Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Řádná valná hromada 16.6.2011


Představenstvo akciové společnosti Veletrhy Brno, a.s.
se sídlem v Brně, Výstaviště 1, IČ 25582518,
svolává podle ustanovení § 184a odst. 1 obchodního zákoníku
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 16.6.2011 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.

Na pořad jednání je zařazen tento program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
 4. Projednání řádné roční účetní závěrky za rok 2010 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti
 6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2010, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
 7. Projednání konsolidované roční účetní závěrky za rok 2010
 8. Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2010
 9. Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok 2011
 10. Určení auditora pro účetní období 2011
 11. Odvolání a volba části členů představenstva a dozorčí rady
 12. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady
 13. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 14. Závěr

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle stanov 11.6.2011.
II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.
III. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
IV. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky roku 2010 (v tis. Kč)

Aktiva celkem
3 153 488

Pasiva celkem
3 153 488
Stálá aktiva
2 866 140

Vlastní kapitál
1 338 210
Oběžná aktiva
255 595

Cizí zdroje
1 798 201
Ostatní aktiva
31 753

Ostatní pasiva
17 077Menšinový vlastní kapitál
66 584

Hospodářský výsledek před zdaněním: -80 972 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění: -82 473 tis. Kč

Hlavní údaje konsolidované roční účetní závěrky roku 2010 (v tis. Kč)

Konsolidovaný celek: Veletrhy Brno, a.s. a BRNO INN, a.s., se sídlem v Brně, Křížkovského 20, IČ 60700238

 

Aktiva celkem
3 214 994

Pasiva celkem
3 214 994
Stálá aktiva
2 892 323

Vlastní kapitál
1 298 395
Oběžná aktiva
290 512

Cizí zdroje
1 833 262
Ostatní aktiva
32 159

Ostatní pasiva
16 753Menšinový vlastní kapitál
66 584

Konsolidovaný hospodářský výsledek: -94 320 tis. Kč
Z toho: HV bez menšinových podílů: -91 772 tis. Kč
Menšinový HV: -2 548 tis. Kč

Řádná roční účetní závěrka, konsolidovaná roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 15.5.2011 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti, tj. Výstaviště 1, Brno, PSČ 647 00, Nový rohlík, místnost č. 117 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 16.6.2011 v místě jejího konání.

 

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště