Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
4.-7.10. 2022

Mezinárodní strojírenský veletrh

Směrnice OECD řeší dobré zacházení mezi podniky, vládou i lidmi

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádalo v rámci MSV v sále pavilonu P seminář pod názvem Národní kontaktní místo pro implementaci směrnice OECD pro národní podniky. Tento dokument doporučuje odpovědné chování podniků v globálním kontextu. Jsou doporučením adresovaným vládami národním podnikům.


Cílem směrnice je zajistit, aby fungování těchto podniků bylo v souladu s vládní politikou, posilovat vzájemnou důvěru mezi podniky a společností, v níž fungují. Tak mohou napomoci ke zlepšení prostředí v oblasti zahraničních investic a zvyšovat příspěvek národních podniků k udržitelnému rozvoji. Směrnice je součástí Deklarace OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích, jejíž další části se týkají národního zacházení, konfliktních požadavků na podniky a mezinárodních investičních pobídek a překážek.

Ve směrnici jsou také zakotveny dobrovolné zásady a standardy odpovědného chování podniků v souladu s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy. Země, které ke směrnici přistoupily, se zavazují ji implementovat v souladu s rozhodnutím Rady OECD o Směrnici OECD pro národní podniky. Záležitosti upravené směrnicí mohou být rovněž upraveny vnitrostátním právem a mezinárodními závazky.

Podle odborníků mezinárodní obchod zaznamenal dalekosáhlé strukturální změny a samotná směrnice se vyvíjela, aby tyto změny odrážela. Se vzestupem služeb a odvětví náročných na znalosti a s rozšířením ekonomiky založené na internetu hrají na mezinárodním trhu stále větší roli podniky v oblasti služeb a technologií. Na mezinárodních investicích se velké podniky stále podílejí hlavní měrou a trendem jsou rozsáhlé mezinárodní fúze. Zároveň se však zvýšily zahraniční investice i ze strany malých a středních podniků. Ty v současnosti na mezinárodní scéně hrají významnou roli. Strategická spojeni a už i vztahy s dodavateli a smluvními partnery mají tendenci smazávat hranice podniku.

Prudký rozvoj struktury nadnárodních podniků se rovněž odráží v jejich působení v rozvojových zemích, kde zahraniční přímé investice výrazně vzrostly. V rozvojových zemích se nadnárodní podniky diverzifikovaly a kromě primární produkce a těžby se orientují také na výrobu, montáž, rozvoj domácího trhu a na služby. Dalším klíčovým vývojem je nástup nadnárodních podniků z těchto zemí do role silných mezinárodních investorů.

Činnost nadnárodních podniků prostřednictvím mezinárodního podniku a investic posílila a prohloubila vazby, které propojují jednotlivé země a regiony světa. To přináší domácím a hostitelským zemím významný přínos, který stále roste. Obchodní a investiční činnost přispívá k účinnému využívání kapitálu, technologií a lidských a přírodních zdrojů. Usměrňují přenos technologií mezi jednotlivými regiony světa a vývoj technologií odrážejících místní podmínky. Podniky rovněž v hostitelských zemích podporují rozvoj lidského kapitálu a vytvářejí pracovní příležitosti.

Mnoho národních podniků názorně předvedlo, že respekt k vysokým standardům chování podniků může posílit růst. Současná konkurence je intenzivní a národní podniky čelí celé řadě právních, sociálních a regulačních úprav. V této souvislosti mohou mít některé podniky při pokusu o získání nepřiměřené konkurenční výhody pokušení zanedbávat vhodné normy a zásady chování. Takové způsoby několika firem mohou zpochybnit pověst většiny podniků a vyvolat obavy veřejnosti.

Mnoho podniků reagovalo na tyto obavy veřejnosti rozvojem interních programů systémů vedení a řízení, které podtrhují jejich závazek patřičné společensko-sociální odpovědnosti podniku, řádným způsobem a k vhodnému chování podniků a zaměstnanců. Podniky také podporují sociální dialog na téma vhodného chování podniků. Tato směrnice objasňuje společná očekávání přistoupivších vlád ohledně chování podniků a poskytují podnikům a dalším aktérům referenční rámec.

Vlády spolupracují jednak navzájem a jednak s jinými zúčastněnými aktéry za účelem posílení mezinárodního a politického rámce podnikání. Počátek tohoto procesu je spojován s prací Mezinárodní organizace práce na počátku 20. století. Dalším milníkem bylo přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Organizací spojených národů v roce 1948. OECD k tomuto procesu významně přispěla vytvořením standardů pro oblasti jako je životní prostředí, boj proti korupci, zájmy spotřebitelů, správa a řízení podniků a daňová sféra.

Vlády mohou této situaci pomoci prostřednictvím efektivních domácích politik, zejména stabilní politikou v makroekonomické oblasti, nediskriminačním zacházením s firmami, vhodnou regulací a uváženým dohledem i nestranným systémem soudů i dobrým výkonem práva a čestnou státní správou. Vlády, které přijaly směrnici, se zavazují k neustálému zkvalitňování jak domácí, tak zahraniční politiky s cílem zlepšit blahobyt a životní úroveň všech lidí.

Datum: 4.10.2018 10:24:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště