Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

MSV
10.-13.10. 2023

Mezinárodní strojírenský veletrh

Grant Thornton a Digitální továrna 2.0

 

Základním problémem současných průmyslových podniků je a bude zvýšení množství a frekvence změn prostředí. Společnosti se těmito změnami snaží minimalizovat riziko, neefektivitu a ekonomické ztráty. Celé je to umocněno skutečností, že do rozhodovacích procesů vstupuje jako klíčový lidský faktor se svými zkušenostmi, ale na druhé straně také pomalostí, omezeným vnímáním, prokrastinací atd. Historicky existuje celá řada způsobů řešení této problematiky. Všechny tyto metody ale mají jedno společné mínus. Nejsou postaveny na datech a na algoritmickém rozhodování vycházejícím z dat, nýbrž na omezených schopnostech člověka.  Zároveň IT oddělení jsou sice schopná implementovat a řídit standardní technologie typu ERP, CRM či APS, nicméně práce s velkými daty, získávanými z technologických procesů a strojů, je jim zatím cizí.

Proto přinášíme nový koncept, nazvaný Digitální továrna 2.0, založený na masivním využívání umělé inteligence. Tím samozřejmě nebereme člověku právo rozhodovat, ale snažíme se prostřednictvím AI multiplikovat jeho schopnosti. Díky paralelnímu zpracování velkých dat ze stávajících systémů, z výrobních procesů a zařízení a z dalších senzorů dokážeme výrobní a rozhodovací procesy radikálně zrychlit tím, že za pomocí AI jsou v reálném čase simulovány různé varianty budoucnosti. To umožňuje vždy vybírat nejefektivnější variantu přizpůsobení se aktuálnímu (změněnému) stavu.

Na rozdíl od stávajících metod digitalizace a automatizace zde mluvíme o hluboké digitální transformaci – přechod ze stavu, ve kterém jsou produkty vyráběny primárně fyzickými stroji řízenými lidmi, do stavu, kde jsou výrobní procesy algoritmizovány a výroba probíhá na základě zpracování dat umělou inteligencí. Řešení lze přirovnat ke sport testeru, který je kalibrován na Vaši optimální výkonnost a který Vás již dopředu upozorňuje na rizika, která ještě možná ani nepociťujete. Nutí Vás nedělat chyby a poskytuje čas připravit se na vnější vlivy.

Výsledkem je pak souběh fyzické reality a virtuálního modelu společnosti založený na konceptuálně integrovaných datových tocích. Díky tomu je v každém okamžiku propojen plán s realitou a s historií (zkušeností). Toto propojení umožňuje plán optimalizovat a dále hledat a korigovat odchylky od plánu v reálném čase. Na základě korelací jsme schopni identifikovat symptomy neekonomického chování a díky vazbám symptom–příčina-důsledek predikovat případné ztráty. Tyto vazby jsou sledovány a následně používány pro řízení společnosti, výsledný efekt potom spočívá v tom, že na základě předpovědi budoucího vývoje lze kontinuálně minimalizovat odchylky skutečnosti od optimalizovaného plánu. Tím dochází ke snížení neproduktivního času, zvýšení objemu vyrobeného produktu a zisku z prodeje a zároveň ke rozmělnění fixních nákladů. U našeho průměrného zákazníka se jedná o úsporu desítek mil. Kč ročně.

Kouzelné navíc je, že nasazení digitální továrny neznamená nutnost provedení zásadních procesních a jiných změn. Koncept Digitální továrny 2.0 spočívá v užitečném rozšíření řídícího a provozního systému společnosti a těží z velkých dat a chytrých algoritmů. V Grant Thornton máme široké zkušenosti ze všech souvisejících oblastí, které vám stručně představíme na následujících řádcích.

Základem celého konceptu je samozřejmě digitalizace a související oblasti – procesní optimalizace, identifikace a zavedení potřebných technologií (HW) a v neposlední řadě robotizace a nasazení umělé inteligence. Standardně provádíme krátkou neformální analýzu procesů společnosti, jejímž výsledkem je seznam oblastí, ve kterých vidíme procesní a ekonomický potenciál, případně oblastí, ve kterých nacházíme odklon od best practice daného odvětví. Výsledky analýzy jsou poté projednány s vedením společnosti a na základě odsouhlaseného rozsahu je následně vypracována studie proveditelnosti a návrh spolupráce v oblasti implementace změn.

Studie proveditelnosti a následná implementační fáze zaměstnává naše specialisty z různých odvětví. V byznysově-organizační rovině se naši experti zaměřují např. na odstraňování procesních neefektivit s využitím principů LEAN managementu a nahrazováním rutinní administrativní práce robotickými řešeními. Samozřejmostí jsou také služby v oblasti sledování, měření a vykazování rizik, včetně výběru nástrojů pro jejich řízení.

Protože představovaný koncept využívá velké množství dat z různých senzorů a jiných zdrojů, je zapotřebí zajistit dostatečně robustní a rychlou konektivitu – v této fázi nastupují naši experti na telekomunikace a související koncepty „Smart city“, Průmysl 4.0 či autonomní vozidla. „Digitální továrna 2.0“ vychází z uplatnění nejmodernějších komunikačních technologií v podobě 5G, především tzv. mMTC (masivní komunikace mezi stroji a zařízeními), které umožňují přenos obrovského množství dat mezi vysokým počtem zařízení a senzorů s minimální dobou odezvy.

Zavedení těchto nejmodernějších technologií se samozřejmě neobejde bez nákladů a naopak zahrnuje významné kapitálové nároky na společnost. Právě tomu předchází Česká republika za pomoci své prodloužené ruky Ministerstva průmyslu a obchodu a vypisuje dotační programy k alokaci finančních prostředků na inovativní koncepty. Naši dotační specialisté umí pomoci s kompletní agendou dotačního procesu od podání prvního návrhu podnikatelského (investičního) záměru až po úspěšné obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace. Základem úspěchu, na který se naši dotační experti soustředí, jsou pak správná definice projektu a jeho následná realizace tak, aby došlo k naplnění jeho cílů a zároveň požadavků dotačních autorit.

Neméně důležité jsou i další výzvy jako je bezpečnost a eliminace rizik, oboje především s ohledem na moderní technologie. Právě bezpečnost 5G je medializovaným tématem jak v rozměru zdravotního rizika vysílání 5G záření, tak v oblasti kyberbezpečnosti. V obou oblastech vzniká množství fake news, které naši technologičtí poradci pomáhají vyvracet. V oblasti kyberbezpečnosti potom pomáhají s pochopením a integrací celé této složité problematiky v několika rovinách. Těmi jsou obecná interpretace požadavků zákona a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a souvisejících mezinárodních standardů, definice a představení konkrétních best practice při zavádění bezpečnostních opatření a v neposlední řadě prezentace soudobých bezpečnostních hrozeb a způsobů zneužívání moderních informačních technologií.

Samotná podstata konceptu „Digitální továrna 2.0“ tkví v symbióze všech popsaných oblastí s unikátním know-how společnosti Cerebrica, která se zaměřuje na technologii umělé inteligence. Algoritmus je možné nastavit dle požadavku klienta na různou úroveň automatizace tak, aby klient nikdy neztratil pocit kontroly či naopak byl v minimální možné míře zatěžován neproduktivními úkoly jako jsou monitoring, plánování či kontrola produkce. Výsledkem je moderní a zabezpečený systém maximálně využívající zdroje společnosti při současné úspoře na nákladech rutinních úkolů a minimalizaci chyb plynoucích mj. z provozní slepoty či tzv. „lidského faktoru“.

Spoluprací Grant Thornton a technologické společnosti Cerebrica vznikla symbióza, kde poradenský gigant využívá hlubokou expertízu českého startupu v metodách a technologii umělé inteligence a naopak, kde startup využívá zkušenosti, znalosti a celkový přehled významné poradenské společnosti.

Konference„Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“

 Srdečně vás zveme na konferenci, která je součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu a uskuteční se 10.11.2021. Konference je zaměřena na otázku zvládnutí inteligentní digitální transformace v pocovidové době a následné datové propojování firem vedoucí ke zvýšení efektivity vzájemné mezifiremní spolupráce. Konference se bude věnovat definici strategických záměrů rozvoje ČR ve vztahu využití umělé inteligence a dalších progresivních technologií v podnicích, případovým studiím o úspěšných řešeních a postupech a Národnímu plánu obnovy jako možnému zdroji technologické transformace ČR. Konferencí Vás bude provázet Radek Špicar. Více informací včetně registrace naleznete na www.cr2028.cz


 

 

Datum: 29.10.2021 10:29:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště