Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
23.-27.4. 2013

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

MPO chce přizpůsobit operační program na další období k ekonomickému rozvoji ČR

 

Inovace a technologie v rozvoji regionů byl název semináře, který se uskutečnil v rámci Stavebních veletrhů Brno. Rok 2013 je v rámci kohezní politiky EU posledním rokem právě probíhajícího sedmiletého programového období, které započalo v roce 2007. Současné operační programy, které jsou základním nástrojem pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů společenství, se tak chýlí do své závěrečné fáze.

Na konferenci zaznělo, že zároveň jsou už v plném proudu práce na přípravě dalšího sedmiletého cyklu. A to jak ze strany Evropské komise (vytváří nový legislativní rámec pro fungování kohezní politiky), tak na straně jednotlivých členských států, tedy i ČR. U nás běží na mnoha institucích tato nová příprava už dlouhou dobu, na ministerstvu průmyslu a obchodu již od roku 2010. Byly zpracovány první klíčové analýzy a studie vymezující priority pro nové období. Mezníkem se stal loňský listopad minulého roku, kdy vláda schválila vymezení osmi operačních programů. Jednou z rozvojových priorit je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, v rámci kterého je řešeno i téma podpory růstu založeného na znalostní ekonomice (inovace-vzdělávání-výzkum).

Nejvýznamnější z osmi operačních programů je pro oblast inovačního podnikání Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) řízený ministerstvem průmyslu a obchodu. Příprava vychází mimo jiné ze strategických dokumentů ČR, jako je vládou schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020, Národní inovační strategie a v neposlední řadě aktualizovaná státní energetická koncepce apod. Z makroekonomické a odvětvové analýzy potřeb české ekonomiky vyplývá, že pro další období není třeba razantním způsobem měnit stávající zaměření intervencí operačního programu v gesci MPO. Jde o to jej spíše přizpůsobit novým podmínkám a výzvám, kterým čelí česká ekonomika s ohledem na dlouhodobý rozvoj. Samozřejmě budou i nadále v rámci OP PIK podporována progresivní odvětví, především oblast inovačního a trvale udržitelného podnikání.

Změny lze očekávat rovněž ve struktuře budoucího operačního programu, která musí vycházet z tzv. principu tématické koncentrace, který předepisuje legislativa EU. Hlavním požadavkem je, aby byly podporovány výlučně aktivity směřující k naplňování strategie Evropa 2020. Operační program se bude ve své základní úrovni stejně jako v současném období členit na prioritní osy. V rámci zjednodušení a zvýšení přehlednosti jich bude zřejmě méně. Novinkou je, že každá z nich musí odpovídat jednomu tématickému cíli. Posledním bodem této investiční strategie je úroveň programů podpory, do kterých budou jednotliví zájemci předkládat své projekty. Důraz bude kladen na zjednodušení administrativy a vstřícný přístup k žadatelům. V této oblasti lze navázat na praxi OPPI, který je v současnosti jedním z mála operačních programů, v rámci něhož může žadatel komfortně podávat žádosti a následně komunikovat s projektovými manažery řídícího orgánu prostřednictvím jednoduché a uživatelsky přívětivé elektronické aplikace eAccount.

V průběhu tvorby operačního programu nelze vyloučit přiřazení dalších vazeb. Jde mimo jiné o ověřené inovační procesy, klastry, finanční nástroje, kreativní inovativní prvky, ale i o podporu technického vzdělávání. Klíčovou cílovou skupinou budou znovu zejména podnikatelé, v nevětší míře než dnes bude podporována spolupráce s výzkumnou sférou.

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie - URBIS INVEST

Současně také

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště