Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Usnesení valné hromady

 

Představenstvo společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČO: 25582518, sídlem Brno, Pisárky, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00, uveřejňuje tímto usnesení valné hromady společnosti Veletrhy Brno, a.s. konané dne 4.11.2016, kterým bylo dle § 375 zákona o obchodních korporacích rozhodnuto o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Statutární město Brno jakožto hlavního akcionáře společnosti Veletrhy Brno, a.s. a dále závěry znaleckého posudku zpracovaného společností NSG Morison, znalecký ústav, s.r.o., IČO: 24664651, sídlem Praha 1 – Staré Město, Jakubská 647/2, PSČ 110 00, za účelem ověření přiměřenosti protiplnění dle § 376 zákona o obchodních korporacích.

Znění usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že na Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Brno-střed, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, jakožto hlavního akcionáře společnosti vlastnícího akcie na společnosti v rozsahu 119.554.762 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,00 Kč a tedy vlastnícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti přesahující 90 % (slovy: devadesát procent), přecházejí všechny ostatní akcie na společnosti. Protiplnění poskytované těm akcionářům společnosti, jejichž akcie na společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti, činí částku ve výši 6,40 Kč (slovy: šest korun čtyřicet haléřů) za jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 10,00 Kč (ISIN: CZ0008466034). Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od okamžiku, kdy bude ve prospěch hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, přičemž zbylé peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění nebudou pověřenou osobou hlavnímu akcionáři vráceny dříve než po uplynutí jednoho roku od okamžiku, kdy bude ve prospěch hlavního akcionáře proveden zápis na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.“

Závěry znaleckého posudku:

S ohledem na účel a předmět ocenění, povahu oceňované společnosti, poskytnuté informace a zvolenou metodologii bylo společností NSG Morison, znalecký ústav, s.r.o. jako zpracovatelem znaleckého posudku provedeno ocenění, stanovena tržní hodnota čistého jmění společnosti Veletrhy Brno, a.s. a stanovena tržní hodnota 1 ks akcie na majitele v zaknihované podobě  ve jmenovité hodnotě 10,‑ Kč k datu ocenění 30.6.2016 na částku: 6,40 Kč (slovy: šest korun českých čtyřicet haléřů). Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši  6,40 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě   ve jmenovité hodnotě 10,- Kč, považuje jeho zpracovatel dle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti Veletrhy Brno, a.s. při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 30.6.2016 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.

Výše uvedené usnesení valné hromady společnosti Veletrhy Brno, a.s. ze dne 4.11.2016 o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Statutární město Brno sepsané ve formě notářského zápisu je k nahlédnutí v sídle společnosti Veletrhy Brno, a.s. Brno, Pisárky, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00, v pracovní dny, po předchozí telefonické domluvě  (tel. 541 152 164).

 

Představenstvo akciové společnosti
Veletrhy Brno, a.s. 

 

Datum: 25.11.2016 18:05:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště