Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

URBIS INVEST
24.-27.4. 2012

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech

Mgr. Stanislav Eichler

hejtman Libereckého kraje

Důvodů proč podnikat a investovat právě v Libereckém kraji je celá řada. Výhodné je především strategické umístění při hranicích s Německem a Polskem a z něj pramenící možnosti přeshraniční spolupráce. Dalšími důvody pak jsou kvalitní dopravní napojení, silná průmyslová tradice, existence centra vysokoškolského vzdělávání, kvalifikovaná pracovní síla či kvalitní technická infrastruktura. Zároveň je zde také kvalitní životní prostředí, vysoký počet atraktivních lokalit pro cestovní ruch a tudíž široké možnosti pro odpočinek a kulturní vyžití.

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI, INOVACE
Regionální inovační strategie Libereckého kraje
je nástrojem podpory výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podniků, intenzivnějšího propojování podnikatelského sektoru s podnikovým sektorem za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniků působících v regionu. Cílem je zvýšení ekonomické síly regionu a jejími hlavními výstupy jsou:

  • Informační portál Libereckého kraje pro inovace včetně Technologického profilu kraje – www.portal-inovace.cz
  • Pracovní skupina pro rozvoj inovací v Libereckém kraji – poradní orgán náměstka hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
  • Memorandum o spolupráci a koordinaci aktivit Libereckého kraje a Královéhradeckého kraje v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací 
  • Program č. 28 Grantového fondu Libereckého kraje – Regionální inovační program
  • Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2011-2012“ – vyhlášena 25.11.2011 - podáno 9 návrhů projektů, 1 vyřazen pro nesplnění formálních náležitostí, 1 nedosáhl minimálního bodového ohodnocení projektů pro poskytnutí podpory, 7 projektů je navrhováno pro poskytnutí podpory.

Brownfields, Greenfields
Od roku 2009
lze na webových stránkách Libereckého kraje nalézt Databázi brownfields (www.kraj-lbc.cz/brownfields), která byla vytvořena v r. 2007 a je každoročně aktualizována. Tato aplikace usnadňuje potenciálním investorům vyhledání vhodné lokality odpovídající přímo jejich požadavkům. V r. 2009 byl také vydán katalog s názvem „Lokality typu brownfields v Libereckém kraji“ a natočen desetidílný dokumentární seriál „Brownfields v Libereckém kraji“. Hlavním podnětem pro vznik katalogu a seriálu bylo opět zvýšení povědomí o nevyužívaných objektech v regionu a snaha aktivně podporovat jejich revitalizaci. V r. 2010 byla na webových stránkách zprovozněna tzv. Aktivní nabídka vybraných brownfields, což je vybraný přehled aktuálních lokalit, které vlastníci mají zájem prodat nebo pronajmout. Zpracována byla též analýza úspěšnosti projektů na regeneraci brownfields v Libereckém kraji, jejímž cílem bylo především zmapovat slabá místa a navrhnout jejich možná řešení. V r. 2011 se ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnila výstava úspěšně revitalizovaných brownfields Libereckého kraje a byl zpracován tzv. manuál na odstranění „nevyužitelných“ lokalit typu brownfields.  Tato publikace obsahuje návod, co vše je nutné udělat, když chceme odstranit brownfield (dotčené orgány, potřebná dokumentace, likvidace ekologické zátěže atd.).
Na základě kladných ohlasů veřejnosti týkajících se vyhledávání lokalit typu brownfields a jejich vkládání do databáze se Liberecký kraj rozhodl provést i zmapování rozvojových ploch. V letech 2008 a 2009 bylo vyhledáno a stručně charakterizováno celkem 22 největších rozvojových ploch v kraji. V roce 2009 byla na webových stránkách zprovozněna Databáze greenfields (www.kraj-lbc.cz/greenfields), v níž nyní naleznete 18 lokalit a stejně jako u databáze brownfields se provádí každoroční aktualizace. V návaznosti na databázi byl vydán také katalog Lokality typu greenfields v Libereckém kraji. Obě databáze jsou na webu nyní dosažitelné i v angličtině, aby Liberecký kraj mohl snáze oslovit i zahraniční investory. Na téma brownfields a greenfields jsou každoročně pořádány odborné semináře pro veřejnost a starosty měst a obcí LK, které se vždy těší početné účasti.
Vedení Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou podporuje podnikatele také formou hledání nových podnikatelských příležitostí v zahraničí. Jak v tradičních zemích, se kterými LK přímo sousedí, tak v méně tradičních destinacích, jako je například Čína, Vietnam nebo Ruská federace. První výsledky se již dostavily. Zhruba sto kilometrů od Hanoje zahájí českolipská firma provoz ve stáčírně a balírně pitné vody.

DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURA
Hlavním cílem dopravní politiky kraje je kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná dopravní dostupnost území s ohledem na životní prostředí, napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou dopravní síť a zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury jako prostředku rozvoje dalších oblastí společenského života. V posledním období se podařilo zejména získat prvních 18 ks rozhodnutí z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ na obnovu silnic II. a III. třídy poškozených povodněmi. Celkově se jedná o dotaci ve výši 50 % celkových uznatelných nákladů o finančním objemu cca 147 mil. Kč.
Dokončení 6ti staveb z Regionálního operačního programu: Chrastava přeložka silnice II/592 – II. etapa, Turnov, humanizace ulice 5.května, Okružní křižovatky v Mimoni: Kozinovo náměstí a náměstí ČSLA, Rekonstrukce silnice v úseku Kokonín – Bratříkov, Rekonstrukce silnice Luhov – Postřelná. Celkový finanční objem výše uvedených 6ti staveb je cca 218 mil. Kč.
K 11.12.2011 byl po dlouholetých přípravách zahájen provoz nových vlaků (zn. Stadler - Regio Shuttle) Jizerskohorské železnice (tratě na Frýdlantsku, Liberec - Tanvald a Smržovka – Josefův Důl) provozované na základě výběrového řízení společností České Dráhy a.s. a byl zahájen provoz mezinárodních veřejných autobusových linek z Polska přes Hrádecko a Frýdlantsko do Průmyslové zóny JIH v Liberci převzatých do závazku veřejné služby v přepravě cestujích za finančního přispění společností sídlících v Průmyslové zóně JIH v Liberci, především společnosti DENSO Manufacturing CZECH s.r.o.

ŠKOLSTVÍ
Každoroční pořádání veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC. Návštěvníci zde získají informace o možnostech vzdělávání a pracovního uplatnění v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i zahraničí.
Stipendijní programy na podporu vybraných technických oborů - tyto programy zavedl Liberecký kraj před dvěma lety. Díky zavedení stipendií se podařilo odvrátit vůbec největší pokles počtu žáků vstupujících do 1. ročníků některých učebních oborů. Jejich naplněnost na středních školách v Libereckém kraji se ve školním roce 2010/2011 napříč všemi obory propadla v porovnání s předcházejícím školním rokem o 10,43 %. Ve stipendijně podporovaných oborech však jen o 7,73 %. Díky stipendiím pomůžeme do budoucna zajistit vzdělávání řemeslníků pro trh práce. Stipendium navíc žáky motivuje v oboru zůstat. Finanční odměna se odvíjí od výkonu, takže kromě náboru pomůže i v produkci lépe připravených absolventů. Ve školním roce 2010/2011 Liberecký kraj do stipendijního programu uvolnil 224 500,- Kč.

Podpora školství z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
Hlavním cílem projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod je zlepšení materiálně-technického vybavení a podmínek škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností. Žáci středních škol tak mají vytvořeny lepší podmínky pro zdokonalení svých praktických znalostí a tím je zvýšena jejich uplatnitelnost na trhu práce po absolvování studia. V minulosti bylo realizováno 11 projektů z tohoto programu a dalších 15 se jich v letošním roce připravuje.

URBIS INVEST 2012

Vybíráme z firem

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie - URBIS INVEST

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště