Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Bike Brno

Mezinárodní cyklistický veletrh

Organizační pokyny

Dokument ke stažení:

Terminář příprav na veletrh

březen - květen

1/ Rozhodnutí o účasti na veletrhu.

 • Obdržíte dopis s informacemi o veletrhu, kde naleznete:
  – informace o veletrhu a důležité termíny;
  – cenové podmínky veletržní účasti;
  – kontakty na organizační tým veletrhu.

Nezapomeňte:

 • Vyžádat si od manažera projektu (viz. Kontakty) podklady o veletrhu, které potřebujete k rozhodnutí.
 • Promyslet koncepci Vaší účasti, tj. co budete na veletrhu prezentovat, jak budete svůj produkt prezentovat, čím překvapíte, jak se odlišíte od konkurence…
 • Stanovit rozpočet, tj. náklady na plochu, expozici, personál, reklamní brožury a předměty…
 • Stanovit cíl veletržní účasti, tj. např. počet obchodních kontaktů, počet zákazníků na stánku, setkání se stávajícími klienty, zvýšit povědomí o firmě mezi odbornou i laickou veřejností …
 • Konečné rozhodnutí o účasti na veletrhu – zapojit do rozhodnutí více lidí, seznámit je s možnostmi.


červen

2/ Vyplnění přihlášky na veletrh.

 • K dispozici je online přihláška
 • Formulář přihlášky je ke stažení ve formátu .pdf na webových stránkách veletrhu
 • Je třeba učinit rozhodnutí ohledně druhu Vašeho produktu a způsobu jeho prezentace na veletrhu – tomu se musí přizpůsobit velikost a následně vzhled výstavního stánku. Nezapomeňte, že stánek by měl zaujmout! Úroveň prezentace je významným signálem o pozici firmy na trhu.

3/ Odeslání přihlášky do termínu 30. 6. 2012 za výhodnější ceny za plochu a výběr realizační firmy.
! Při přihlášení do řádného termínu podání přihlášek získáte plochu za zvýhodněnou cenu. Na veletrh se samozřejmě můžete přihlásit i kdykoliv po řádném termínu podání přihlášek. Cena za plochu bude však vyšší.

 • Po odeslání vyplněné přihláškové dokumentace obdržíte zálohovou fakturu s potvrzením o přihlášení a přihlášku do katalogu vystavovatelů.
 • Vyberte realizační firmu na výstavbu expozice nebo kontaktujte našeho manažera pro realizaci pana ing. Petra Maříka (pmarik@bvv.cz, tel.: 541 152 950).
 • Pro malé a střední firmy jsme připravili speciální nabídku „Na veletrh jedním podpisem“ – možnost objednání výstavní plochy společně s expozicí vč. uvedeného vybavení a služeb.


červenec

4/ Odeslání inzerce a dalších podkladů do Katalogu před termínem uzávěrky.

 • Uzávěrka přihlášek do Katalogu a dalších publikací – 15. 7. 2012
 • Informace z Katalogu jsou zveřejněny pro návštěvníky veletrhu na webových stránkách www.bike-brno.cz a v informačním návštěvnickém systému v jednotlivých pavilonech


srpen

5/ Doručení potvrzení účasti, umístění a velikosti expozice a Technické směrnice.

 • Obdržíte od nás potvrzení účasti a umístění expozice v rámci veletrhu – od 21. 8. 2012
 • Objednejte si v předstihu firemní pozvánky pro zvaní Vašich zákazníků

6/ Marketingová podpora Vaší veletržní účasti – ZDARMA!!!

 • Webové stránky firmy – umístit banner veletrhu Bike Brno společně s pozvánkou na veletrh (banner k dispozici zdarma ke stažení na www.bike-brno.cz).
 • Sociální sítě – Facebook, Twitter – přidejte si Bike Brno mezi oblíbené a pozvěte si na stánek Vaše fanoušky.
 • Inzerce v médiích – upozorněte čtenáře, že na Vašem stánku budou k vidění všechny novinky nadcházející sezony
 • Průběžně zasílat PR manažerovi projektu – e-mail: jsmid@bvv.cz – co nejvíce informací o novinkách, exponátech, ostatním sortimentu, firmě atd. k využití v medializaci, PR článcích, na webových stránkách veletrhu....


září

7/ Propagace Vaší účasti na veletrhu, účast v doprovodných akcích

 • Rozeslání firemních pozvánek, event. hromadného kódu Vašim obchodním partnerům
 • Reklama v odborných periodikách – účast Vaší firmy na veletrhu, uvedení umístění expozice, pozvání na stánek…
 • Připravte podklady na prezentaci firmy, tisk reklamních materiálů na veletrh, atp.
 • Zvažte účast v Bike Brno Prestige - soutěži o nejlepší exponát; přihlaste své cyklodresy do Modních přehlídek

8/ Objednávka výstavby expozic, objednávka elektřiny, vody online – 22. 9. 2012

 • Objednávka přípojky elektřiny, vody a telefonu.
 • Předejte technickou dokumentaci vystavovatele ke schválení veletržní správě.
 • Obdržíte vystavovatelské průkazy a volný vjezd, v případě potřeby objednejte dodatečné kusy zde.


říjen

9/ Montáž expozic a exponátů, přebrání Vašeho stánku od realizační firmy 1. – 3. 10. 2012
! Týden před začátkem montáže zkontrolujte, zda máte uhrazenou fakturu za výstavní plochu, elektřinu a další služby.

10/ Průběh veletrhu 4. – 7. 10. 2012

 • Před začátkem veletrhu určete personál na stánek, nezapomeňte personál na stánku dostatečně proškolit
 • time management – vytvořit časový plán pracovních jednání na stánku jednotlivých obchodníků firmy s konkrétními zákazníky po celou dobu trvání veletrhu.
 • Připravit pro své zákazníky zvláštní atrakce na stánku (events, soutěže, show, autogramiády VIP osobností, odborné přednášky, prezentace...) , společenská setkání večer po skončení veletržního dne apod. Vytvářet zážitky a emoce návštěvníků. Zaujmout a vzbudit zájem návštěvníka o firmu.
 • Kontakt s návštěvníky – dotazování návštěvníků, průzkumy návštěvníků – jejich zájmy a připomínky.
 • Kontakt s médii - aktivně a vstřícně komunikovat s médii, tiskem, novináři, rozhlasovými a TV redaktory. Vytvářet pozitivní image firmy, prezentovat úspěchy firmy.
 • Kontakt s ostatními vystavovateli.

11/ Demontáž expozic a exponátů 7. – 9. 10. 2012


říjen, listopad

12/ Po skončení veletrhu

 • Poděkování návštěvníkům, kteří navštívili naši expozici
  - Zaslání děkovného dopisu nebo mailu
  - Splnění slibů, zaslání požadovaných informací a materiálů
 • Vyhodnocení veletrhu
  - pozitivní i negativní dojmy
  - vyhodnocení zpráv o návštěvách a dohodnutí termínu
  - analýzy anket provedených na veletrhu
  - ověření účinku veletrhu (vyhodnocení kontaktních, komunikačních i informačních cílů)


…proč jdu na veletrh a co od toho očekávám

Když se rozhodujeme, jestli na veletrh máme jít, či nikoliv, musíme především vědět, proč skutečně na veletrh jdeme, čeho tam chceme přesně dosáhnout, a musíme si také najít cesty a způsoby, jak toho kterého cíle dosáhnout.

Další nedílnou složkou našeho manažerského rozhodnutí jít na veletrh je správná motivace zaměstnanců k účasti na veletrhu, aby nebrali svoji přítomnost na stánku jako nutné zlo, ale naopak, aby chápali důležitost své přítomnosti, a co účast na veletrhu pro firmu znamená. Že se jedná o prestižní záležitost nejen pro celou firmu, ale i pro ně samotné.

Při srovnání využití internetu a veletrhu jakožto komunikačního média nám vyplývá, že veletrh je stále jediným komunikačním kanálem, na kterém návštěvníci mohou vystavované exponáty rovnou odzkoušet a přitom se i přímo kvalifikovaného personálu zeptat na další specifické otázky. Což samozřejmě při internetové prezentaci stále ještě možné není.

Proč firmy na veletrhu vystavují?

 • 86 % vystavovatelů využívá veletrh k prezentaci firmy, sortimentu a novinek.
 • 68 % firem zde navazuje nové obchodní kontakty.
 • pouze pro 17 % vystavovatelů je veletrh společenskou událostí.

Jakého návštěvníka můžete u svého stánku očekávat?

 • Dle statistického šetření je nejčastějším návštěvníkem muž s VŠ nebo SŠ s maturitou (78 %) ve věku převážně mezi 21 – 40 let.
 • Více než polovina návštěvníků plánuje v příštích 12 měsících nákup kola, cyklistického oblečení, přilby, nebo jiných potřeb pro cyklistiku.

Schvalování expozice


Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:

 • formulář žádosti o schválení expozice
 • projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • požární atesty na použité materiály
 1. Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)
 2. U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo...) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
  Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).
 3. Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.
 4. Patrové expozice se předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy společnosti Veletrhy Brno a.s.). Z tohoto důvodu již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy dokumenty (např. PBŘ, certifikáty o nehořlavosti stavebních konstrukcí atd.) ke schválení požárnímu technikovi Veletrhy Brno, a. s., e-mail: bozp@bvv.cz, tel: 739 767 920.

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:

 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 207 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu projekty@bvv.cz
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Mohlo by vás zajímat

Partneři veletrhu

 

Fotogalerie - Bike Brno

Video - Bike Brno

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště