Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
30.3. - 3.4. 2014

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

GRAND PRIX 2014 - Hodnotitelská komise

 

Předseda komise:
doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
Je docentem pro obor Technika a mechanizace rostlinné výroby. Již více jak 27 let zastává funkci vedoucího Katedry zemědělských strojů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Je uznávaným odborníkem v oblasti zemědělské techniky i ve sféře širšího zemědělského zaměření. Je koordinátorem a řešitelem výzkumných projektů orientovaných na techniku pro precizní zemědělství, pěstování a sklizeň chmele a na techniku pro energeticky méně náročné technologie rostlinné produkce. Je členem Executive Board C.I.G.R. (mezinárodní organizace inženýrů zemědělské techniky) a členem různých vědeckých a oponentních rad. Již řadu let pracuje jako předseda mezinárodní hodnotitelské komise pro udílení cen Grand Prix při veletrzích Techagro, Animal Vetex, Silva Regina a Biomasa v Brně. Je spoluautorem mezinárodní vysokoškolské učebnice, patentů, užitných vzorů a funkčních vzorků. Má širokou vědeckou publikační činnost.


 

Tajemník komise:
Ing. Peter Pernis
Vystudoval Mechanizační fakultu Vysoké školy poĺnohospodárské v Nitře (SR) a potom po kratší období pracoval jako mechanizátor v zemědělském podniku. Od r. 1985 je zaměstnán ve Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha 6 – Řepy. Zde prošel řadou funkcí od zkušebního technika přes vedoucího odborného útvaru – laboratoř traktorů až po předsedu představenstva a ředitele společnosti, kterou zastává od r. 2009 dosud.


 

prof. Ing. František Bauer, CSc.
Profesor pro obor technika a mechanizace zemědělství na Ústavu techniky a automobilové dopravy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Garant předmětů: traktory a automobily, mobilní energetické prostředky, motorová vozidla, hydraulické a pneumatické mechanizmy. Výuka v doktorském studijním programu technika a mechanizace zemědělství. Garant předmětu traktory na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných a grantových projektů z oblasti zemědělské techniky. Publikoval řadu vědeckých a odborných prací. Pravidelně přednáší pro regionální agrární komory a firmy zabývající se zemědělskou technikou.


 

Dr. Markus Demmel
Before 2003 was assistant professor at the Institute of Agricultural Engineering of the Technical University of Munich (Germany). Since 2003 is program manager Plant Production Engineering at the Institute for Agricultural Engineering and Animal Husbandry at the Bavarian State Research Center for Agriculture in Freising. Research work and research priorities: Development and evaluation of advanced tillage / cultivation systems and development and evaluation of technology for precision farming. He is member of the advisory board of the Max-Eyth-Society Agricultural Engineering in VDI, member of the American Society of Agricultural and Biological Engineers ASABE, member of the committee of Agricultural Engineering for Plant Production of the German Agricultural Society DLG and Honorary Member of CIGR Section III “Plant Production Engineering”.


 

prof. dr hab. inž. Tomasz K. Dobek
Je absolventem Strojní fakulty Vysokého technického učení ve Štětíně v Polsku, kde získal magisterský titul v oboru strojírenství a následně pracoval jako asistent na Katedře využití zemědělských strojů Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské ve Štětíně. V letech 1985-1989 byl doktorandem na Mechanizační fakultě VŠZ v Praze, v roce 2003 se habilitoval na IBMER ve Varšavě a titul profesora získal v roce 2009. V současné době je vedoucím Katedry využití strojů a zařízeni Zemědělské univerzity ve Štětíně. Výzkumně se zaměřuje na optimalizaci technologií v rostlinné výrobě, na precizní zemědělství a na využití obnovitelných zdrojů energie. Je členem Komise zemědělské techniky Polské akademie věd.


 

Ing. Jiří Dvořák
Již 37 let pracuje ve Zkušebně tepelných a ekologických zařízení Strojírenského zkušebního ústavu. V letech 1976-1984 pracoval v oborové skupině hořáků na pozici zkušebního technika. Od roku 1984 byl vedoucím oborové skupiny plynových kotlů, velkokuchyňských spotřebičů a spotřebičů pro domácnost. V letech 2004-2013 byl vedoucím Zkušebny tepelných a ekologických zařízení. Nyní je v uvedené zkušebně technickým pracovníkem- specialistou.


 

doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, v oboru mechanizace zemědělství. Vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1992 a vědecko-pedagogickou hodnost docent v r. 2004.
V letech 1978-1980 pracoval v JZD Domašov a v letech 1980-1983 v Agrostavu Brno-venkov.
Od roku 1983 dosud je vysokoškolským pedagogem na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty MENDELU Brno, kde je v současné době zástupcem vedoucího ústavu. Výukově a výzkumně se specializuje na techniku pro živočišnou výrobu a na dopravu a manipulaci.


 

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně. Následně na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty MENDELU Brno absolvoval doktorandské studium. Na Státní rostlinolékařské správě působí na úseku zařízení pro aplikaci přípravků (oddělení mechanizace), jejich technologického ověřování a pravidelných kontrol. Je členem technické pracovní skupiny SPISE (Standardized Procedure for Inspection of Sprayers in Europe), členem skupiny NESD (Network for spray drift) řízené OECD a spolupracuje na tvorbě technických norem pro oblast zařízení na ochranu rostlin.


 

Ing. Václav Hlaváček, CSc.
Absolvoval zahradnický obor na Vysoké škole zemědělské Brno a získal vědecký titul kandidáta věd. Po absolutoriu prošel řadou funkcí v zemědělském provozu: agronom specialista, vedoucí výroby a místopředseda pověřený řízením družstva. V letech 1993-1995 byl ředitelem ZVOD Hustopeče a následně v letech 1995-2008 ředitelem ZVOS Hustopeče, a.s. Od r. 2005 do r. 2008 byl též předsedou představenstva. Souběžně prošel řadou funkcí v Agrární komoře. V letech 1997-2005 byl prezidentem Agrární komory České republiky. Byl členem vědecké rady Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi a vědecké rady Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Praha. Od r. 2006 dosud je předsedou představenstva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje.


 

prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Praze. Má dlouholetou praxi v aplikovaném výzkumu se zaměřením na výzkum mechanizovaných postupů zpracování půdy a zakládání porostů plodin, na vliv strojů na půdu a na vyhodnocování souvisejících vlastností půdy. Je odpovědným řešitelem řady výzkumných projektů. Je vysokoškolským profesorem pro obor technika a mechanizace zemědělství. Publikuje ve vědeckých a odborných časopisech, je spoluautorem knižních publikací, přednáší na seminářích pro zemědělskou praxi.


 

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
Je absolventem Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Od ukončení studia pracuje na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v různých funkcích. V současné době je přednostou Klinické laboratoře pro velká zvířata. V roce 1979 získal titul CSc., v roce 1987 byl jmenován docentem a v roce 1988 získal titul DrSc. Výukově i výzkumně se věnuje problematice chorob přežvýkavců a rozvoji laboratorní diagnostiky metabolických a produkčních chorob potravinových zvířat. Je členem několika oborových rad a redakčních rad vědeckých a odborných časopisů v ČR a v zahraničí. Je prezidentem České buiatrické společnosti. Absolvoval řadu studijních pobytů na významných veterinárních univerzitách ve světě. Má významnou publikační činnost.


 

prof. Ing. Ján Jech, PhD., dr.h.c.
Je absolventem Mechanizační fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Celou svoji profesní dráhu strávil na Slovenské poĺnohospodárské univerzitě v Nitře (SR), kde postupně získal všechny výše uvedené vědecko-pedagogické tituly. Určité období zastával funkci prorektora univerzity. Odborně působil na Katedře strojů a výrobních systémů Technické fakulty a výukově i výzkumně se orientoval na konstrukci a technologii strojů v rostlinné výrobě a na agrofyzikální vlastnosti polních plodin. Je autorem několika vysokoškolských učebnic a monografií a řady vědeckých a odborných článků. V současné době je na katedře emeritním profesorem.


 

doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Je docentem v oboru Lesnická a dřevařská technika a zařazen na Ústav lesnické a dřevařské techniky Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brno. Již dříve pracoval pro zahraniční univerzitu a pět let působil v provozu na úseku lesní výroby. Hlouběji se zabývá oblastí těžby a zpracování lesní biomasy pro energetické účely, sekundárním odvozem biomasy i dříví a hodnocením negativních dopadů lesní techniky na životní prostředí. Je recenzentem řady zahraničních časopisů a členem dvou redakčních rad. Má výraznou publikační činnost v prestižních zahraničních časopisech. V oboru působí více jak 15 let.


 

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
Je absolventem Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Pracuje jako docent na Katedře zemědělských strojů TF ČZU v Praze a současně je ve funkci zástupce děkana a proděkana pro pedagogickou činnost Technické fakulty. Odborně se zaměřuje na problematiku technologií zpracování půdy a problematiku sklizně zrnin. Je členem České akademie zemědělských věd, Klubu zemědělských novinářů a publicistů, mezinárodní organizace zemědělských novinářů IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists a členem redakční rady časopisu Mechanizace zemědělství.


 

Ing. Vadim M. Pronin, Ph.D.
He is director of Povolzhsky test station (Russian federation), chairman of Russian Association Test Engineers of Agricultural Equipment and Technologies and head of Russian Delegation Designated Authorities and Testing Stations in the OECD Tractor Codes. He works as test engineer more than 35 year.


 

doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.
Je docentem v oboru Lesnická a dřevařská technika. V letech 1978-1979 pracoval jako zkušební technik Státní zkušebny č. 206, od roku 1980 do 2012 byl zaměstnán na Ústavu lesnické a dřevařské techniky Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brno postupně jako odborný asistent, docent a vedoucí ústavu. Určité období zastával funkci proděkana fakulty. Od roku 2012 je vedoucím Katedry lesní těžby na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Koordinuje skupinu Forest Operations and Ecology 3. divize Mezinárodní organizace lesnických výzkumných ústavů (IUFRO). Specializuje se především na lesnickou techniku.


 

Ing. Marek Světlík, Ph.D.
Absolvoval magisterské studium na Agronomické fakultě MENDELU Brno, v oboru provoz techniky a doktorské studium se specializací na problematiku motorových biopaliv. V průběhu své kariéry pracoval v zemědělské prvovýrobě, v oblasti obchodu se zemědělskou technikou i ve veřejné správě. Specializuje se na technologie v oblasti obnovitelných zdrojů energie, především biomasy. V současné době působí na pozici ředitele Výzkumného ústavu zemědělské techniky v.v.i. Praha.

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště