Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Řádná valná hromada 24.6.2014 - doplnění

Představenstvo akciové společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČO: 25582518, se sídlem Brno, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00, doplňuje pozvánku na řádnou valnou hromadu svolanou představenstvem společnosti na 24.6.2014 v 11:00 hodin do sídla společnosti, zveřejněnou v Obchodním věstníku dne 4.12.2013 a v Hospodářských novinách dne 4.12.2013, o další bod pořadu jednání „Odvolání a volba členů představenstva“ (nově jako bod 11. pořadu jednání) a mění název původního bodu pořadu jednání 11. „Volba člena dozorčí rady“ na nový bod pořadu jednání „Odvolání a volba členů dozorčí rady“ (nově jako bod 12. pořadu jednání) a dále původní bod 14. „Rozhodnutí o schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva a dozorčí rady“ na nový bod pořadu jednání „Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady“ (nově jako bod 15. pořadu jednání).

Doplněná a aktualizovaná verze pozvánky na řádnou valnou hromadu svolanou představenstvem společnosti na 24.6.2014 v 11:00 hodin do sídla společnosti zní takto:

 

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.
IČO: 25582518, se sídlem v Brně, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00 ,
svolává podle ustanovení § 184 a odst. 1 obchodního zákoníku
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne
24.6.2014 v 11:00 hodin
v konferenčním sále č. 102, Výšková budova, Výstaviště 1, Brno.

 

Na pořad jednání je zařazen tento program:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013
 4. Projednání řádné roční účetní závěrky za rok 2013 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013
 6. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
 7. Projednání konsolidované roční účetní závěrky za rok 2013
 8. Schválení konsolidované roční účetní závěrky za rok 2013
 9. Zpráva představenstva o zaměření podnikatelské činnosti společnosti na rok 2014
 10. Určení auditora pro účetní období 2014
 11. Odvolání a volba členů představenstva
 12. Odvolání a volba členů dozorčí rady
 13. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
 14. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 15. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady
 16. Závěr

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle stanov 19.6.2014.

II. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.

III. Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

IV. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

V. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

VI. Charakteristika navržených změn stanov:
- podřízení stanov společnosti nové právní úpravě dle zákona o obchodních korporacích podle ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a přizpůsobení stávajícího znění stanov v nezbytném rozsahu nové právní úpravě,
- změna způsobu svolání valné hromady spočívající v uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.bvv.cz a dále uveřejněním této pozvánky v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách nahrazující zasílání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionářů společnosti,
- zapracování pravidla, že jeden z členů dozorčí rady je volen valnou hromadou z řad zaměstnanců společnosti s tím, že tento kandidát vzejde z voleb uskutečněných mezi zaměstnanci společnosti.

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky roku 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 2 688 420

Pasiva celkem 2 688 420
Stálá aktiva 2 415 164

Vlastní kapitál 1 490 534
Oběžná aktiva 249 552

Cizí zdroje 1 182 147
Ostatní aktiva 23 704

Ostatní pasiva 15 739

Hospodářský výsledek před zdaněním: 50 331 tis. Kč
Hospodářský výsledek po zdanění: 45 762 tis. Kč

Hlavní údaje konsolidované roční účetní závěrky roku 2013
(v tis. Kč)

Konsolidovaný celek:
Veletrhy Brno, a.s. a BRNO INN, a.s., IČO: 60700238, se sídlem Brno, Křížkovského 20, PSČ 603 00

Aktiva celkem 2 717 171

Pasiva celkem 2 717 171
Stálá aktiva 2 403 727

Vlastní kapitál 1 448 471
Oběžná aktiva 289 154

Cizí zdroje 1 192 403
Ostatní aktiva 24 290

Ostatní pasiva 15 739


Menšinový vlastní kapitál 60 558

Konsolidovaný hospodářský výsledek: 43 930 tis. Kč
Z toho: HV bez menšinových podílů: 43 705 tis. Kč
Menšinový HV: 225 tis. Kč

Řádná roční účetní závěrka, konsolidovaná roční účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 23.5.2014 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin v sídle společnosti, tj. Výstaviště 1, Brno, PSČ 647 00, Nový rohlík, místnost č. 124 a v průběhu registrace akcionářů i v průběhu valné hromady dne 24.6.2014 v místě jejího konání.

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště