Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PYROS / ISET
12.-14.5. 2011

Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

Veletrhy IDET a PYROS/ISET by se měly stát výkladní skříní tuzemského obranného a bezpečnostního průmyslu

V květnu ožije brněnské výstaviště dvěma akcemi z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu – veletrhy IDET a PYROS/ISET. Jejich společné konání přináší průlom do dosavadní praxe a vzniká tím naprosto nová situace v této oblasti. Na to, co k této změně vedlo a mnohé další jsme se zeptali ředitele veletrhů IDET a PYROS/ISET a vicepresidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Karla Torna.

Pane řediteli, koncepce bezpečnostních veletrhů, pořádaných akciovou společností Veletrhy Brno, doznala v tomto roce zásadních změn. Můžete nám přiblížit alespoň ty nejdůležitější?
Musím odpovědět poněkud šířeji. Až dosud jsme pokrývali bezpečnostní oblast dvěma skupinami veletrhů. Oddělena byla bezpečnost vnější, tedy zjednodušeně řečeno to, co v demokratických státech řeší armády, a bezpečnost vnitřní, tedy to, za co je odpovědno ministerstvo vnitra. Sem spadá především činnost policie a hasičského záchranného sboru, ale i ostatních záchranářských složek. Sem také patřila bezpečnost komerční – jak bezpečnostní technika, tak komerční bezpečnostní sužby. První oblast prezentoval veletrh IDET, druhou dvojveletrh PYROS (hasičská technika) a ISET (bezpečnostní technika a služby). Tyto veletrhy se konaly odděleně v čase, v lichých letech IDET, v sudých PYROS/ISET. Po skončení minulého veletrhu IDET v roce 2009 jsme si zpracovali podrobnou analýzu všech těchto veletrhů a na základě jejích výsledků jsme se rozhodli pro společné konání obou akcí.

Co bylo důvodem tohoto spojení?
Pořádání veletrhů se obecně řídí aktuální situací v dané branži. Výjimkou nejsou ani veletrhy vojenské a bezpečnostní techniky a služeb. Zjednodušeně se dá říct, že se náplň obou veletrhů postupně začala sbližovat takovým způsobem, že nebylo možno jednoznačně říct, kde začíná část vojenská a kde bezpečnostní. Tato branže je velmi silně internacionalizovaná a stav v České republice se prakticky vůbec neliší od situace ve světě. Velmi silně internacionalizované jsou i veletrhy IDET a PYROS/ISET a jejich podoba je vždy odrazem politicko-bezpečnostní situace. Pokud obecně dochází v posledních letech k sbližování armádních a bezpečnostních struktur, když se na jedné straně ve světě řeší některé konflikty operacemi, které mají spíše policejní než vojenský charakter, když při asymetrických konfliktech musíme čelit teroristickým útokům prováděným tisíce kilometrů od míst, ze kterých pocházejí teroristé a když na druhé straně hrají armády stále větší roli například při humanitárních operacích nebo při řešení živelních pohrom nebo průmyslových havárií v mateřských zemích a jsou dnes již nedílnou částí civilní ochrany a integrovaných záchranných systémů, pak musí tento stav zcela věrně odrážet i naše veletrhy. Z toho důvodu se budou v květnu příštího roku konat veletrhy IDET a PYROS/ISET souběžně.

Mluvíte o souběžném konání obou veletrhů. Znamená to tedy, že každý z nich si zachovává jistou samostatnost a svoji vlastní tvář?
Ano, je to přesně tak. Veletrhy se konají na jednom místě, časově se částečně překrývají, ale i nadále jsou samostatné – se svými vlastními cílovými skupinami vystavovatelů, pravidly, cenami a částečně rozdílnými návštěvnickými skupinami.

V čem je výhoda tohoto stavu?
Výhoda je to především pro vystavovatele. Sami si mohou vybrat, který z veletrhů je pro ně výhodnější. I nadále bude IDET vysoce specializovaným veletrhem pro vysoce specializovanou a užší návštěvnickou skupinu. Bude zde možno vystavovat i produkty, podléhající licenčnímu řízení. Bezpečnostní režim IDETu bude přísný stejně, jako dosud. Veletrh bude přístupný pouze odborným návštěvníkům, kteří budou podléhat stoprocentní registraci. Součástí IDETu bude i expozice Armády České republiky a Ministerstva obrany ČR. Naproti tomu PYROS/ISET bude veletrh otevřenější, přístupný širokému publiku, se speciálními akcemi například pro sbory dobrovolných hasičů, které se stávají pro výrobce hasičské techniky čím dál významnějším zákaznickým segmentem. Rozsáhlý bude i doprovodný program s divácky atraktivními ukázkami práce hasičů, policistů a dalších složek IZS. PYROSu/ISETu se jako významní vystavovatelé zúčastní Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR a Ministerstvo vnitra ČR.

Jak budou veletrhy IDET a PYROS/ISET v areá-lu výstaviště umístěny?
I v umístění obou veletrhů dochází k výrazným změnám. IDET se bude poprvé konat celý v jedné hale – a to v novém pavilonu P a přilehlých volných plochách. Pavilon je dostatečně velký a nabídne vystavovatelům i návštěvníkům zázemí na nejvyšší světové úrovni. Expozice Armády ČR, Ministerstva obrany ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Ministerstva vnitra ČR budou společně v pavilonu Z, který bude přístupný bez zvláštních bezpečnostních opatření po celou dobu konání obou veletrhů, tedy od úterý 10. května do soboty 14. května. Veletrh PYROS/ISET najde zázemí v pavilonu F a přilehlých volných plochách. Opět bude k dispozici terénní polygon a ukázky protipovodňových opatření přímo ve speciálním bazénu naproti pavilonu Z.

Na pořádání veletrhů IDET se spolupodílí i Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Jaká je její úloha?
Velmi důležitá, v nynějším ročníku bych dokonce řekl, že klíčová. Asociace a brněnské veletrhy spolupracují dlouhodobě a letos se jejich vztahy ještě více upevnily. Na jedné straně jsou naše veletrhy pro Asociace klíčovou prezentační akcí. Jejich prostřednictvím chce Asociace prezentovat vysokou úroveň členských firem a předvést možnosti českého obranného a bezpečnostního průmyslu špičkovým tuzemským i zahraničním politikům, armádním a bezpečnostním špičkám i dalším odborníkům a obchodníkům. Ukázat, že tuzemské produkty a služby jsou naprosto srovnatelné se zahraničními a měly by a musí být při pokrývaní tuzemských armádních, policejních a hasičských potřeb vždy první volbou. Ač se to možná na první pohled nezdá, jsou veletrhy IDET a PYROS/ISET pro tuzemské producenty také výraznou proexportní podporou. Vždyť veletrhy navštívily oficiální vládní či armádní delegace z bezmála tří desítek zemí, registrovaní odborníci z 60 zemí a novináři ze 40.
Na druhé straně brněnské veletrhy podporují členské firmy Asociace nejenom tím, že pro ně vytvářejí nejlepší podmínky pro jejich obchodní snažení. Přímou podporou je i Asociací vyjednaná sleva na komerční pronájem výstavní plochy pro členské firmy. Asociace se také podílí na přípravě odborných konferencí a dalších doprovodných programů.

Každý ročník obranných a bezpečnostních veletrhů byl něčím specifický. Co by mělo charakterizovat ten právě připravovaný?
Zcela jednoznačně to bude právě podpora domácímu průmyslu obranných a bezpečnostních technologií a služeb. Musím říci, že jsme se vždy o takovouto podporu snažili a doufám, že připravovaný ročník tuto snahu povýší na novu kvalitativní úroveň. Optimismus mi dodává především nové vedení resortu obrany, reprezentované ministrem Alexandrem Vondrou. Za klíčovou událost považuji Dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu, podepsanou mezi Ministerstvem obrany ČR a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR v září letošního roku na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Tato dohoda by měla být základem pro daleko užší spolupráci obou institucí a ve svém důsledku by měla znamenat snadnější přístup pro tuzemské producenty k armádním zakázkám. Podobnou dohodu jsme uzavřeli i s dalším velkým zákazníkem – Ministerstvem vnitra ČR.

V čem je tato dohoda přínosem?
Především v tom, že nastavuje daleko větší otevřenost a transparentnost v akvizičních záměrech ministerstva obrany a armády. Ministerstvo obrany bude na základě této dohody předávat Asociaci informace o obranných akvizicích, a to včas tak, aby se naše členské firmy mohly na tendry dostatečně připravit. Ministerstvo bude také spolupracovat s Asociací při tvorbě marketingových plánů a bude přitom vycházet ze znalosti potenciálu českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Stejně tak bude ministerstvo podporovat Asociaci a její členské firmy o obranných projektech v rámci mezinárodních struktur NATO a EDA a pomáhat při akvizicích v zahraničí. Dohoda má celou řadu dalších ustanovení, např. o informovanosti o mezinárodních standardech, podpoře v projektech agentur NATO, jako je NAMSA, NC3A, NAGSMA a NAPMA a v projektech EU/EDA.

Jakou roli v tom mohou hrát veletrhy IDET a PYROS/ISET?
Klíčovou. IDET má nejenom ambice, ale především všechny předpoklady na to, aby se stal jakousi výkladní skříní nejenom českého obranného a bezpečnostního průmyslu, ale také platformou pro dnes tolik proklamovanou otevřenost resortu obrany a vnitra ve věcech akvizic, akvizičních plánů a záměrů. Tyto veletrhy jsou natolik dobře obsazeny všemi relevantními složkami, že jsou ideálním místem pro oznámení chystaných akvizičních programů, vyhlašování jejich výsledků, poskytují dostatečné zázemí pro formulování potřeb armády a vnitra, strategických plánů a vizí. Vše v centru pozornosti politiků, armádních a policejních špiček, novinářů a odborné veřejnosti z tuzemska i zahraničí. Veletrhy IDET a ISET/PYROS jsou zkrátka ideální platformou pro to, aby dosavadní proklamace přešly ve skutky a činy. Na druhé straně pak budou za této situace veletrhy atraktivním místem i pro komerční sféru, kde budou nabízet své produkty a služby v rámci rovných podmínek. Takováto otevřenost je pak zcela logicky výhodná pro všechny strany a všechny strany na ní vydělají – ať již doslova, nebo obrazně. Navíc tak najde naplnění motto, kterým se řídí všechny kroky současného vedené Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR: Peníze českých daňových poplatníků do českých firem!

Děkujeme za rozhovor a ať se vám vaše plány ku prospěchu nás všech vydaří.

Vyberte si veletrh

PYROS/ISET 2011

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště