Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ČR hodlá omezit skládkování odpadů a zvýšit jejich recyklaci

 

K hlavním cílům energetického využívání odpadů v ČR patří kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické), a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionech – zemědělství, energetiku a stavebnictví. K energetickému využívání odpadů se bude používat zejména směsný komunální odpad, který vzniká na území obcí, v zařízeních k tomu určených s platnou legislativou. Samozřejmě musí být vyjasněn stav, kdy odpad přestává být odpadem. Na semináři to uvedl Jaromír Manhart z Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

„Prioritou v této oblasti do konce roku 2017 bude vybudovat a uvést do provozu nová zařízení pro nakládání s odpady. Jde především o dotříďovací linky, různá překladiště a zařízení pro energetické využívání odpadu. Také zařízení pro nakládání s odpady vyžaduje v současnosti modernizace. V neposlední řadě je třeba zvýšit podíl využití zbytkového směsného komunálního odpadu a též zvýšit množství spoluspalovaného odpadu v zařízeních k tomu vhodných, a to v souladu s platnou legislativou za účelem náhrady primárních zdrojů,“ uvedl Manhart.

V programovacím období Operačního programu Životního prostředí v letech 2015 až 2020 by se měl zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Například vybudovat zařízení na energetické využití odpadů, zařízení pro tepelné zpracování odpadů, bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů a zařízení zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů nebo současná zmodernizovat. Důležitá je také instalace nových kotlů na spalování odpadů v teplárnách. Na uvedené stavby MŽP přijímá v současnosti žádosti až do 13 listopadu letošního roku – alokace činí 1,5 miliardy korun.

Ministerstvo životního prostředí k oběhovému hospodářství přijalo nový plán odpadového hospodářství pro roky 2015 až 2024. Zejména probíhá příprava nové legislativy – zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Od letošního roku také bude povinnost třídit další složky komunálních odpadů, tedy bioodpadů a kovů. V chystané legislativě bude také zakotveno zamezení skládkování vybraných druhů odpadů, a to od roku 2024. „ K prioritám v ČR v oblasti oběhového hospodářství bude tedy patřit omezení skládkování, prevence vzniku odpadů, realistické cíle pro recyklaci odpadů a odpadů z obalů, adekvátní postavení energetického využití odpadů, omezování potravinového odpadu, snižování spotřeby primárních surovin, podpora zpracovatelského průmyslu v EU, vytvoření vhodného prostředí pro zvýšení spotřeby druhotných surovin a určení výpočtových metod,“ doplnil Manhart.

V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 mil. tun všech odpadů. Z toho 1,56 mil. tun činil nebezpečný odpad a 30,46 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR vychází produkce 3043 kg/rok všech odpadů. Z celkové produkce 32 mil. tun všech odpadů bylo znovu využito 83 procent, z toho 79,5 procent materiálově a 3,5 procenta energeticky. Na skládkách skončilo 10,3 procent všech odpadů. Přes polovinu (51 procent) z celkové produkce odpadů tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však byly téměř kompletně využity, a to téměř z 98 procent.

Důležitou skupinou jsou komunální odpady, jejichž produkce v roce 2014 byla 5,3 mil. tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 506 kg. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil necelých 17 procent. V roce 2014 bylo využito 46,5 procenta vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 34,8 procenta materiálově (v roce 2013 to bylo 30,2 procenta) a 11,8 procenta energeticky (v roce 2013 11,9 procenta). Skládkováním bylo odstraněno 48,3 procenta komunálních odpadů (v roce 2013 to bylo 52,2 procenta).

Oproti roku 2013 vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů, konkrétně se v roce 2014 v ČR materiálově využilo o 288 000 tun odpadů více než v roce 2013. Naopak kleslo množství odpadu, který skončil v roce 2014 na skládkách. Na skládky se komunálního odpadu loni vyvezlo o 129 000 tun méně než v roce 2013.

Datum: 16.9.2015 16:14:00

Současně také

Transport a Logistika
13.-17.9. 2021


ENVITECH
13.-17.9. 2021

 

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem MSV

 

Fotogalerie

Facebook

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště