Podmínky soutěže URBIS Ideathon 2023

28. srpna 2023  /  12:24

InnovateNow Cities, Municipalities & Regions

I. Pořadatel soutěže

Veletrhy Brno a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Pisárky, IČ: 25582518
dále jen Pořadatel

II. Termín a místo konání

Úterý 14. listopadu 2023 od 9 hodin, pavilon E, Veletrhy Brno, Česká republika

III. Cíl akce

Cílem je skutečně změnit stav věcí a začít realizovat inovace v samosprávách (města, obce a kraje) a tak zlepšit kvalitu života v nich. Proto jsou připraveny tři vzájemně propojené akce (URBIS Ideathon, URBIS Hackathon a URBIS SMART CITY FAIR), které začínají od nápadu či přenesené zkušenosti přes zpracovaný projekt nebo beta verzi až k vyvrcholení na tzv. grand finále Urbis Smart City Fair od 4. do 6. června 2024. Zde budou moci všichni účastnici tohoto druhého formátu Urbis Hackathonu prostor představit svoje výstupu, najít další implementační prostředí, spojit síly s jinými či se zapojit do inovativních projektů či najít investora na komercializaci jejich nápadu.

IV. Podmínky účasti

Urbis Ideathon je určen pouze pro registrované:

 • Řešitele – soutěžní týmy
 • Zástupce samospráv a jejich vlastněných nebo zřizovaných organizací
 • Zástupci odborné veřejnosti
 • Zástupci partnerů a spolupracujících subjektů

Řešitelé se mohou přihlásit elektronicky prostřednictvím registračního formuláře.

Řešitelé se mohou přihlásit až do čtvrtka 9. listopadu 2023 do 12 hodin online. Pozdější přihlášení je možné po komunikaci s Pořadatelem.

Řešitelem může být jakákoliv osoba starší 16 let žijící na území EU.

Kdo je ideálním řešitelem:

 • Studenti vysokých škol
 • Výkonná úroveň samospráv a jejich vlastněných a zřizovaných organizací
 • Aktivní veřejnost (včetně zástupců neziskového sektoru)
 • Studenti posledních ročníků středních škol

Účast pro řešitele je zdarma.

V. Obecné požadavky

Ideální složení soutěžních týmů (řešitelů):

 • Multioborově rozličné složení členů týmu
 • 2 až 5 členů, ale i vícečlenné týmy
 • Pokud jsi prozatím sám, můžeš pomocí různých kanálů hledat členy svého týmu nebo bude možnost získat nezařazené účastníky v rámci začátku akce nebo se případně přidat k dalšímu týmu (a tak i sloužit případné nápady)

Soutěžní týmy nejsou uzavřené a pokud bude mít jakýkoliv přihlášený řešitel zájem, může se k týmu připojit v průběhu začátku akce (speciální část programu).

Co mohou řešitelé řešit:

 • Mohou vybrat některé z nabízených témat a zadání na internetových stránkách akce
  www.bvv.cz/urbis/ideathon
 • Přijít s vlastním nezatíženým nápadem k řešení ke zlepšení kvality života v samospráv
 • Přenesení zkušenosti ze zahraničí
 • Mají návrh na zlepšení v rámci fungování samospráv, ale nikdy nedošli k vyslyšení v rámci vedení apod.
 • Jakýkoliv nápad na zavádění inovací do samospráv

Jednotlivá nabízená témata jsou otevřená pro libovolný počet soutěžních týmů a jsou otevřená pro všechny formáty.

Řešitelé mohou již pracovat na řešení předem v kontextu požadavků na výstup včetně hledání členů jejich soutěžního týmu.

Požadavky na výstup z Urbis Ideathonu:

 • Popis problému
 • Popis návrhu řešení a jeho jedinečnost
 • Kdo je cílová skupina nebo uživatelé
 • Popis přínosu návrhu řešení včetně uživatelů
 • Alternativy návrhu řešení / rešerše trhu
 • Jaké jsou klíčové kroky navrženého řešení
 • Navržený popis procesu řešení a rolí
 • Rámcový harmonogram realizace návrhu (x+ - měsíce)
 • Struktura nákladů
 • KPI / Jak měřit úspěch projektu
 • Přenositelnost návrhu řešení a jeho udržitelnost
 • Potřeby řešitelů
VI. Průběh akce

Akce je jednodenní a začínat bude v úterý 14. listopadu 2023 od 9 hodin a očekávaný konec bude okolo 18 hodiny stejný den.

Předběžný program Urbis Idethonu

9:00Slavnostní začátek, představení podmínek a průběhu akce včetně partnerů a odborníků
9:15Představení soutěžních týmu a podstaty jejich řešení
9:30Samotné řešení s jednotlivými vstupy
12:00Obědová pauza
13:00Pokračování ve finalizaci záměru
15:00Představení záměru podle požadavků
17:00Slavnostní vyhlášení a follow up program

 

 

 

 

 


 

 

 

Co mohou účastníci očekávat na místě:

 • Facilitátora
 • Odborníky ke konzultacím
 • Stůl a židle plus prezentační techniku
 • Drobné občerstvení

Řešitelé budou pracovat na vlastních počítačích či jiných vhodných elektronických zařízeních, aby zvládli požadavky na výstupy a přípravu prezentace.

Řešitelé se zavazují v průběhu Urbis Ideathonu dodržovat zásady slušného chování, nebudou konzumovat alkohol ani jiné návykové látky, budou respektovat veškeré pokyny Pořadatele.

Řešitelé odpovídají za bezpečnost a nepoškozenost vlastních elektrických zařízení, která
budou v průběhu Urbis Ideathonu zapojovat do zásuvek a dalších zařízeních Pořadatele.

Účast na akci je dobrovolná, účastníci jsou si vědomi toho, že akci podstupují pod vlastním rizikem a na vlastní odpovědnost a že Pořadatel akce nenese žádnou právní odpovědnost za vznik případné škody na majetku řešitele akce nebo za vznik újmy na jeho zdraví.

Řešitelé mohou libovolně spolupracovat s tzv. Solution Angel v průběhu akce nebo i po ní v rámci přípravy na další formát Urbis Hackathon.

VII. Hodnocení a ocenění

Soutěžní týmy budou hodnoceny na základě prezentace požadavků na výstup včetně zdůvodnění a zodpovězení případných doplňujících otázek.

Kritéria hodnocení:

 • Inovativnost nápadu řešení a pochopení problematiky – váha 30%
 • Přínos nápadu řešení pro cílovou skupiny i uživatele – váha 15%
 • Realizovatelnost nápadu řešení a splnění požadavku soutěže – váha 40%
 • Udržitelnost nápadu řešení a jeho přenositelnost – váha 15%

Hodnotící komise:

 • Odborníci na jednotlivé oblasti
 • Zástupci jednotlivých zadavatelů ze stran samospráv
 • Zástupci Pořadatelů a partnerů či spolupracujících subjektů

Hlasování jednotlivých členů hodnotící komise je tajné.

Až 4 soutěžní týmy mohou získat ocenění ve výši 25 000 Kč jako finanční příspěvek na libovolné použití na rozpracování jejich záměru do dalšího formátu Urbis Hackathon.

Pokud nedojde k naplnění výzvy a cílů akce u soutěžních týmů, nemusí být všechny ocenění uděleny nebo může dojít k jejich snížení či neudělení žádného ocenění, pokud míra výstupů nebude odpovídat požadavkům či neuspokojivé kvality.

Ocenění nejsou právně vymahatelná.

VIII. Pokračování Urbis Ideathonu a podmínky navazujících akcí

Oceněné soutěžní týmy Urbis Ideathon, které získají finanční příspěvek na rozpracování svého záměru, se musí zúčastnit následujícího formátu akce Urbis Hackathon ve čtvrtek 25. dubna 2024. Pokud nebude tato podmínka naplněna, může pořadatel požadovat vrácení části nebo celého finančního ocenění.

Soutěžní tým URBIS Ideathonu se může pokračování (Urbis Hackathon, URBIS SMART CITY FAIR) zúčastnit v rozdílném složení oproti původnímu, může dojít ke sloučení týmů.

Po skončení Urbis Ideathonu mohou neprodleně všechny soutěžní týmy pracovat na rozpracování svého projektu podle požadavků Urbis Hackathon.

Pokud některé soutěžní týmy nebudou pokračovat, jejich výstup se stává tzv. volným a může kdokoliv jiný si jej adoptovat a pokračovat v jeho zpracování tak, aby docházelo k naplní cílů provázaných akcí.

Urbis Hackathonu se mohou zúčastnit řešitelé nebo soutěžní týmy, kteří se neúčastnili Urbis Ideathonu.

Na Urbis Smart City Fair 2024 bude bezplatně poskytnut stejný prostor všem soutěžícím týmům po celou dobu trvání akce pro představení jejich výsledků práce všem účastníkům, mezi nimiž budou i hodnotitelé. Soutěžní týmy si na tuto akci mohou zvát své hosty, například partnery pro realizaci jejich výstupů nebo jejich komercionalizaci.

IX. Časový harmonogram před samotnou akcí
 • V současné době probíhá sběr podnětů ze strany samospráv a jimi vlastněných nebo zřizovaných organizací
 • Začátkem října budou zveřejněna zadání samospráv a postupně se budou do začátku akce doplňovat (kdo bude již registrován, dostane informace na uvedený email, informace budou k dispozici na bvv.cz/urbis)
 • Řešitelé mohou případně po zveřejnění zadání kontaktovat Pořadatele s dotazy či doplněním na zadavatele nebo případně přímo je, jeli u zadání uveden kontakt
X. Duševní vlastnictví

Řešitelé výslovně souhlasí s tím, že veškeré výstupy prezentované v rámci Urbis Ideathonu mohou být v plném rozsahu bezúplatně využity Pořadatelem.

Každý člen soutěžního týmu svou účastí uděluje souhlas Pořadateli se všemi způsoby užití jím vytvořených výstupů, bez jakéhokoliv omezení co do množství, rozsahu nebo počtu opakování a bez omezení územního, zejména pro prezentační účely související s publicitou Urbis Ideathonu a jeho navazujících formátů.

Každý člen soutěžního týmu souhlasí se zveřejněním jím vytvořených výstupů, a to prostřednictvím Pořadatele. Dále souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn výstupy v případě potřeby měnit, upravovat, zpracovávat (včetně překladu), spojovat je s jinými autorskými díly nebo je zařazovat do děl souborných, audiovizuálních či databází, užívat pouze jejich část nebo do nich jiným způsobem zasahovat.

Každý člen soutěžního týmu souhlasí, pokud nebude z jejich strany žádný pokračovatel v rámci dalších formátů Pořadatele, že jejich vytvořené výstupu budou moci si osvojit jiné soutěžní týmy bez jakýchkoliv omezení vztahující se k duševního vlastnictví a užití, a tak pokračovat v nastolené problematice v rámci následujících formátů Pořadatele.

Členové soutěžních týmů souhlasí, že jakékoliv výstupy nebudou vzhledem k povaze soutěže Urbis Ideathonu považovány za obchodní tajemství. Dále berou na vědomí, že pouhé myšlenky, postupy,
principy či metody nejsou chráněny autorským právem.

Členové soutěžních týmů se zavazují, že veškeré výstupy jimi vytvořené v rámci Urbis Ideathonu budou představovat jejich vlastní výtvory či nápady.

XI. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Urbis Ideathonu, a to včetně změny těchto Podmínek, změny obsahu, programu a časového harmonogramu akce, přerušení, pozastavení, předčasného ukončení či zrušení Urbis Ideathonu, neudělení ocenění z důvodu neuspokojivé kvality výstupů soutěžících týmů, případně vyloučení jakéhokoli týmu nebo jeho člena bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení těchto Podmínek nebo při pouhém podezření na jejich nedodržení, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ovlivňujícího průběh Urbis Ideathonu a jeho výsledky.

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Souhlasem projeveným při registraci akceptují řešitelé tyto Podmínky a zavazují se je dodržovat.

Kromě těchto Podmínek se řešitelé zavazují v souvislosti se svou účastí na Urbis Ideathonu též neporušovat právní řád České republiky, jakož i nejednat v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy Pořadatele.


V Brně dne 10. srpna 2023