Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Bývalé středoasijské sovětské republiky

 

Z této plošně rozsáhlé oblasti, kam patří současné samostatné státy Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirgízie a Tadžikistán, je známo mnoho rudních ložisek (často uranová a vanad- uranová), ložisek solných a borátových (Inder), ale i ložiska s výskytem antimonu, arsenu a rtuti, a také drahokamové výskyty (Pamir) či ložiska s výrazným zastoupením supergenní zóny (oxidační povrchové části ložisek).

Značná část ložisek a výskytů byla těžena a ukončila provoz již v dřívějších dobách. Mnoho údajů pochází také z geologických průzkumů těchto malých ložisek. Přičemž byť jsou mnohdy mineralogicky mimořádně atraktivní, na mineralogický trh se z mnohých z nich dostal materiál jen velmi ojediněle. Už v 90. letech minulého století se mnoho atraktivních lokalit ani na ruských burzách pro naprostou absenci minerálů již neobjevovalo. Čím se lokalita nachází dále na východ Ruska a je více nepřístupná (např. pro pouštní podmínky), tím více byly i jsou takové lokality na trhu raritní. To platí o převážné většině středoasijských lokalit.

Z plošně nejrozsáhlejšího Kazachstánu vynikají barevné acháty z oblasti Semipalatinska a také kazašské drahé kameny, např. sokolí oko, ohnivý opál, krystaly ametystu. Ze severu, z okolí jezera Inder, jsou typické zdejší boráty – pinnoit, inyoit, inderborit, kurnakovit, ale i síran görgeyit – tabule více jak 8 cm velká.

achát, Semipalatinsk, foto: Radek Votava


 

Bohaté rudní ložisko Džezkazgan reprezentují krystalovaný sulfidický materiál s chalkozínem a bornitem světové úrovně, krystalované i hrubě drátové podoby ryzí mědi, žluté průhledné (schopné broušení) krystaly sfaleritu (kleofánu) či nezvykle sloupcovitě vyvinuté krystaly chalkopyritu. Světové kvality dosahují zdejší jehlicovité betechtinity a podobné djurleity. Mimořádnou pozornost si zaslouží ukázka silného drátu ryzího stříbra na podložce z krystalů chalkozínu.

Džezkazganské bornity a chalkozíny byly v 90. letech minulého století prakticky jediným krystalovaným mineralogickým materiálem na burzách na světě. Bornity, které zde dosahovaly velikosti krystalů často přes 1 cm až ke 3 cm, a chalkozíny v různé formě krystalů – běžně také kolem 1 cm, byly díky své estetičnosti vysoce vyhledávané. Zdejší ryzí měď vynikala velikostí svých agregátů a často také svými dokonalými hrotitými krystaly. Několik typických odlišných forem dokládá velkou rozmanitost minerálního bohatství zdejšího ložiska.

Další severokazašská rudní ložiska Sokolovskoe a Sarbajskoe prosluly jednak krásnými čerstvě stříbrnými chomáči drátků ryzího stříbra a dalšími stříbrnými minerály, ale také velmi estetickými zeolity, zejména chabazitem, gmeliiem, stilbitem a stelleritem. Všechny zmíněné nerosty dokládají výjimečnost i tohoto kazašského ložiska. Jižní kazašské lokality jsou zastoupeny estetickými ukázkami rudních ložisek Kara-Oba, Koundrad a Akčatau a mimořádně krásnými vzorky bertranditu, genthelvínu, creeditu, rodochrozitu, wolframitu či cosalitu. Z klasické lokality Altyn-Tjube pochází zdejší výjimečné dioptasy (krystaly přes 1 cm velké) a odlehlá lokalita Bektau-ata poskytla dokonale omezený vzácný davidit (4 cm velký krystal).

stříbro, Sarbaj, Kazachstán, foto: Radek Votava


 

Turkménii, jako představitelku poněkud chudších mineralogických poměrů, prezentují ukázky geod s celestinem z Bey-Neu (v 90. letech též masový mineralogický materiál burz), aragonity a kalcity z jeskyně Kap-Kutan či úchvatné sádrovce (často s množstvím malých uzavřených libel) s narostlými dokonalými krystaly síry z Gaurdaku.

Tadžikistán zastupují minerály z morény v lokalitě Dara-i-Pioz, odkud bylo popsáno množství unikátních, často endemických minerálů - miserit, baratovit, hejtmanit, cesium-kupletskit, turkestanit, tanšanit, tadžikit aj.

Z uhelné lokality Ravat pochází krásné dendriticky vyvinuté krystaly salmiaku (až 4 cm dlouhé) a z Pamíru pověstné drahokamy z lokalit Rangkuĺ, Kuchilal, Kukurt.

Uzbekistán poskytl z některých málo známých lokalit v okolí Fergany vzorky teluridů z Kočbulachu a některé další vzácné minerály.

Kirgízii se nalezly krásné antimonity z Kadamdžaje s fluoritem nebo bohaté vzorky auripigmentu s vzácným sytě červeným getchellitem a jemně jehlicovitým ostře žlutým wakabajašilitem z Chaidarkanu či nebesky modrý sametový chaidarkanit.

getchellit, Chaidarkan, Kirgízie


 

Čauvaje pochází pěkně vyvinuté prorostlice krystalů cinnabaritu na světlé kontrastní podložce. Manganové ložisko Inylchek je pověstné překrásnými sytě malinovými rodonity (často s vrostlými vzácnými minerály), které svou barvou směle konkurují uralským rodonitům. Z Kirgízie pochází také plejáda vzácných a často ojedinělých minerálů vanadu, např. ankinovičit, vésigniéit nebo volborthit. Také zdejší pegmatitové lokality jsou často mineralogicky výjimečné. Z lokality Kara-su pochází skvělé ukázky červenohnědého magniotriplitu a další zajímavé fosfáty.

Text: RNDr. Luděk Kráčmar

 

 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště