Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

TECHAGRO
7.-11.4. 2024

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

TECHAGRO
8.-12.4. 2018

Mezinárodní veletrh zemědělské techniky

Hodnotitelská komise GRAND PRIX TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA 2018

 

Předseda komise:
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D
Je absolventem Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Pracuje jako docent na Katedře zemědělských strojů TF ČZU v Praze. Od roku 2009 zastával funkci proděkana pro pedagogickou činnost a od 1.2.2018 je ve funkci děkana Technické fakulty. Odborně se zaměřuje na problematiku technologií zpracování půdy a problematiku sklizně zrnin. Je členem České akademie zemědělských věd, České strojnické společnosti, vědecké rady Technické fakulty a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, Společnosti pro orbu ČR, Klubu zemědělských novinářů a publicistů, mezinárodní organizace zemědělských novinářů IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists) a ENAJ (European Network of Agricultural Journalists) a členem redakční rady časopisu Mechanizace zemědělství.


Tajemník komise:
Ing. Peter Pernis
Vystudoval Mechanizační fakultu Vysoké školy poľnohospodárské v Nitře (SR) a potom po kratší období pracoval jako mechanizátor v zemědělském podniku. Od roku 1985 byl zaměstnán ve Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha 6 – Řepy. Zde prošel řadou funkcí od zkušebního technika přes vedoucího odborného útvaru – laboratoř traktorů až po předsedu představenstva a ředitele společnosti. Od roku 2016 pracuje ve společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. jako nezávislý expert se zaměřením na zkoušky zemědělských a lesnických vozidel.


prof. Ing. František Bauer, CSc.
Profesor pro obor technika a mechanizace zemědělství na Ústavu techniky a automobilové dopravy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Garant předmětů: traktory a automobily, mobilní energetické prostředky, motorová vozidla, hydraulické a pneumatické mechanizmy. Výuka v doktorském studijním programu technika a mechanizace zemědělství. Garant předmětu traktory na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných a grantových projektů z oblasti zemědělské techniky. Publikoval řadu vědeckých a odborných prací. Pravidelně přednáší pro regionální agrární komory a firmy zabývající se zemědělskou technikou.


doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, v oboru mechanizace zemědělství. Vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1992 a vědecko-pedagogickou hodnost docent v r. 2004.
V letech 1978-1980 pracoval v JZD Domašov a v letech 1980-1983 v Agrostavu Brno-venkov.
Od roku 1983 dosud je vysokoškolským pedagogem na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty MENDELU Brno, kde je v současné době zástupcem vedoucího ústavu. Výukově a výzkumně se specializuje na techniku pro živočišnou výrobu a na dopravu a manipulaci.


Ing. Jan Vopravil, Ph.D.
Je absolventem Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, oboru Krajinné inženýrství.
Od roku 2000 je zaměstnancem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze, kde se specializuje na problematiku půdní klasifikace, ochrany půdy před degradačními faktory, produkčními a mimoprodukčními funkcemi půdy, hydrologickými funkcemi půdy, zejména ve vztahu k predikci povodní a déletrvajícího sucha, bonitací půdního fondu a využívání moderních statistických a informačních postupů. Od roku 2006 působí jako vedoucí oddělení Pedologie a ochrany půdy.
Za svoji vědeckou činnost obdržel Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky a uznání Akademie zemědělských věd. Je řešitelem řady výzkumných úkolů v oblasti pedologie. Zároveň úzce spolupracuje s praxí na řešení konkrétních problémů.


doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
Je absolventem Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Od ukončení studia pracuje na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v různých funkcích. V současné době je přednostou Klinické laboratoře pro velká zvířata. V roce 1979 získal titul CSc., v roce 1987 byl jmenován docentem a v roce 1988 získal titul DrSc. Výukově i výzkumně se věnuje problematice chorob přežvýkavců a rozvoji laboratorní diagnostiky metabolických a produkčních chorob potravinových zvířat. Je členem několika oborových rad a redakčních rad vědeckých a odborných časopisů v ČR a v zahraničí. Je prezidentem České buiatrické společnosti. Absolvoval řadu studijních pobytů na významných veterinárních univerzitách ve světě. Má významnou publikační činnost


doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
Je absolventem Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Pracuje na pozici docenta katedry zemědělských strojů, kde současně vykonává funkci zástupce vedoucího katedry. Zabývá se problematikou orientovanou na techniku a technologie pro precizní zemědělství, polní robotiku, digitální mapování půd, techniku a technologie pro zpracování půdy, setí a ochranu půdy.  Jako spoluřešitel nebo řešitel se aktivně podílel a podílí na řešení několika národních projektů a výzkumných záměrů. Byl rovněž členem řešitelského týmu projektu 7. Rámcového programu EU - iSoil. Pravidelně publikuje ve vědeckých a odborných časopisech, vystupuje na mezinárodních konferencích nebo přednáškách pro odbornou veřejnost. Je autorem několika právně chráněných výstupů. Rovněž se zapojuje do aktivit spojených s pořadatelstvím odborných akcí, seminářů a soutěží. Je členem hodnotitelské komise grantové agentury ČZU, České akademie zemědělských věd a redakční rady časopisu Mechanizace zemědělství.


prof. Dr. Ing. František Kumhála
Je absolventem Mechanizační fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Pracuje jako profesor na katedře zemědělských strojů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V současné době zastává rovněž funkci vedoucího katedry zemědělských strojů. Odborně je zaměřen na sklizňovou techniku a precizní zemědělství. Je členem American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) a členem redakční rady vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering (RAE), vydávaného Českou akademií zemědělských věd.


prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
Je absolventem Lesnické fakulty VŠZ v Brně (1985). Pracuje jako profesor na Katedře pěstování lesa FLD ČZU v Praze, v letech 1999 – 2002 a 2003 – 2011 byl proděkanem pro vědu a výzkum a děkanem fakulty. Odborně se zaměřuje na problematiku lesnické pedologie a ekologie lesa a na potenciál introdukovaných dřevin. Do r. 2017 byl předsedou, od tohoto roku místopředsedou České akademie zemědělských věd, dále je členem České lesnické a pedologické společnosti, vědeckých rad FLD, VÚRV v.v.i. a Rad instituce VÚMOP v.v.i. a VÚLHM v.v.i. Je členem redakční rady časopisů JFS, Zprávy lesnického výzkumu, SAB a Kastamonu univesity journal.


prof. Ing. Vladimír Rataj, Ph.D.
Je absolventom Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Profesorom sa stal v odbore technika a mechanizace zemědělství na Technickej fakulte Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Pôsobí na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej a lesníckej výroby. Profesne sa orientuje na problematiku využívania poľnohospodárskej techniky vo výrobných procesoch. Zameriava sa na používanie informačno-komunikačných technológií pri riedení nasadenia techniky a na systémy presného poľnohospodárstva, s dopadom na ich ekonomickú efektívnosť. Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných úloh. Priebežne publikuje a prednáša pre akademickú komunitu, ale aj pre pracovníkov v poľnohospodárskej praxi.


doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.
Doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. je docentem v oboru Lesnická a dřevařská technika a je ve funkci děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brno. Již dříve pracoval pro zahraniční univerzitu a pět let působil v provozu na úseku lesní výroby. Hlouběji se zabývá oblastí těžby a zpracování lesní biomasy pro energetické účely, sekundárním odvozem biomasy i dříví a hodnocením negativních dopadů lesní techniky na životní prostředí. Je recenzentem řady zahraničních časopisů a členem redakční rady čtyř časopisů, z toho 3 zahraničních. Má výraznou publikační činnost v prestižních zahraničních časopisech. V oboru působí více jak 15 let.


Ing. David  Hájek, Ph.D.
Absolvent Technické fakulty ČZU v Praze v oborech Technologie a technika zpracování odpadů (Ing.) a Technika výrobních procesů (Ph.D.) se zaměřením na bioenergetiku. V současnosti pracuje ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v. v. i. v oblasti výzkumu živočišné výroby a rostlinné výroby se zaměřením na ekologické zemědělství a skladování zemědělských plodin. Ve výzkumu se podílí aktivně jako spoluřešitel nebo řešitel výzkumných a inovačních projektů a záměrů včetně publikování a příprav seminářů a workshopů.


Dr. Timo Oksanen
Dr. Oksanen has been working in the field of agriculture, robotics, electronics and ICT in agriculture for 13 years. While working Helsinki University of Technology and Aalto University, he has completed numerous research projects in his field together with agronomists and companies. He has remarkable experience in prototyping various agricultural machinery. He received Doctor of Science in Technology degree in the field of automation technology 2007 and title of docent in agricultural engineering 2013. Dr. Oksanen has a long experience working with ISO 11783 standard and its development and related technologies. Besides research activities, he is active teacher in university, teaching both automation technologies, robotics and agricultural engineering.


Dipl.-Ing. Till-Fabian Minßen
Main research: assistance systems and cooperative machine operation. Research Project: ""Autonomous Agricultural Machinery / Crop Systems of the Future"" - joint project with the Thünen Institute and the Julius-Kühn Institute. Supervision of student work and seminar lectures. Member of the Study Commission of the Faculty of Mechanical Engineering (Summer Semester 2012 - Winter Semester 2016/2017). Contact person for the "Field Robot Event Design Team" (FREDT).


Ing. Jiří Souček, Ph.D.
Ing. Jiří Souček, Ph.D. pracuje ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky. Jeho činnost je zaměřena na výzkum a inovace techniky a technologií v oblasti bioenergetiky a agroekologie. Absolvoval studium na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Je členem několika odborných sdružení a byl jmenován zástupcem České republiky v pracovní skupině  Clear Air For Europe při Evropské komisi.


prof. Dr. Denis Stajnko
Prof. Dr. Denis Stajnko recieved BSc diploma in Crop production (1989) and MSc diploma in Agriculture (1992), both at the University of Ljubljana, Slovenia. 1989-1992 Assistant to Professor at the Institute of Crop Production, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Slovenia. Between 1992 and 1998 sales manager in MAKO, Slovenia. Since 1999 is working at the Institute for Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor. Ph.D. in 2004 at the University of Zagreb, Croatia, since 2014 is a Full Professor in the field of Agricultural Engineering responsible for courses Agricultural machinery in Crop Production, Glasshouse management, Basics of Irrigation, Indoor Mechanization, Visualization of the Bioprocesses.  Research work and research priorities: Image analysis and processing for the application in Apple and Pear yield estimation, Automatization in Orchard Spraying,   Development and evaluation of conservation tillage systems, Footprint evaluation of the Glasshouse and Crop production. He is the advisor for early apple and pear yield forecast in the WAPA (World apple and pear association), member of the Organizing committee of International Symposium "Actual  Tasks  on  Agricultural  Engineering", Opatija, Croatia,  Member of CIGR and EurAgEng, Editor of the Glasnik zaštite bilja,  scientific reviewer for Archiv für Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde, Biomass & bioenergy, Biosystems engineering, British journal of applied science and technology, Computers and Electronics in Agriculture, European journal of horticultural science, Plant, soil and environment, Polish Journal of Environmental Studies.


Ing. Petr Novák, Ph.D.
Absolvent ČZU v Praze, oboru Zemědělská technika. Celoživotní působení na rodinné farmě- rostlinná i živočišná výroba. Dlouhodobé zkušenosti v oblasti obsluhy i konstrukce zemědělské techniky. V rámci vědeckého zaměření se dlouhodobě zabývá protierozními technologiemi zpracování půdy, jež ověřuje v dlouhodobých pokusech na své farmě. Výsledky vědecké práce publikuje nejen ve významných vědeckých časopisech, ale snaží se s nimi seznámi širokou odbornou veřejnost a samotné zemědělsce díky příspěvkům v odborných časopisech (Zemědělec, Mechanizace zemědělství, Farmář, Agro Jurnal a další). Pracovník Katedry zemědělských strojů TF ČZU.


Ing. Václav Stránský
Po absolvování Střední lesnické technické škole v Trutnově nastoupil ke Středočeským státním lesům, Lesní závod Zbraslav jako těžební mistr. Po promoci na Vysoké škole zemědělské v Brně, Fakultě lesnické, obor lesní inženýrství pracoval na Lesním závodě Zbraslav ve funkci lesního na polesí Sulice a poté jako vedoucí dopravně-manipulačního střediska. V roce 1986 nastoupil na tehdejší Ministerstvo lesního a vodního hospodářství, na pozici samostatného odborného referenta v oddělení koncepcí lesního hospodářství. V současné době zastává pozici vedoucího tohoto oddělení na Ministerstvu zemědělství ČR.

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště