Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-14.9. 2012

Mezinárodní strojírenský veletrh

Zlatá medaile MSV 2012 - oceněné exponáty

Seznam oceněných exponátů do soutěže Zlatá medaile MSV 2012.

 

 

Přehled přihlášených a oceněných exponátů vč. fotografií:

Zlatou medaili

za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci vývojových projektů dotovaných státem.

Za zásadní inovaci a automatizaci bezkontaktní kalibrace koncových měrek.

Automat na kalibraci koncových měrek
Výrobce:  MESING, spol. s r.o., Mariánské nám.1, 617 00  Brno
Vystavovatel:  MESING, spol. s r.o., Mariánské nám.1, 617 00  Brno
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci vývojových projektů dotovaných státem
Umístění: Pav. F, stánek č. 23
Popis: Automat pro bezkontaktní kalibraci koncových měrek je unikátním zařízením, které vzniklo v rámci dlouhodobé spolupráce mezi inovační firmou MESING, s.r.o. a výzkumnou institucí Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR, v.v.i. Představený automat zavádí do praxe patentovaný princip kalibrace délky koncové měrky pomocí kombinace bílého světla a světla laseru. U tohoto přístroje je měření provedeno bezdotykově pomocí dopadu světelného záření na oba konce měrky v jeden okamžik. Zároveň je délka měrky určena s přímou návazností na definici jednotky jeden metr, neboť odměření probíhá s využitím laserového záření s přesně známou délkou vlny. Automat je dále vybaven specializovaným manipulátorem pro plně automatické zakládání koncové měrky ze zásobníku do měřicí komory přístroje a kapacita zásobníku je až 126 ks měrek.

 

Cena poroty - čestná uznání:

Za unikátní technické řešení robotické manipulace s nahodile uspořádanými a tvarově složitými součástkami.

Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem
Výrobce:  Blumenbecker Prag s.r.o., Praha 10, Počernická 96
Vystavovatel: Blumenbecker Prag s.r.o., Praha 10, Počernická 96
Kategorie:ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací v ČR a v rámci vývojových projektů dotovaných státem.
Umístění: Pav. Z, stánek č. 48
Popis:Exponát představuje sofistikované robotické pracoviště, určené pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru průmyslovým robotem a jejich následné umístění do přesně stanovené orientované polohy v pracovním prostoru robotu. Robot je naváděn průmyslovou 3D kamerou (Machine Vision). Takováto aplikace má velmi široké možnosti použití zejména ve strojírenských provozech, kde jsou nahodile poskládané polotovary (objekty) dopravovány k jednotlivým technologickým uzlům právě v kontejnerech. Exponát je výsledkem spolupráce vystavovatele a akademické sféry – VUT v Brně, FSI – v rámci projektu MPO v programu TIP, číslo projektu: FR-T12/708.

 

Za unikátní technické řešení  obrábění klikových velkorozměrových hřídelí s automatickým vyrovnáváním jejich průhybu.

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelů při opracování s regulací na polohu dvěma regulovanými elektromechanicky poháněnými pistony
Výrobce: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.,Ruská 2929/101A,706 02 Ostrava-Vítkovice,Česká republika
Vystavovatel: VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.,Ruská 2929/101A,706 02 Ostrava-Vítkovice,Česká republika
Kategorie:ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem
Umístění: Pav. P, stánek č. 057
Popis: Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele,jeho hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

 

Za unikátní technické řešení stroje pro obrábění vaček s vysokou přesností.

Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC
Výrobce:  VÚTS, a.s., U Jezu 525/4, P.O.Box 92, 46119 Liberec 1
Vystavovatel: VUTS, a.s., U Jezu 525/4, P.O.Box 92, 46119 Liberec 1
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát vzniklý prokazatelně ve smluvní spolupráci firem s tuzemskou výzkumnou organizací (výzkumnými organizacemi v ČR) a v rámci vývojových projektů dotovaných státem
Umístění: Pav. P, stánek č. 133
Popis: Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC je postavena na základě modulových celků renomovaných výrobců. Jde především o pohony, lineární osy, vřeteno a řídicí kontroler. Rám stroje je jako první v České republice vyroben technologií Mineralgusstechnik Schneeberger. Řídicí systém vznikl ve VÚTS na základě dlouholetého výzkumu aplikací elektronických vaček, které jsou integrovány v systému a umožňují efektivní řízení výrobních NC os. Řídicí systém umožňuje provádět rozměrovou analýzu kontury vačky bez nutnosti sejmutí obrobku ze stroje.

Zlatou medaili

za nejlepší inovační exponát – energeticky efektivní komerční produkt

Za moderní kotel s vysokou účinností a výrazně sníženou produkcí škodlivin.

Průtlačný práškový parní kotel PG575 s granulačním ohništěm
Výrobce:  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
Vystavovatel: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., Ruská 1142/30, 70600 Ostrava-Vítkovice
Kategorie: Nejlepší inovační exponát - energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. P, stánek č. 057
Popis: Kotel PG575 je řešen jako průtlačný, dvoutahový, s granulačním ohništěm a přímým foukáním uhelného prášku do hořákových sekcí, s přehříváky a přihříváky páry. K přípravě prášku je symetricky instalováno 6 kusů ventilátorových mlýnů s práškovými hořáky zaústěnými ve zkosených rozích a bočních stěnách spalovací komory kotle.

 

Cena poroty - čestné uznání:

Za zdařilé energetické a rozměrové řešení pece v procesu udržování teploty taveniny hliníku.

Elektrická stacionární udržovací pec PTE Mk.II 330/09
Výrobce: LAC s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, Hrušovany u Brna 664 62, Česká republika
Vystavovatel: LAC s.r.o., Jiřího z Poděbrad 26, Hrušovany u Brna 664 62, Česká republika
Kategorie: Energeticky efektivní komerční produkt
Umístění: Pav. Z, Stánek č. 16
Popis: Udržovací pec na hliníkové slitiny navržena s důrazem na energetické úspory a hodí se také pro slévárny s omezeným prostorem pro instalaci. Nejmenší možné rozměry jsou dosaženy díky moderním izolačním materiálům a novému systému upevnění topných spirál. Spirály jsou umístěny v drážkách žárobetonových tvarovek, které brání jejich přehřívání a chrání spirály před vniknutým kovem do pecního prostoru a uvolňující se glazury z kelímku. Instalovaný příkon je redukován na minimum a spolu s novým izolačním systémem předurčuje tuto pec k tomu, aby byla jednou z energeticky nejúspornějších a nejefektivnějších zařízení pro udržování hliníku na trhu.

Zlatou medaili

za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice

Za senzorovou hlavu pro souřadnicové měřicí stroje s dotykovým měřením geometrie součástí vyvinutou na základě unikátního řešení flexibilního otáčení s krokem 15 stupňů , přičemž patentované řešení s aretací v uvedených diskrétních polohách garantuje vysokou přesnost a opakovatelnost měření.

Senzorová hlava VAST XTR gold na souřadnicovém měřicím stroji Accura II
Výrobce: Carl Zeiss IMT GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, SRN
Vystavovatel: Carl Zeiss spol. s r.o., Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice
Umístění: Pav.F,  stánek č. 3
Popis: Uživatelé souřadnicových měřicích strojů si dosud mohli při dotykovém měření geometrií součástí vybrat mezi otočnými senzorovými hlavami, které jsou sice flexibilní díky krokovému natáčení senzorů, ovšem měření s nimi není přesné, nebo si mohli vybrat pevné senzorové hlavy, které jsou sice přesné, ale nejsou tak flexibilní při dosahování různých poloh. VASTXTR gold kombinuje to nejlepší z obojího. Unikátní řešení použité na pevné hlavě VAST XTR gold umožňuje otáčení snímacího systému s krokem 15° a zároveň měřit s vysokou přesností a opakovatelností měření. Senzorová hlava VAST XTR Gold je v současné době k dispozici na souřadnicových měřicích strojích ZEISS typu ACCURA II, GageMax, PRISMO a MMZ T II.

Cena poroty-čestná uznání:

Za flexibilní řešení automatizace průmyslovým robotem v procesu vstřikování polymerů.

Univerzální robotický ARBURG modul - URA modul
Výrobce: ARBURG spol. s r.o., Černovická 40, Brno, 618 00
Vystavovatel: ARBURG spol. s r.o., Černovická 40, Brno
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát - v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice
Umístění: Pav. G1,Stánek č. 35
Popis: Univerzální robotizovaná výrobní jednotka s jednoduchým programováním, které umožňuje rychlé a snadné přemístění k několika vstřikovacím strojům. Zařízení se programuje pomocí dotykové obrazovky s využitím grafických symbolů a se systémem učení polohy (teaching režim) spolu s přednastaveným algoritmem pohybů  robota Epson


 

Za inovativní sběrnici nové koncepce pro přenos regulačních dat u pohonů v reálném čase

DRIVE CLiQ INTERFACE
Výrobce:  Siemens AG
Vystavovatel: Siemens, s.r.o., Sektor Industry Divize Industry Automation and Drive Technologies, Řídicí systémy pro obráběcí stroje a roboty, Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika
Kategorie: ZM za nejlepší inovační exponát  -  v průmyslové automatizaci, měřící, řídicí, automatizační a regulační technice
Umístění: Pav. P, stánek č.  085
Popis: Drive Cliq je inovativní výkonné komunikační médium pro přenos regulačních dat u pohonů Sinamics v reálném čase. Drive Cliq interface je otevřené pohonové rozhraní pro připojení přímých i nepřímých odměřování, které díky své širokopásmovosti, topologii a modularitě dává potenciál pro další budoucí vývoj. Díky své otevřenosti umožňuje připojení odměřování různých výrobců a tím nabízí vysokou možnost volby pro aplikace. Poskytuje velmi obsáhlou diagnostiku díky čtení a výměně systémových parametrů.

 

Zlatou medaili

za nejlepší inovační exponát – komerční produkt

Za nové progresivní konstrukční řešení kuličkového šroubu určeného zejména pro krátké zdvihy s plynulým chodem a vysokou přesností polohy.

Kuličkový šroub s klecí
Výrobce:  KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s., Blanenská 1277, 664 34 Kuřim
Vystavovatel: KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM,a.s., Blanenská 1277, 664 34 Kuřim
Kategorie:  ZM za nejlepší inovační exponát – komerční produkt
Umístění: Pav. P,  stánek Č. 025
Popis: Kuličkový šroub s klecí nemá žádný převodník pro recirkulaci kuliček, klec slouží jako zásobník kuliček a zároveň jako poziční element pro zajištění konstantní polohy kuliček. Toto provedení zaručuje plynulý chod  kuličkového šroubu a polohování po velmi malých přírůstcích.

 

Za světově unikátní  videoskop s pohyblivou CCD kamerou na natáčecím konci sondy, která umožňuje detailní pozorování povrchu v hlubokých, tvarově složitých a extrémně úzkých dutinách.

Průmyslový videoskop IPLEX TX
Výrobce:  Olympus Corporation Shinjuku Monolith
Vystavovatel: Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 16/176, 160 00  Praha-Vokovice
Kategorie:  ZM za nejlepší inovační exponát – komerční produkt
Umístění: Pav. C, Stánek č. 40
Popis: Nový IPLEX TX je jediným videoskopem na světě s natáčecím koncem sondy o průměru 2,4 mm. Tato ultra-tenká sonda umožňuje vizuálně zkontrolovat i velmi stísněné prostory a složitě tvarované objekty. Díky speciálnímu ochrannému povrchu se může pochlubit vynikající odolností vůči oděru, již 200krát větší oproti dřívějším modelům (srovnáváno s fibroskopy). LCD obrazovka o velikosti 6,5 palců s vysoce citlivým senzorem umožňuje čisté a jasné zobrazení kontrolovaných prostorů.

Cena poroty - čestná uznání:

Za progresivní  multifunkční obráběcí centrum s plnohodnotnými funkcemi soustružení a frézování.

Portálové multifunkční obráběcí centrum MCV 2318
Výrobce: TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice
Vystavovatel: TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice
Kategorie:  nejlepší inovační exponát - komerční produkt
Umístění: Pavilon P, Stánek 045
Popis: Multifunkční obráběcí centrum typu horní gantry v pětiosém provedení. Kinematika stroje je tvořena třemi navzájem kolmými lineárními osami, sklopnou hlavou s elektrovřetenem, s brzdou a otočným stolem o průměru 1800 mm a s maximálními otáčkami 250 1/min.

 

Za mimořádnou didaktickou pomůcku pro technické školství.

Kazetový systém pro stavbu jednoduchých CNC strojů-C12, tiskárna 3D fabbster
Výrobce: SINTERMASK GmbH
Vystavovatel: AGI, s.r.o.
Kategorie:  ZM za nejlepší inovační exponát
Umístění: Pav. V, Stánek č. 110
Popis: Při řešení jednoduchých CNC strojů a 3D tiskáren vystoupili otázky rychlého přenosu myšlenek do reálné podoby. Z toho vyplynul vývoj kazetového systému C-12, který kombinuje velké množství funkcí. Kazetu, kalené tyče LM-12 je možné osadit lineárními a radiálními ložisky, které mohou kombinovat lineární a rotační pohyby mechanizmů. Připojením tyči v uhlu 90° je možné vytvářet kompletní konstrukce strojů. Kazetový systém je otevřený systém, umožňující vytvořit nové stroje, tiskárny, laser řezačky, manipulační mechanizmy a roboty, frézky a soustruhy. Prvním strojem z této řady je 3D tiskárna fabbster, pracující na principu stick deposition moulding. Vývoj trval dva roky a od zahájení výroby v 5/2012 výroba již v 8/2012 přesáhla 1000 ks/měsíčně.

 

Současně také

Vybíráme z firem MSV

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště