Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Silva Regina
3.-7.4. 2022

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze se představuje

 

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze je tradiční pedagogickou a výzkumnou organizací. Základními oblastmi všech jejích činností jsou lesnictví, dřevařství a myslivost, rozsah jejích zájmů tak pokrývá všechny stěžejní obory týkající se lesa. Představuje instituci reprezentující komplexní přístup k přírodní krajině. Své činnosti realizuje třemi způsoby – výukou, výzkumem a spoluprací s praxí, tedy zaváděním výsledků a inovací do praktického života. Všechny tři oblasti se navzájem propojují a spolupracují za jedním společným cílem – trvale udržitelná a harmonická krajina, která je schopná dostát požadavkům člověka a odolat disturbancím.

Budova fakulty

Lesnictví

Výuka

Vzdělávání v oblasti lesnictví na vysokoškolské úrovni má v Praze dlouhou tradici. Fakulta lesnická a dřevařská na ni navazuje realizací řady lesnických oborů bakalářské, magisterské i doktorské úrovně. Již klasickým oborem je Lesnictví, respektive Lesní inženýrství, které v současné době čítá na obou úrovních cca 800 studentů v prezenční i kombinované formě. Obory jsou unikátní zejména tím, že se nesoustředí pouze na jednu oblast, ale chápou lesní ekosystém jako komplexní prostředí, které je třeba zkoumat ze všech aspektů. Budoucí vystudovaní lesníci se tak musí systematicky vzdělávat v biologických, ekologických i technických předmětech. Kromě toho fakulta nabízí bakalářský obor Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství, který kombinuje tři hlediska: ekonomické, lesnické a manažerské. Standardně má fakulta v nabídce také anglicky vyučované obory, bakalářský Forestry a magisterské Forestry, Water and Landscape management, Tropical Forestry and Agroforestry a Forest Engineering.

Výzkum

Fakulta dlouhodobě rozvíjí vědeckou činnost, rozšiřuje své portfolio o články ve významných odborných periodikách, realizuje řadu projektů či se na nich spolupodílí. V posledních letech věnuje velkou pozornost i nepublikačním výsledkům vědy, výzkumu a inovací a snaží se zavádět vynálezy do provozu formou certifikovaných metodik, map, užitných vzorů a patentů. K tomuto účelu se čím dál tím více rozvíjí tzv. smluvní výzkum, kde si komerční firmy zadávají cílené objednávky na vývoj určitého výrobku, technologie či postupu. V lesnickém výzkumu se věnuje např. pěstování lesa, lesnické ekologii, obnově lesa v antropogenně poškozených oblastech, ochraně lesa, lesnické entomologii, fytopatologii, dendrologii, fytocenologii, lesnické mechanizaci, politice, legislativě a mnohým dalším tématům.

Studenti před fakultou

Myslivost

Výuka

Myslivost je na fakultě soustředěna zejména v oboru Provoz a řízení myslivosti, který v současné době studuje cca 300 studentů v prezenční i kombinované formě. Obor má také svou anglickou mutaci – Game management. Myslivost je v rámci studia nahlížena ze všech hledisek důležitých pro její řízení v České republice, a to ze správních, právních, biologických i ekonomických, je tedy vnímána jako komplexní obor a nedílná součást trvale udržitelného hospodaření. Základními oblastmi studia jsou myslivost, ochrana lesa a ekonomické aspekty krajinného managementu. Absolventi studia navíc automaticky získávají vyšší myslivecké zkoušky. Obor je také úzce provázán z praxí, na studenty čeká řada cvičení a i odborné praxe.

Výzkum

Myslivost je ve výzkumu široce zastoupena. Dlouhodobě jsou rozvíjena témata, jako je prostorová aktivita zvěře (v současné době se provádí sledování jelenů sika, jelenů lesních, prasat divokých, lišek a rysů), magnetická orientace zvěře a ostatních druhů zvířat a živých organismů, mortalita zvěře na silnicích (např. predikace těchto událostí na území ČR a tvorba map zobrazujících nejčastější srážky s lesní zvěří na silnicích) či bioakustika.

Dřevařský pavilon

Dřevařský pavilon

S novým rokem fakulta rozšířila své technické i prostorové kapacity, když byl na konci ledna slavnostně otevřen Dřevařský pavilon. V budově postavené v rámci OP VaVpI v celkové investici necelých 300 mil. Kč jsou lokalizovány prostory pro výuku a pro praktickou činnost studentů i zaměstnanců, ale hlavně specializované laboratoře pro výzkum, vývoj a inovace v lesnických i dřevařských oborech. Pavilon se tak stal novým moderním zázemím, díky němuž došlo k rozšíření prostorových, ale i přístrojových možností celé fakulty a mnohé z přístrojů patří k technologické špičce v současnosti. Jako příklady možno zmínit rastrovací elektronový mikroskop, laserový profiloměr, laserový scanner lesních porostů, nanospider, plynový chromatograf, scanner pro dendrochronologická studia, xenotest a další.

Vchod do fakulty střeží zubří rodinka

 

Datum: 17.2.2016 15:01:00

Současně také

TECHAGRO
3.-7.4. 2022


BIOMASA
3.-7.4. 2022

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem 2020

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště