Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Valná hromada 11.3.2015

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČ 25582518,
svolává podle § 367 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a § 14 odst. 2 stanov společnosti
VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
11.3.2015 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.

 

Na pořad jednání je zařazen tento program:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Odvolání členů představenstva
  4. Volba členů představenstva
  5. Odvolání člena dozorčí rady
  6. Volba člena dozorčí rady
  7. Schválení smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva a dozorčí rady
  8. Závěr

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle stanov 4.3.2015.

II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.

III. Registrace akcionářů bude probíhat od 10,30 do 1100 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

V. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

 

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 2 valné hromady:
„Valná hromada volí orgány valné hromady takto:
předseda valné hromady: JUDr. PhDr. Radek Mylbachr,
zapisovatel: Mgr. Martin Jelínek,
ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Kuliš, Jana Vaculíková,
sčitatel hlasů: Ing. Jiří Menšík.“

Odůvodnění: Představenstvo přijalo na svém zasedání návrh na obsazení orgánů valné hromady a tento návrh předkládá ke schválení valné hromadě.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 3 valné hromady:
„Valná hromada odvolává pana Bc. Miloslava Humpolíčka, pana Ing. Stanislava Michalíka a pana Ing. Petra Kratochvíla z funkce člena představenstva.“
Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno podalo vůči společnosti žádost na odvolání výše uvedených osob z funkce člena představenstva.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 4 valné hromady:
„Valná hromada volí pana Ing. Petra Vokřála, pana Jiřího Švachulu a paní Mgr. Jitku Ivičičovou do funkce člena představenstva.“
Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno podalo vůči společnosti žádost na volbu výše uvedených osob do funkce člena představenstva.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 5 valné hromady:
„Valná hromada odvolává pana JUDr. Jiřího Olivu z funkce člena dozorčí rady.“
Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno podalo vůči společnosti žádost na odvolání výše uvedené osoby z funkce člena dozorčí rady.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 6 valné hromady:
„Valná hromada volí pana Bc. Matěje Hollana do funkce člena dozorčí rady.“
Odůvodnění: Akcionář Statutární město Brno podalo vůči společnosti žádost na volbu výše uvedené osoby do funkce člena dozorčí rady.

Text návrhu usnesení valné hromady bodu 7 valné hromady:
„Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce člena představenstva s panem Ing. Petrem Vokřálem, panem Jiřím Švachulou a paní Mgr. Jitkou Ivičičovou a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Bc. Matějem Hollanem.“
Odůvodnění: Dle ust. § 59 ZOK musí valná hromada schválit uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti. Smlouva o výkonu funkce odpovídá vzorové smlouvě o výkonu funkce schválené řádnou valnou hromadou společnosti dne 24.6.2014.

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště