Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Řádná valná hromada 21.6.2012

 

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČ 25582518,
svolává podle ustanovení § 184a odst. 1 obchodního zákoníku
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
21.6.2012 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.

 

Na pořad jednání je zařazen tento program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
  za rok 2011
 4. Projednání řádné roční účetní závěrky za rok 2011 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2011
 6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
 7. Projednání konsolidované roční účetní závěrky za rok 2011
 8. Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2011
 9. Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok 2012
 10. Určení auditora pro účetní období 2012
 11. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady včetně rozhodnutí o určení mzdy členů představenstva – zaměstnanců společnosti podle § 66d odst. 3 obchodního zákoníku
 12. Závěr

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle stanov 16.6.2012.
II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.
III. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
IV. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky roku 2011 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 3 056 508

Pasiva celkem 3 056 508
Stálá aktiva 2 715 466

Vlastní kapitál 1 306 389
Oběžná aktiva 310 444

Cizí zdroje 1 723 074
Ostatní aktiva 30 598

Ostatní pasiva 27 045

Hospodářský výsledek před zdaněním: - 26 659 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění: 19 tis. Kč

Hlavní údaje konsolidované roční účetní závěrky roku 2011 (v tis. Kč)

Konsolidovaný celek: Veletrhy Brno, a.s. a BRNO INN, a.s., se sídlem v Brně, Křížkovského 20, IČ 60700238

Aktiva celkem 3 085 120

Pasiva celkem 3 085 120
Stálá aktiva 2 720 270

Vlastní kapitál 1 267 048
Oběžná aktiva 333 740

Cizí zdroje 1 731 404
Ostatní aktiva 31 110

Ostatní pasiva 27 046


Menšinový vlastní kapitál 59 622

Hospodářský výsledek před zdaněním:  - 26 659 tis. Kč
Konsolidovaný hospodářský výsledek: - 2 776 tis. Kč
Z toho: HV bez menšinových podílů: - 2 753 tis. Kč
Menšinový HV: - 23 tis. Kč

Řádná roční účetní závěrka, konsolidovaná roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 20.5.2012 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti, tj. Výstaviště 1, Brno, PSČ 647 00, Nový rohlík, místnost č. 124 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 21.6.2012 v místě jejího konání.

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště