Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Páteční blok přednášek: Půda – základ naší civilizace

 

Velmi přínosným pro zemědělce bude blok přednášek, který je připraven na pátek 12. května od 11 do 14 hodin na pódiu veletrhu NATUR EXPO BRNO v pavilonu F. Zhruba desítka přednášejících dává dohromady základní informace o současném stavu půdy, o její postupující degradaci a o cestě, která vede k zachování všech potřebných vlastností půdy - plodnosti, schopnosti zadržovat vodu a vytvářet příznivé prostředí pro život organismů. Blok přednášek může být podnětem k téměř filozofickému zamyšlení, určitě však bude srozumitelným a dobrým návodem k realizaci konkrétních opatření vedoucích k uspokojivým výnosům a udržitelnosti hospodaření na půdě i pro další generace zemědělců.

Hlavní témata pátečního přednáškové bloku o půdě:

Aktuální stav půdy v ČR, její funkce a možnosti udržitelného hospodaření, co dělat, aby půda uživila i další generace obyvatel.

Degradační změny středoevropské krajiny a půdy a možnosti nápravných opatření - větrnou erozi, ztráta organické hmoty, utužení půd a vodní erozi, která ohrožuje zhruba polovinu zemědělského půdního fondu České republiky, vzájemná souvislost degradačních faktorů, půdoochranné krajinné prvky.

Půda jako živý organismus, biologický život ve zdravé půdě, co děláme pro to, aby půda žila a jak využíváme její biologický potenciál, udržitelnost aktivit člověka souvisejících s půdou.

Půda a klima - dynamika srážek a rychlosti větru a výskyt eroze půdy, výskyty erozně účinných dešťů jejich rozložení na území ČR, podmínky větrné eroze, význam větrolamů, počasí v chladném období, půdní klima, promrzání půd, dlouhodobé trendy.

Změny klimatu z pohledů škodlivých organismů - slunéčka, plzáci nebo ambrózie peřenolistá jsou příklady škodlivých organismů, které k nám přišly z teplých oblastí. Postupně vytlačují původní druhy a způsobují problémy zemědělcům, představují i zdravotní rizika. Jaké další druhy se k nám šíří z jihu a představují již dnes nepřehlédnutelná rizika? Jaké jsou možnosti ochrany? Je možné se vůbec při změně klimatu invazi teplomilných druhů bránit?

Role člověka pro udržitelný rozvoj, co dělat, aby aktivity člověka byly udržitelné, legislativa a podpůrné programy.

Komunitní zemědělství, vztah sedlák-spotřebitel, ekologické zemědělství, biopotraviny.

V přednáškovém bloku vystoupí zástupci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Českého hydrometeorologického ústavu, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Masarykovy univerzity v Brně a Regionálního centra Pro Bio Moravská brána.

Datum: 24.4.2017 14:57:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé

 

Facebook

Fotogalerie ANIMAL TECH

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště