Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Informace pro drobné akcionáře

Otázky & Odpovědi

Kdy bude společnost vyplácet dividendy?

Výplata dividend je závislá na dosažení kladného hospodářského výsledku a dále na tom, že o výplatě dividend rozhodne valná hromada. Z rozhodnutí řádných valných hromad se od roku 1999 až dosud dividendy nevyplácejí. Zisk, který byl v minulých letech dosahován, nebyl z rozhodnutí majoritních akcionářů rozdělován a tudíž nebyly vypláceny ani dividendy. Akumulované zdroje byly ve významné výši použity ke stavbě nové veletržní infrastruktury.

Proč nemám k akcii žádnou listinu?

Akcie společnosti Veletrhy Brno, a.s. byly emitovány v nominální hodnotě 10,- Kč a tudíž v počtu 125 837 535 kusů. Vzhledem k tomuto velkému objemu byly akcie vydány v zaknihované podobě, tj. akcie jsou vedeny na majetkových účtech akcionářů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Rybná 14, Praha (CDCP).

Kdo má právo hlasovat na valné hromadě?

Na valné hromadě je oprávněn hlasovat akcionář, který bude k tzv. rozhodnému dni zapsán ve výpisu z CDCP. Rozhodný den je dle stanov společnosti pátý den před konáním valné hromady. K tomuto dni si nechává společnost pořídit z CDCP zmíněný výpis. Akcionář může na valné hromadě hlasovat sám nebo se může nechat zastoupit na základě plné moci. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen.

Bude společnost odkupovat akcie?

Akcie společnosti Veletrhy Brno, a.s. nejsou rozhodnutím mimořádné valné hromady, konané dne 20.1.2000, veřejně obchodovatelné, tzn. že každý akcionář si může případného kupce najít sám. Společnost výkup nezajišťuje, neboť z dlouhodobého hlediska není pro společnost možné držet vlastní akcie.

Odkupuje některý z majoritních akcionářů akcie společnosti?

Největším vlastníkem akcií společnosti Veletrhy Brno, a.s., v současné době je Statutární město Brno (95%). Více informací o výkupu akcií od drobných akcionářů na webu www.brno.cz.

Jakou částku bych obdržel za akcii?

Cena za akcii se utváří na trhu. Jelikož nejsou akcie Veletrhů Brno, a.s. kótované, tj. veřejně obchodovatelné, je otázka ceny záležitostí dohody dvou stran činících obchodní transakci, tj. strany prodávající a strany kupující. Jako určité vodítko pro představu o ceně akcie může posloužit stav vlastního kapitálu společnosti, tedy cena akcie určená jako podíl (v nominální hodnotě akcie) na vlastním kapitálu společnosti. Vlastní kapitál je jako položka účetní závěrky pravidelně zveřejňován ve Sbírce listin rejstříkového soudu (na adrese www.justice.cz ).

Co pro nás akcionáře znamená změna akcií na majitele?

Pro výkon práv akcionáře tato změna nic neznamená. Vzhledem ke značně atomizované akcionářské struktuře společnosti je forma akcie na majitele lépe odpovídající potřebám společnosti. Akcie společnosti Veletrhy Brno, a.s. jsou zaknihované a vzhledem k jejich zaknihované podobě jsou vedeny u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., Rybná 14, Praha.

Můžete u vás zapsat změnu adresy a majitele akcií?

Seznam akcionářů společnosti Veletrhy Brno, a.s. vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Praha a veškeré změny u majitele akcií jsou nutné nahlásit u této společnosti, která jediná má oprávnění změny provádět a zapisovat.

Jak zjistím, kdy se koná valná hromada?

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejňována pravidelně v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku a nově bude pozvánka rovněž zveřejňována na stránkách www.bvv.cz, ve všech případech vždy min. 30 dnů před konáním řádné valné hromady a 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady.

Mohu dostat zápis z valné hromady?

Zápis z valné hromady může dostat každý akcionář, který o to projeví zájem, a to buď písemně na adresu: Veletrhy Brno, a.s., právní odbor, Výstaviště 1, 647 00 Brno nebo telefonicky na tel. čísle: 541 152 164. Kontaktní osobou pro styk s akcionáři je paní Marie Bedáňová.

Kde jsou k nahlédnutí významné listiny týkající se hospodářského života společnosti?

Společnost plní svoji zákonnou povinnost a veškeré zákonem předepsané listiny ukládá do Sbírky listin rejstříkového soudu. Tím je Krajský soud v Brně. V elektronické podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí na www.justice.cz v odkazu Veletrhy Brno, a.s. – Sbírka listin. Zde jsou k dispozici všechny účetní závěrky, výroční zprávy, aktuálně platné stanovy, příp. zápisy z orgánů společnosti, pokud jejich uložení zákon ukládá.

V případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se akcií, rádi vám je zodpovíme na tel. čísle 541 152 164, pí Bedáňová.

Video - O nás (EN)

Podporujeme

Více informací k dispozici zde

Užitečné odkazy

Magazín fairherald

- zpravodaj pro návštěvníky a vystavovatele
- nové vydání fairheraldu v interaktivní verzi

Magazín <strong>fairherald</strong>

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště