Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Řádná valná hromada 24.6.2014

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČ 25582518,
svolává podle ustanovení § 184a odst. 1 obchodního zákoníku
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
24.6.2014 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.

 

Na pořad jednání je zařazen tento program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
 4. Projednání řádné roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013
 6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 
 7. Projednání konsolidované roční účetní závěrky za rok 2013 
 8. Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2013
 9. Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok 2014
 10. Určení auditora pro účetní období 2014 
 11. Volba člena dozorčí rady 
 12. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
 13. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 14. Rozhodnutí o schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady
 15. Závěr

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle stanov 19.6.2014.

II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.

III. Registrace akcionářů bude probíhat od 1000 do 1100 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

V. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

VI. Charakteristika navržených změn stanov:
- podřízení stanov společnosti nové právní úpravě dle zákona o obchodních korporacích podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích,
- změna způsobu svolání valné hromady spočívající v uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.bvv.cz a dále uveřejněním této pozvánky v Hospodářských novinách nahrazující zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionářů společnosti.

 

Řádná roční účetní závěrka, konsolidovaná roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 23.5.2014 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti, tj. Výstaviště 1, Brno, PSČ 647 00, Nový rohlík, místnost č. 124 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 24.6.2014 v místě jejího konání. Představenstvo akciové společnosti Veletrhy Brno, a.s.

 

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště