Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

BIOMASA
7.-11.4. 2024

Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví

Každou dodávku biopaliva musí doprovázet certifikát

 

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv byl název přednášky, která se uskutečnila v rámci doprovodného programu BIOMASS. Zákon o ochraně ovzduší zahrnuje povinnost zajistit minimální obsah biopaliv – motorové benziny a motorová nafta uváděné do volného daňového objemu na území ČR pro dopravní účely.

Motorové benziny a motorová nafta musí obsahovat  minimální množství certifikovaných biopaliv ve výši 4,1 procent V/V z celkového množství motorových benzínů a 6 procent V/V z celkového množství motorové nafty. Snižování emisí kysličníku uhličitého z pohonných hmot v jejich úplném životním cyklu musí být nastaveno tak, aby dosáhla ve srovnání se základní hodnotou produkce těchto emisí pro referenční fosilní palivo snížení o 2 procenta do 31.12. 2014, o 4 procenta do konce roku 2017 a o 6 procent do konce roku 2020. Za nesplnění těchto povinností jsou stanoveny sankce.

Podíl biopaliv a obnovitelné elektřiny v dopravě na celkové spotřebě má činit v období 2014-2016  5,71 procenta a v roce 2020 deset procent. Za účelem prokázání, že byla dodržena kritéria udržitelnosti, povolila zatím Evropská komise 13 dobrovolných certifikačních systémů a další se nacházejí v povolovacím řízení.

„Návrh revize směrnice RED a FQD rozděluje biopaliva na konvenční a moderní. Konvenční jsou vyrobená z biomasy s rizikem emisí vyplývajících z ILUC, především z potravinářských plodin. Moderní pak nemají žádný nebo jen malý faktor ILUC, tedy jsou vyrobena zejména ze zbytkové biomasy a biogenních odpadů a energetických rostlin,“ řekl Ing. Petr Jevič, CSc., prof.h.c. z VÚZT Praha. Podle něho jsou do roku 2020 v EU uskutečnitelné tyto možnosti výroby moderních biopaliv: FAME a hydrogenačně rafinované odpadní rostlinné a živočišné oleje, respektive tuky, masné kyseliny na parafinické uhlovodíky, dále bioethanol  z lignocelulózových zbytků a odpadů a v poslední řadě biomethan přes bioplyn ze zkvasitelných živočišných rostlinných zbytků a odpadů.

Profesor připomněl, že každá dodávka biopaliva musí být doprovázena certifikátem udržitelnosti, tedy roční zpráva o podílu biopaliv a roční zpráva o emisích. Dále musí být zaveden systém kvality, prokázání původu, zavedení a prokazování systému hmotnostní bilance biopaliv a splnění kritérií udržitelnosti. Nesplnění povinnosti minimálního obsahu biopaliv celní úřad bude pokutovat částkou 40 korun za litr nedodaného paliva. Nesplnění povinnosti podání zprávy o emisích GHG z dodaných pohonných hmot ověřené autorizovanou osobou, je správným deliktem, za který se uloží pokuta ve výši deset milionů korun.

V současnosti jsou omezeny možnosti dosažení stanovených cílů pro konvenční biopaliva, a proto se vytváří tlak na využívání biopaliv s úspornou emisí GHG – výrazně vyšší než 50 procent již od roku 2017. Výroba biopaliv s úspornou emisí GHG přesahující 70 procent se zatím v poměrně malé míře orientuje na odpadní, rostlinné a živočišné oleje. „Přes výsledky výzkumu moderních biopaliv vyrobených ze zbytků biomasy, biogenních odpadů a energetické biomasy, další komerční jednotky na výrobu moderních biopaliv nejsou v současnosti k dispozici. Tímto stavem je nutné se urychleně zabývat,“ konstatoval profesor.

Potřebná podpora čistých biopaliv a vysokoprocentních směsí biopaliv s fosilními palivy je možná přiměřeným daňovým zvýhodněním tak, aby nevznikaly překompenzace. Další způsoby podpory by měly být známy po rozhodnutí evropských orgánů týkajících se revize směrnic RED a FQD. Výsledky lze očekávat v průběhu letošního roku. Podle prof. Jeviče technologické pokroky v celém řetězci umožní moderním biopalivům stavět na infrastruktuře a trzích založených podporou konvenčních biopaliv. Přitom jsou zohledněny specifika obou biopaliv, produkce a zajištění výchozích surovin a související strategické cíle.

Datum: 1.4.2014 14:30:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště