částce je rovněž zahrnuto finanční plnění náležející členům představenstva panu Jiřímu Kulišovi a panu Jaroslavu Rubešovi za výkon funkce exekutivního člena představenstva (operativní řízení společnosti).

Představenstvu společnosti přísluší rozhodnout o konkrétní výši měsíční odměny pro každého člena představenstva a dozorčí rady společnosti s přihlédnutím k náročnosti a složitosti úkolů, které budou jednotliví členové těchto orgánů ve prospěch společnosti plnit s tím, že se bude vycházet z dosavadních poměrů uplatňovaných ve společnosti. Nad rámec finančního plnění náleží členům představenstva pověřeným výkonem operativního řízení společnosti věcné plnění spočívající v oprávnění využívat osobní automobil a mobilní telefon ve vlastnictví společnosti, a to i k soukromým účelům, a dále příspěvek na stravování ve výši přiznávané zaměstnancům společnosti, a příspěvek na úrazové pojištění v rozsahu, v jakém jsou pojištěni zaměstnanci společnosti. Představenstvo si k rozhodnutí o rozdělení finančního objemu schváleného pro odměňování členů představenstva a dozorčí rady vyžádá vyjádření dozorčí rady společnosti.“

Odůvodnění: Výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady je primárně úplatný. Valné hromadě pak přísluší rozhodnout o odměně, resp. způsobu jejího určení, jakož i o dalších plněních poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady v souvislosti s výkonem jejich funkce. Odměňování vychází z dosavadních standardů a poměrů uplatňovaných ve společnosti.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 14 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva s nově zvolenými členy představenstva panem Martinem Itterheimem a panem Martinem Říhou a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s nově zvoleným členem dozorčí rady panem Jaroslavem Kacerem jakož i smluv o výkonu funkce uzavřených s těmito členy orgánů v souvislosti s jejich kooptací realizovanou dne 15.4.2016.“

Odůvodnění: Vzhledem k požadavku zákona o obchodních korporacích je nezbytné schválit uzavření smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti. Smlouva o výkonu funkce odpovídá vzorové smlouvě o výkonu funkce schválené řádnou valnou hromadou společnosti dne 24.6.2014.

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady:

Bod „Zahájení, kontrola usnášení schopnosti“, na který navazuje bod 2 „Volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

Vyjádření představenstva k bodům 3, 4 pořadu jednání valné hromady:

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby představenstvo předložilo na valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015. Představenstvo zajistilo zpracování roční účetní závěrky a její ověření auditorem. Po projednání následuje rozhodování o schválení účetní závěrky.

Vyjádření představenstva k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby dozorčí rada předložila na valné hromadě zprávu o svých zjištěních k roční účetní závěrce za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.

Vyjádření představenstva k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo zajistilo zpracování roční účetní závěrky a její ověření auditorem. Po projednání následuje rozhodování o schválení konsolidované účetní závěrky.

Vyjádření představenstva k bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Pro řádnou informovanost akcionářů společnosti považuje představenstvo za nezbytné přednést zprávu o zaměření podnikatelské činnosti na rok 2016.

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště