Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PRODÍTĚ
3.-6.3. 2022

Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

Soutěžte na Facebooku veletrhu ProDítě a získejte kočárek nebo autosedačku

 

Jen pár dnů zbývá do zahájení letošního veletrhu ProDítě. Abychom vám čekání na něj zpříjemnili, připravili jsme si pro vás soutěže o hodnotné ceny. Ve hře je kočárek, autosedačka, taška na kojenecké potřeby a další skvělé doplňky.

Co musíte pro získání těchto věcí udělat? Stačí nás sledovat na Facebooku a splnit jednoduché soutěžní úkoly! Držíme vám palce, třeba se štěstí usměje právě na vás.

Pravidla soutěže 

Organizátor soutěže:

Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika. IČO: 25582518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 3137 (dále jen „organizátor“).

 

Místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“).

 

Trvání soutěže:

Délka soutěžního kola je vždy specifikovaná u příspěvku na sociální síti Facebook, ve kterém se nachází zadání (dále jen „soutěžní příspěvek).

 

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Organizátor vloží na začátku každého kola na zeď Facebook stránky ProDítě (https://www.facebook.com/bvvprodite/) soutěžní příspěvek v podobě příspěvku s fotografií.

Úkolem soutěžících je splnit soutěžní zadání, které je specifikované v soutěžním příspěvku v době trvání soutěže.

Po uzavření soutěžního kola vybere odborná porota od organizátora výherce.

 

Výhry a vyhlášení vítězů:

Výhry pro každé soutěžní kolo specifikuje organizátor v soutěžním příspěvku se zadáním soutěže.

Výherci budou kontaktování přes sociální síť Facebook, a to buď do komentářů, nebo soukromé zprávy.

Výherci si svou výhru mohou vyzvednout v době konání veletrhu ProDítě v areálu brněnského výstaviště. K vyzvednutí výhry je potřeba předložit platný doklad totožnosti a podepsat předávací protokol.

Pokud si výherce svou výhru nevyzvedne, propadá cena organizátorovi.

 

Autorská práva:

Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

Soutěžící zároveň svou účastí v soutěži uděluje organizátorovi bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení §12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu soutěže nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Organizátor není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do soutěže soutěžícím návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla organizátorem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí soutěžící vyrozuměn nebo nikoliv, přestavuje souhlas organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) as jejich zařazením do databáze organizátora, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními §11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

Další důležité podmínky soutěže:

Organizátor soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn v soutěžním postu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Facebook účtů, nemá nárok na výhru.

Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže i hlasujícího v soutěži, jehož chování či profil Facebook vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet Facebook).

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook). Organizátor dále neručí za doručení postu, prostřednictvím kterého budou informováni výherci soutěže.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Datum: 6.3.2019 7:52:00

Fotogalerie

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

VIDEO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště