Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Kongresové centrum Brno, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - 7.6.2016

 

Představenstvo akciové společnosti Kongresové centrum Brno, a.s., v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a § 14 odst. 1 stanov společnosti
s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti Kongresové centrum Brno, a.s.,
IČO: 25322087, se sídlem v Brně, Pisárky, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00,
na den 7. června 2016 v 11.15 hodin v zasedacím sále E v sídle společnosti

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady
 2. Kontrola usnášení schopnosti
 3. Volba orgánů valné hromady
 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015
 5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2015
 6. Účetní závěrka společnosti za rok 2015 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
 7. Plán a podnikatelský záměr společnosti na rok 2016
 8. Odvolání a volba člena představenstva
 9. Volba člena dozorčí rady
 10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti v roce 2016
 11. Závěr

Registrace akcionářů se koná od 11,00 do 11,15 hodin v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže platným občanským průkazem, akcionář -právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku, příp. jiné zákonné evidence. V případě zastupování akcionáře zmocněncem na základě plné moci předloží zástupce akcionáře vedle občanského průkazu rovněž úředně ověřenou plnou moc.

Každý akcionář má právo nahlédnout do účetní závěrky společnosti a zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 v sídle společnosti Veletrhy Brno, a.s., budova Nový rohlík, místnost č. 124, a to od 6.5.2016 do dne konání valné hromady vždy každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hodin.

Text návrhu usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada volí orgány valné hromady takto:
předseda valné hromady: JUDr. PhDr. Radek Mylbachr
zapisovatel: Mgr. Martin Jelínek
ověřovatel zápisu: Ing. Jaroslav Rubeš
sčitatel hlasů: Ing. Zdenka Dahinterová, CSc.

Odůvodnění: Představenstvo přijalo na svém zasedání návrh na obsazení orgánů valné hromady a tento návrh předkládá ke schválení valné hromadě.

Text návrhu usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku následovně:

Položka

Částka v Kč

Výnosy (třída 6)

300 125,73

Náklady (třída 5)

326 259,00

Hospodářský výsledek

-26 133,27

Příděl do rezervního fondu

0,00

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let

26 133,27

Ztráta ve výši – 26.133,27 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění: Valné hromadě náleží dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov kompetence schvalovat účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku. Vzhledem k tomu, že společnost hospodařila v roce 2015 se ztrátou, je třeba rozhodnout o její úhradě. S ohledem na nerozdělený zisk z dřívějších let je navrhováno uhradit ztrátu z tohoto nerozděleného zisku.

Text návrhu usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada odvolává paní Ing. Dagmar Trkalovou, CSc., nar. 23.3.1943, bytem Praha 4, Modřany, Rodopská 3157/12, PSČ 143 00, z funkce člena představenstva.“

„Valná hromada volí paní Blanku Krupičkovou, nar. 28.10.1962, bytem Praha 9, Letňany, Krausova 604, PSČ 190 00, do funkce člena představenstva.“

Odůvodnění: Akcionář Český svaz vědeckotechnických společností navrhl personální obměnu ve funkci člena představenstva, a to odvolání paní Ing. Dagmar Trkalové, CSc. z funkce člena představenstva ze zdravotních důvodů a volbu paní Blanky Krupičkové na uvolněné místo člena představenstva.

Text návrhu usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada volí pana Ing. Jiřího Menšíka, nar. 7.8.1967, bytem Brno, Nejedlého 38 do funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění: Dosavadní předseda a člen dozorčí rady Egbert F. Zündorf písemným oznámením ze dne 31.3.2016 adresovaným dozorčí radě společnosti odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Výkon jeho funkce skončil ke dni 30.4.2016. Akcionář Veletrhy Brno, a.s. navrhl volbu pana Ing. Jiřího Menšíka na uvolněné místo člena dozorčí rady.

Text návrhu usnesení valné hromady k bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na odměňování členů představenstva a dozorčí rady v tomto znění:

Odměna za výkon funkce člena představenstva jakož i odměna za výkon funkce člena dozorčí rady se stanoví pro rok 2016 v jednotné výši 3.000,00 Kč pro každého jednotlivého člena představenstva a dozorčí rady měsíčně.“

Odůvodnění: Výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady je primárně úplatný. Valné hromadě pak přísluší rozhodnout o odměně, resp. způsobu jejího určení, jakož i o dalších plněních poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady v souvislosti s výkonem jejich funkce. Je navrženo ponechat výši odměny v jednotné výši pro každého člena orgánu společnosti v nezměněné podobě jako v předcházejícím roce.

Vyjádření představenstva k bodům 1 až 2 pořadu jednání valné hromady:

Body „zahájení“ a „kontrola usnášení schopnosti“, na který navazuje bod 3 „volba orgánů valné hromady“, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

Vyjádření představenstva k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby představenstvo předložilo na valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015.

Vyjádření představenstva k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby dozorčí rada předložila na valné hromadě zprávu o svých zjištěních k roční účetní závěrce za rok 2015 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

Vyjádření představenstva k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

Pro řádnou informovanost akcionářů společnosti považuje představenstvo za nezbytné přednést zprávu o plánu a podnikatelském záměru na rok 2016.

Představenstvo obchodní společnosti
Kongresové centrum Brno, a.s.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště