Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Sdělení Minoritním akcionářům společnosti Veletrhy Brno, a. s.

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, které je hlavním akcionářem společnosti Veletrhy Brno, a.s., se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 25582518 (dále jen „Společnost“ ) tímto sděluje, že na valné hromadě Společnosti konané dne 4.11.2016 bylo v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporací) - dále jen „ZOK“ přijato usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře na hlavního akcionáře.

Na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti poskytuje hlavní akcionář za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun), ISIN CZ 0008466034, přiměřené protiplnění ve výši 6,40 Kč (slovy: šest korun čtyřicet haléřů) spolu s obvyklým úrokem dle § 388, odst. 1 ZOK ode dne, kdy přešlo vlastnické právo ke všem akciím Společnosti na většinového akcionáře.

Přiměřené protiplnění včetně úroku (dále jen „protiplnění“) Vám hlavní akcionář vyplácí prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. (dále jen „ČSOB“).

Výplatu můžete obdržet v hotovosti nebo ji lze převést bezhotovostně na Váš peněžní účet vedený u jakékoliv banky v České republice.

Výplata v hotovosti

Výplatu v hotovosti Vám po předložení platného občanského průkazu zajistí vybrané pobočky ČSOB, jejichž seznam je uveden na druhé straně tohoto dopisu nebo na webových stránkách ČSOB: https://www.csob.cz/portal/o-csob/povinne-uverejnovane-informace/emise-cennych-papiru.

Požadavek na vyplacení částky vyšší než je 100 000,- Kč (slovy: jedno stotisíc korun) je třeba sdělit ČSOB nejpozději jeden pracovní den před požadovaným datem vyplacení protiplnění.

Bezhotovostní výplata

Pokud budete požadovat bezhotovostní provedení výplaty, je nutné o ni požádat písemnou žádostí, ve které bude uvedeno Vaše úplné bankovní spojení. Žádost můžete zaslat na níže uvedenou kontaktní poštovní adresu ČSOB nebo doručit osobně na kteroukoliv pobočku ČSOB. Tato žádost musí být Vámi vlastnoručně podepsána a podpis musí být úředně ověřen nebo při osobním podání žádosti musí být podepsána před příslušným zaměstnancem ČSOB.

V případě, že jste akcie Společnosti zdědil/a a nebyl proveden zápis změny vlastníka akcií Společnosti v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (tento dopis byl zaslán na adresu původního vlastníka), zašlete prosím společně s výše uvedenou žádostí, na níže uvedenou adresu ČSOB úředně ověřenou kopii pravomocného usnesení soudu o dědictví nebo originál realizačního poukazu, který si vyžádáte u příslušného notáře, obsahující odkaz na konkrétní akcie Společnosti.

V případě změny jména (např. z důvodu sňatku) zašlete prosím prostou kopii oddacího listu nebo jiného úředního dokladu na níže uvedenou kontaktní poštovní adresu.

Při jakýchkoliv problémech či nejasnostech prosím kontaktujte ČSOB, která byla výplatou protiplnění pověřena.

Kontaktní poštovní adresa ČSOB: 
Československá obchodní banka, a. s.
Back Office kapitálových trhů a custody
Ing. Marcela Černá
Radlická 333/150 , Praha 5
150 57 Praha 5

Adresa pro osobní návštěvu:
Československá obchodní banka, a. s.
Back Office kapitálových trhů a custody
Ing. Marcela Černá
Radlická 333/150 (stanice metra „B“ Radlická), Praha 5

tel. 22411 4841, 22411 4853, 22411 4840, email: macerna@csob.cz

Datum: 9.1.2017 13:17:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště